Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari – september 2018: Danske Bank fortsätter växa i Sverige

  • Rörelseresultat ökade med 2 procent
  • Stabil tillväxt i företagsaffären
  • Partnerskap bidrog till ökad tillväxt på bolånemarknaden

För årets första nio månader levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 4 769 Mkr, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.

Bankens totala intäkter ökade med 2 procent jämfört med samma period förra året, främst drivet av räntenettot som ökade med 8 procent. Det ökade räntenettot relateras till en god affärsaktivitet och växande volymer. Handels- och provisionsintäkterna, som var på en lägre nivå i jämförelse med samma period förra året, bidrog också till det starka resultatet.

Utlåningsvolymen ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år och inlåningsvolymen ökade med 3 procent.

Kostnaderna ökade med 4 procent under perioden, vilket är en följd av bankens tillväxtstrategi och fortsatta investeringar i den digitala transformationen. Återföring av kreditreserveringar under perioden har lett till positiva nettokreditförluster.

– Jag är glad att konstatera att vi i enlighet med vår strategi fortsätter att växa i Sverige om än i något långsammare takt än tidigare. Slutet av tredje kvartalet präglades av de historiska händelserna i vår estniska filial, men tack vare ett starkt kundfokus har vi vuxit på ett riskmedvetet och balanserat sätt både på privat- och företagsmarknaden. Våra företagskunder har varit aktiva och vi har därför sett en fortsatt ökad efterfrågan på finansiering. Alltfler kunder väljer också vårt bolåneerbjudande och våra digitala tjänster, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

  
Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2018
jan-sep
2017
jan-sep
%2018
kv 3
2018
kv 2

%

Räntenetto5 3024 89481 7821 7701
Privisionsnetto1 1451 302-12343378-9
Handelsintäkter1 0631 186-10215342-37
Övriga intäkter1317-24440
Summa rörelseintäkter7 5237 39922 3442 494-6
Kostnader-2 795- 2 6884-942-9282
Resultat före kreditförluster4 7284 71101 4021 566-10
Kreditförluster41-26--108-1-
Rörelseresultat4 7694 68521 2941 565-17
Skatt-1 073-1 0255-275-369-25
Periodens resultat3 6963 66011 0191 196-15
Utlåning, mdr359325103593512
Inlåning, mdr1461423146152-4

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

Fortsatt stark konjunktur men tecken på avmattning finns
Tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt stark men mattades av något under perioden. Valutamarknaderna har präglats av volatilitet där kronan försvagats mot bland annat EUR och USD, även om kronan stabiliserades under det tredje kvartalet. Bostadspriserna har i stort sett varit oförändrade under det tredje kvartalet. Fortsatt minskat bostadsbyggande och ytterligare priskorrigeringar bedöms ligga framför oss, vilket kommer påverka tillväxten negativt.

Höjning av styrräntan
I tredje kvartalet öppnade Riksbanken dörren för att man kan komma att höja styrräntan i december och även ytterligare någon gång under nästa år. Danske Banks bedömning är att grundförutsättningarna för en bestående inflation som ligger i linje med målet inte är på plats och att inflationen därför dämpas igen i mitten av nästa år.

Breddad företagsaffär
Aktiviteten hos bankens företagskunder har varit god. En exportberoende företagsmarknad har gynnats av en svag krona vilket bidrog till en hög efterfrågan av bland annat finansiering och rådgivning. Flera stora strategiska affärer och transaktioner genomfördes under perioden och banken var även aktiv som rådgivare när det gäller finansiering på obligationsmarknaden. Som en av Nordens ledande aktörer av emissioner av gröna obligationer har Danske Bank arrangerat många av de mest tongivande gröna emissionerna i Sverige som gjort hittills i år, däribland Landshypotek Bank, Jernhusen, Kommuninvest och Vasakronan.

God tillväxt på bolånemarknaden
Amorteringskraven har haft en dämpande effekt på bostadsmarknaden och flera bostadsutvecklare har rabatterat nyproduktioner. Nya och etablerade aktörer ökar konkurrensen på marknaden vilket är bra för kunderna. Bankens tillväxt på bolånemarknaden har till stor del varit drivet av partnerskapen med TCO och Saco. Totalt har volymtillväxten på bolånemarknaden varit närmare 6 procent, vilket kan jämföras med bankens totala volymtillväxt på drygt 13 procent. Sett till marknadsandelar så har Danske Bank tagit närmare 9 procent av nyutlåningen vilket är mer än dubbelt så mycket som bankens totala marknadsandel. Detta är ett kvitto på att banken har ett riktigt starkt och attraktivt erbjudande.

Digitala tjänster växer
Bankens online-möten, så kallade gröna möten, som bokas direkt med bankens rådgivare via webben har tagits emot väl. Antalet kunder som vill möta bankens rådgivare via gröna möten fortsätter att öka och utgjorde närmare hälften av bankens totala antal rådgivningsmöten. Gröna möten är effektivt och sparar tid för kunderna samtidigt som det är bra för miljön. Antalet användare av bankens aggregator där kunderna i bankens nya mobilbank kan samla information från sina konton i andra banker fortsatte att öka under perioden.

Ny hållbar småbolagsfond
Bankens kunder efterfrågar i allt större utsträckning hållbara produkter och tjänster. Under tredje kvartalet lanserade bankens fondbolag en ny hållbar småbolagsfond som fokuserar på att investera i mindre bolag med hög utvecklingspotential och hållbara affärsmodeller som syftar till att skapa långsiktigt värde för kunder, investerare och samhället i stort.

Ettårsjubileum för Danske Hypotek
I augusti var det ett år sedan bankens hypoteksbolag, Danske Hypotek, genomförde sin debutemission av säkerställda obligationer på den svenska benchmark-marknaden. Danske Hypotek har som mål att vara en återkommande emittent på den svenska marknaden och under årets första nio månader har Danske Hypotek emitterat totalt 22 miljarder kronor.

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för tredje kvartalet 2018. För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

 

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com