Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari – juni 2018: Danske Bank växer på en utmanande marknad med ökad konkurrens

  • Stabil tillväxt – resultatet ökade med 6 procent
  • Inflöde av nya kunder och växande volymer i alla kundsegment
  • 10 procent marknadsandel av nyutlåningen trots ökad konkurrens

För årets första halvår levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 3 475 Mkr, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Verksamheten utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året. 

Det ökade räntenettot är främst relaterat till en god affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet.  Utlåningsvolymen ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år och inlåningsvolymen ökade med 5 procent. 

Kostnaderna ökade med 3 procent under perioden, vilket är en följd av bankens tillväxtstrategi och fortsatta investeringar i den digitala transformationen.  Återföring av kreditreserveringar under perioden har lett till positiva nettokreditförluster.

– Vi har en stabil tillväxt och gör ett bra resultat första halvåret. Med ett ökat inflöde av nya kunder och ökade volymer i både privat- och företagsmarknaden, fortsätter vi att flytta fram våra positioner i Sverige. Dock ser vi en ökad osäkerhet i vår omvärld, inte minst i form av en eskalerad handelskonflikt och politisk oro vilket påverkar marknaderna. I oroliga tider är det särskilt viktigt att vi som finansiell rådgivare finns där för våra kunder så att de kan känna sig trygga i sina beslut, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.  

  
Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2018
jan-jun
2017
jan-jun
%2018
kv 2
2018
kv 1

%

Räntenetto3 5243 217101 7721 7511
Privisionsnetto802897-11378424-11
Handelsintäkter844908-7340504-32
Övriga intäkter911-1846-34
Summa rörelseintäkter5 1795 03432 4942 685-7
Kostnader-1 853- 1 8013-928-9260
Resultat före kreditförluster3 3263 23331 5661 759-11
Kreditförluster14948--1150-
Rörelseresultat3 4753 28161 5661 909-18
Skatt-798-72710-369-429-14
Periodens resultat2 6762 54451 1961 480-19
Utlåning, mdr352311133523413
Inlåning, mdr15214551521520

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

Svagare bostadsproduktion
Försäljningen av nyproducerade bostadsrätter fortsätter att gå trögt i Sverige, trots att många bostadsutvecklare nu börjat ge rejäla rabatter. På andrahandsmarknaden råder avvaktan och priserna ligger relativt stilla. Omsättningen har fallit kraftigt och under perioden dämpades bolånetillväxten, dock ökade konsumtionen i fortsatt god takt. Internationellt tilltog oron kring den nya italienska regeringens politik och handelskriget som USA inlett mot Kina och Europa. Indikationer på en svagare industrikonjunktur i Euro-området har än så länge inte givit motsvarande avtryck för svenska exportörer. 

Riksbanken och styrräntan 
I april förtydligade Riksbanken att man avser höja styrräntan först under det fjärde kvartalet 2018. Mot bakgrund av detta och den internationella oron föll statsobligationsräntorna, i synnerhet de längre löptiderna. Den svenska kronan som under de senaste åren försvagats kontinuerligt, stabiliserades och förstärktes något mot slutet av kvartalet.

Hög aktivitet trots osäker omvärld
Trots att bankens kunder påverkats av osäkerheten i vår omvärld har aktiviteten inom alla affärsområden varit hög under perioden. Bankens samarbetsavtal med TCO och Saco har fördjupats ytterligare och omfattar nu även ett attraktivt erbjudande för de av Sacos medlemmar som driver företag. Under kvartalet inleddes även en testpilot för TCOs företagsmedlemmar. 

Danske Bank fortsätter också att växa och stärka sin position på företagsmarknaden. Under andra kvartalet ökade affärsaktiviteten på företagsmarknaden väsentligt och banken agerade bland annat som rådgivare när Landshypotek Bank emitterade sin gröna säkerställda obligation på 5,25 miljarder SEK, som också är den hittills största i Sverige.  I samband med emissionen agerade banken även som en så kallad ”joint book runner”. 

Investeringsviljan hos bankens SME-kunder, där många är verksamma inom exportindustrin, har varit fortsatt hög vilket har bidragit till att volymerna vuxit. Antalet kunder i detta segment ökade också under kvartalet. Efterfrågan på fastighetskrediter har varit fortsatt stark, vilken banken hanterat på ett riskmedvetet sätt.  

Bland de större företagen och institutionerna har det volatila marknadsläget inneburit att kunderna har ett större behov av rådgivning och riskhantering, något som banken mött med både kvalificerad rådgivning och konkreta lösningar. 

Ökade marknadsandelar 
Danske Banks erbjudande till privatmarknaden fortsatte att attrahera kunder, inte minst när det gäller bolån. I maj uppgick bankens marknadsandel på nyutlåningen på bolånemarknaden till närmare 10 procent vilket är mer än dubbelt så mycket som den totala marknadsandelen. 

Gröna möten för nya och befintliga kunder
I takt med den ökade digitaliseringen växer också kundernas behov av smidiga digitala tjänster. Därför lanserade Danske Bank som första bank i Sverige möjligheten för både befintliga och blivande kunder att boka digitala rådgivningsmöten direkt via webben – något som sparar tid för kunderna och som är bra för miljön. Tjänsten har tagits emot väl och mer än hälften av de inbokade mötena har bokats av nya kunder. Totalt utgjordes 45 procent av bankens totala rådgivningsmöten av e-möten. 

Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för första halvåret 2018.  För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

 

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com