Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Stramare kreditmiljö för svenska företag

Enligt Danske Banks Kreditbarometer har det övergripande indexmåttet för kreditmiljön för riket sjunkit tydligt (från 68 till 57) sedan oktober 2011. Men den absoluta nivån är fortsatt hög och visar att svensk kreditmarknad fungerar väl. Detta står också i stark kontrast till den försämring av kreditförhållanden som har ägt rum i Euroområdet sedan våren/sommaren 2011.

Under finanskrisen blev svenska banker mer ovilliga att ge företag finansiering och volymen utestående lån till företag minskade för att stabiliseras och sedan öka 2011. Men de senaste tre månaderna verkar tillväxten i krediter till svenska företag åter ha mattats av.

I Sverige finns kreditintensiva sektorer som i allt högre utsträckning sökt kapital direkt på finansiella marknader. Fastighets- och byggsektorn är ett exempel. Intresset för företagsobligationer har ökat och under första kvartalet i år har totalt 4,8 mdr kronor emitterats jämfört med 2,3 mdr kr samma period förra året.

Fler företag uppger att de nu får avslag på kreditansökningar. I vissa delar av landet anger uppemot 15 % av företagen att de fått avslag under det senaste året. Även förlängningar av befintliga krediter får avslag i något högre utsträckning. Dock är det fortfarande en liten andel av befintliga krediter som inte beviljas förlängning.

De vanligaste förklaringarna till avslag på kreditansökan är enligt företagen. 1) företagets ekonomi 2) bankens attityd och orimliga krav samt 3) konjunkturläget i branschen.

Trots allmänt svagare ekonomiska utsikter bedömer företagen att behovet av extern finansiering kommer öka i samma takt under de närmaste 12 månaderna som vid föregående mättillfälle.

Företagen i gruppen med lägst omsättning upplever att de får avslag på kreditansökningar i högre utsträckning än de större företagen.

Kreditbarometern visar också att vart femte företag har dragit ner sina investerings- eller anställningsplaner med anledning av osäkerhet om utvecklingen i världsekonomin.