Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Svenska företag har god tillgång till finansiering

Näringslivets samlade kreditindex i Danske Banks Kreditbarometer beräknas till 1,71*, vilket innebär att företag anser att tillgången på finansiering är synnerligen god i förhållande till de investeringar som de avser att genomföra.

Samtidigt anger mer än hälften av företagen att räntemarginalerna på deras banklån ökat under det senaste året och lika många tror på en fortsatt höjning av räntemarginalerna under det kommande året.

- Vårt kreditindex står i 1,71 vilket tydligt visar att utbudet på extern finansiering är gott i förhållande till efterfrågan. Riksbankens ränta är fortfarande låg, utländska investerare har visat ett högre intresse för svenska tillgångar och kreditriskpremier sjunker relativt sett för mindre kreditvärdiga företag, säger Roger Josefsson, chefekonom på Danske Bank.

Branschindelning
Kreditindikatorn på branschnivå återspeglar en generellt god tillgång på krediter. Ingen enskild bransch uppvisar t ex ett indextal under 1 – något som skulle indikera att tillgången på extern finansiering är ett hinder för fortsatt tillväxt – även om det är stora skillnader mellan olika delbranscher. Fastighetsbranschen är den i särklass mest optimistiska.

- Näringslivet befinner sig i ett skede av stark tillväxt och nästan hälften av företagen investerar för expansion och lika många är i behov av extern finansiering för planerade investeringar, säger Roger Josefsson.

Om Danske Bank Kreditbarometer
Telefonintervjuer genomförda under mars månad med representanter från 1001 företag i Sverige med omsättning från > 10 mkr och uppåt. Befattningen på dem som intervjuats varierar mellan VD, ekonomichef, CFO och liknande.

PPT-presentation av Danske Bank Kreditbarometer VT 2011 i pdf
Analys av Danske Bank Kreditbarometer VT 2011 i pdf

* Den övergripande kreditindikatorn är konstruerad för att anta värdet 1 när företag anser att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på finansiering. Värden över 1 innebär att det är god tillgång på extern finansiering, medan värden mindre än 1 innebär att det är svårt att få tillgång till extern finansiering.