Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige Årsresultat 2015

Starkt resultat för Årets Bank 2015

  • Starkt resultat inom alla affärsområden
  • Fortsatt hög aktivitet – ökad kundnöjdhet
  • Årets Bank – en av flera utmärkelser
  • Etablerar hypoteksbolag i Sverige 

Danske Bank Sverige levererar ett rörelseresultat före skatt på 4 296 mkr vilket är en ökning med 5 % jämfört med föregående år. Samtliga affärsområden visar starka resultat med fler kunder och ökad affärsvolym. Intäkterna ökar med 7 % jämfört med 2014.

Räntenettot förbättras som en följd av ökade affärsvolymer. Det rådande lågränteläget håller sannolikt i sig under en lång tid framöver vilket kommer fortsätta att sätta press på räntenettot. Kostnaderna under perioden stiger något vilket är en följd av volymökningar och investeringar i form av digitala kundlösningar och anpassning av kundorganisationen. Provisionsnettot påverkas positivt genom ökade provisioner inom både placerings- och finansieringsområdet. Kreditförlustnivån uppgår till 0,08 % och ligger därmed på en fortsatt låg nivå. Handelsintäkterna, som huvudsakligen avser Danske Bank Markets utvecklas starkt under 2015.

Jämfört med tredje kvartalet 2015 påverkas intäkterna och resultatet i fjärde kvartalet framförallt av ett starkt handelsnetto. Räntenettot är stabilt under kvartalet. Kostnaderna sjunker mellan kvartalen trots att fjärde kvartalet normalt brukar vara en kostnadsintensiv period.

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
”Året har präglats av en hög aktivitet i en utmanande omvärld. Det är därför glädjande att vi redovisar ett starkt resultat för 2015 som framåt kommer utgöra en mycket bra plattform i vår ambition att fortsätta stärka vår position i Sverige. Under året har vi lanserat många nya kunderbjudanden och våra kunder fortsätter att göra allt fler affärer med oss. Min förhoppning är att 2016 blir lika aktivt som föregående år där vi ger våra kunder kvalificerade råd i en miljö som kommer att vara fortsatt osäker, både ekonomiskt och geopolitiskt.”

Resultaträkning
Mkr
2015 Jan-dec2014 Jan-dec%2015 Kv42015 Kv4

%

Räntenetto4 5584 39541 1581 1451
Privisionsnetto1 2041 08311294328-10
Handelsintäkter*1 9391 6971440833920
Övriga intäkter1119-4542100
Summa rörelseintäkter7 7127 19471 86418143
Kostnader-3 227-3  0865-770-795-3
Resultat före kreditförluster4 4854 10891 0941 0197
Kreditförluster-189-1--53-62-15
Rörelseresultat4 2964 10751 0419579
Skatt-919-8963-197-216-9
Periodens resultat3 3773 211584474114
Utlåning, mdr259,0243,76259,0251,93
Inlåning, mdr107,8117,3-8107,8111,94

 *Danske Bank Markets räntenetto och provisionsnetto är redovisat under posten handelsintäkter

Det låga ränteläget ökar behovet av rådgivning
Under 2015 visade världens ledande centralbanker för första gången på länge tecken på att de gick i olika riktningar. I december höjde den amerikanska centralbanken sin styrränta samtidigt som den europeiska centralbanken fortsatte att öka stimulanserna . I Sverige för Riksbanken en expansiv penningpolitik som bland annat resulterar i ett fortsatt negativt ränteläge. Detta i sin tur leder till stigande bostadspriser, särskilt i storstäderna, men även till ett större behov av rådgivning gällande placeringar.

Årets Bank 2015 -  fokus på kundnöjdhet
Bankens fokus är att skapa mervärde för sina kunder och att öka kundupplevelsen. Enligt egna undersökningar har kundnöjdheten inom områden som kompetens och tillgänglighet ökat under året. Detta bekräftas också av en rad utmärkelser som banken fått under 2015.

I december utsågs Danske Bank i Sverige till Årets Bank av tidningen Privata Affärer för sitt arbete med enkelhet och transparens. I TNS Sifo Prosperas ranking över de bästa bankerna i Sverige hamnade Danske Bank i topp inom Institutional Banking, cash management, valutahandel, räntehandel, kreditobligationshandel och handel med räntederivat. Enligt Bloomberg placerade sig även Danske Bank i Sverige på förstaplatsen som emittent av företagsobligationer. Samtliga utmärkelser visar på våra medarbetares förmåga att leverera expertis, rådgivning och service av bästa kvalitet.

Hög aktivitet leder till fler affärer
Året har präglats av en mängd olika kundaktiviteter och initiativ vilket är en del av bankens strategi att växa och flytta fram sina positioner i Sverige. Personal Banking introducerade ett nytt förmånsprogram för privatkunder och genom det nya erbjudandet Bolån Online och ett samarbetsavtal med Saco vill Danske Bank attrahera fler nya privatkunder.

Fler kunder förflyttar sig in i den digitala världen. Antalet inloggningar i mobilbanken ökade med närmare 25 procent förra året. I fjärde kvartalet lanserades TouchID,  en teknisk lösning som innebär att kunderna med ett enkelt fingertryck kan logga in mobilbanken. Danske Bank var den första banken i Sverige med att erbjuda tjänsten.

Trots ett utmanande ränteläge gör Business Banking och Corporates & Institutions ett fortsatt starkt resultat och intjäningen är god. Business Banking stärkte under året sitt erbjudande till mindre och medelstora företag genom lanseringen av tre olika kundpaket som helt utgår från företagets enskilda behov av banktjänster. Under året sjösattes även den transparenta tjänsten Vagnpark Flex där företag kan skräddarsy sina billösningar både på kort och på lång sikt.

Corporates & Institutions har genomfört flera strategiska affärer och stora kundtransaktioner som resulterat i både ökade handelsintäkter och kundintjäning. I oktober valde TeliaSonera Danske Bank som strategisk leverantör av cash management-lösningar för den nordiska marknaden. Danske Bank tog fram en ny produkt i form av en ny grön finansieringsprodukt på 4 miljarder SEK som Stockholms Läns Landsting tecknade i november. I september var också Danske Bank arrangör när AB Volvo emitterade 5,25 miljarder SEK i en obligationsemission.

Danske Bank planerar att starta hypoteksbolag i Sverige
Som ett led i Danske Banks ambitioner att växa på den svenska marknaden kommer banken ansöka om att starta ett hypoteksbolag i Sverige. Via ett program med svenska säkerställda obligationer får banken tillgång till den svenska kapitalmarknaden som på sikt kommer att gynna bankens kunder i Sverige. En formell ansökan skickas till Finansinspektionen under våren 2016 och banken räknar med att påbörja programmet tidigast 2017.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerar Danske Bank sitt finansiella resultat för helåret 2015. För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

Danske Bank Sveriges årsresultat 2015

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde
VD Danske Bank Sverige
0752-48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund
Stabschef Danske Bank Sverige
0752-48 01 12
jan.aslund@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.