Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Unikt läge att hugga på toppen

En ny analys av den svenska skogsindustrin visar att prisutvecklingen har stannat av på svenska trävaror efter en historiskt lång uppgångsperiod på 37 månader. Det innebär i sin tur att timmerpriserna sannolikt har toppat för denna gång och att det kan vara hög tid för svenska skogsägare att avverka innan priserna viker ned.

De fallande trävarupriserna beror främst på att efterfrågan backat på flera av Sveriges viktigare exportmarknader USA, Kina och Egypten under hösten. Trävarupriserna som svenska sågverk nu får i USA har halverats från i somras. Sveriges sjunkande export till Kina har påverkats av att den kinesiska tillväxten och byggandet mattats av, i kombination med att kinesisk möbelindustri har reducerats kraftigt. Kinesiska myndigheter har rensat bort många aktörer i ålderdomlig möbelindustri som inte klarar tuffare krav på arbetsförhållande och miljö.

– Efterfrågan och prisnivåerna på timmer är fortfarande höga i hela landet så jag tycker att de skogsägare som kan, bör avverka nu om de vill passa på att sälja till toppriser. En faktor som kan påverka timmerutbudet är granbarkborreskadorna. Efter den varma sommaren ser skadorna ut att ha drabbat stora bestånd och prognosen för nästa vår är svårbedömd. Jag vill därför ge rådet till alla skogsägare att gå ut och inventera sina bestånd eftersom det är viktigt att få bort skadad skog senast i vår, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Prisnivåerna på massaved ser däremot ut att ligga kvar på stadigt höga nivåer inom överskådlig framtid. Den svenska skogsindustrins rekordinvesteringar i nya produktionsanläggningar har skapat ett ökat behov av fiber som inte visar några tecken på att mattas av.

Den svenska skogen är nyckeln till framtiden för fossilfria fordon
Parallellt med satsningarna på alltmer avancerade skogsprodukter, går nu nordisk skogsindustri i täten internationellt med produktion av biodrivmedel som ”skogsdiesel”. Massproduktion av svenskt biodrivmedel är en förutsättning för att Sverige skall nå sina mål om en fossiloberoende fordonsflotta och minskade koldioxidutsläpp från vägtransporter med 70 % 2030.

– Vi har ju inte så lång tid på oss och måste utnyttja befintlig teknik om vi skall nå målet 2030. Eldrift är säkert en bra lösning på längre sikt, men varken tekniken eller miljövänlig el finns idag i den utsträckning som skulle behövas. Nästintill alla dagens vägfordon drivs av diesel- eller bensinmotorer. Jag tror vi kan nå målen men ser ingen annan möjlighet än att vi tankar våra befintliga fordon med en successivt ökande inblandning av biodrivmedel från den svenska skogen, säger Johan Freij.

Redan i dag sker en inblandning av biobränslen på ca 20 % vid befintliga tankställen i Sverige, men med i huvudsakligen importerat drivmedel.

– Det handlar inte om att använda ”finträ” till biobränslet utan ytterligare utnyttja potentialen i de restprodukter som kommer från massaindustrins svartlut, sågverkens spån men även skogens röjningsrester. Massproduktion av svensk skogsdiesel är på gång och skogsindustrin planerar flera stora satsningar. Vi konsumenter kan driva på utvecklingen genom att efterfråga en högre inblandning av skogsbaserat biobränsle när vi tankar, säger Johan Freij.

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 4 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Chef affärsområde Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se


Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com