Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Första kvartalet 2018: Danske Bank Sverige fortsätter utmana

  • Starkt resultat - ökade med 17 procent
  • God tillväxt på en konkurrensutsatt marknad
  • Nya digitala lösningar ger ökad service till kunderna

För årets första kvartal levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 1 909 Mkr, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Bankens totala intäkter ökade med 9 procent jämfört med samma period förra året.

Det ökade ränte- och provisionsnettot är främst relaterat till en hög affärsaktivitet med växande volymer, vilket i sin tur har bidragit till det positiva resultatet.  Utlåningsvolymen ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år och inlåningsvolymen ökade med 20 procent. 

Kostnaderna ökade med 7 procent under perioden, vilket främst är kopplat till bankens tillväxt och nya regelverk.  Återföring av kreditreserveringar under perioden har lett till positiva nettokreditförluster.

– Vi inleder året på ett väldigt starkt sätt vilket är glädjande, samtidigt är konkurrensen stenhård. Nya aktörer och regelverk ritar om spelplanen på bankmarknaden och det är bra för kunderna. För att möta konkurrensen har vi under kvartalet lanserat ett antal olika digitala lösningar med syfte att förenkla våra kunders vardag, bland annat vår aggregator där kunderna i internetbanken kan samla information från sina konton i andra banker. Vårt fokus framåt ligger på att vara snabba och flexibla för att möta våra kunders behov, säger Berit Behring, vd för Danske Bank i Sverige. 

  Finansiell översikt*

Resultaträkning
Mkr
2018 jan-mars2017 jan-mars%2018 Kv12017 Kv4

%

Räntenetto1 7511 592101 7511 7351
Privisionsnetto4244113424458-7
Handelsintäkter504465850439328
Övriga intäkter65206450
Summa rörelseintäkter2 6852 47392 6852 5904
Kostnader-926-8697-926-1 107-16
Resultat före kreditförluster1 7591 604101 7591 48319
Kreditförluster15025-15014-
Rörelseresultat1 9091 629171 9091 49728
Skatt-429-36119-429-27258
Periodens resultat1 4801 268171 4801 22521
Utlåning, mdr341301133413303
Inlåning, mdr1521272015213017

* Danske Bank Sverige inklusive Danske Hypotek. 

Svensk tillväxt har nått kulmen
Tillväxten i svensk ekonomi ser ut att ha nått kulmen vid årsskiftet. Trots en allt starkare omvärldsekonomi som haft ett positivt inflytande på företagsklimatet så blir det allt tydligare att de fallande bostadspriserna lett till en lägre bostadsproduktion. Om det kommer att påverka hushållens vilja att konsumera återstår att se. Efter fjolårets temporära uppgång är svensk kärninflation på väg att gradvis dämpas, återigen till nivåer klart under Riksbankens inflationsmål.  Under perioden har både korta och långa marknadsräntor fallit tillbaka samtidigt som kronan försvagats kraftigt.

Hög kundaktivitet i alla affärsområden
Danske Bank fortsatte att flytta fram sina positioner på den svenska marknaden. Kundaktiviteten har varit hög inom bankens alla affärsområden. Trots ökad konkurrens från nya bolåneaktörer, skärpt amorteringskrav som dämpat prisutvecklingen på bostadsmarknaden, i synnerhet i Stockholm, har många nya privatkunder kommit till Danske Bank. Samarbetet med Saco och TCO har utvecklats positivt och det har funnits ett stort intresse för bankens nyligen lanserade erbjudande till Sacos 50 000 företagsmedlemmar.  

Bankens privatkunder väljer i allt högre utsträckning att möta banken via så kallade e-möten, ett miljösmart val där kunden kopplar upp sig mot bankens rådgivare via sin dator, surfplatta eller mobil. Antal e-möten ökade och under kvartalet utgjordes 44 procent av bankens totala rådgivningsmöten av e-möten.  

Danske Banks starka position på företagsmarknaden bekräftas av flera strategiska affärer som genomförts under perioden med bland annat Nordic Capital, Ellevio och Stockholm Stad.  Investeringsviljan hos företagskunderna har varit hög vilket har bidragit till såväl volymer och antalet kunder ökade under kvartalet. Efterfrågan på fastighetskrediter har varit fortsatt stark, vilken banken mött på ett riskmedvetet sätt.  

Nya digitala lösningar 
Den digitala transformationen och förändrade kundbeteenden är något som alla finansiella aktörer på marknaden har fokus på just nu. Danske Bank är inget undantag. Bankens målsättning är att ständigt utveckla nya digitala tjänster som möter kundernas behov. Under kvartalet har banken anpassat sin mobilbank med nytt utseende och nya funktioner som ska underlätta för bankens kunder att göra sina vardagsärenden. Inom ramen för mobil- och internetbanken har banken även lanserat en aggregator som gör det möjligt för bankens kunder att samla sina konton från andra banker på ett enda ställe. 
 
Kundnöjdhet ökade
Enligt bankens egna undersökningar är kundnöjdheten totalt sett på en hög nivå. I en sammanfattning som undersökningsföretaget Prospera gjorde i mars och som avsåg kundundersökningar bland de institutionella investerarna och de större företagen för 2017, placerade sig Danske Bank på en förstaplats i Sverige. Även i Danmark och Finland placerade sig Danske Bank som nummer ett och i Norge på tredjeplats. Det innebär att Danske Bank har de nöjdaste kunderna bland de största företagen och de institutionella investerarna i Sverige - och även totalt sett i Norden.
 
Danske Bank-koncernens finansiella resultat
I dag publicerade Danske Bank sitt finansiella resultat för första kvartalet 2018.  För ytterligare information, vänligen se www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Berit Behring
vd, Danske Bank Sverige
070-522 04 06
berit.behring@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Banks historia i Sverige går tillbaka till 1837 och idag är banken den femte största i landet. Våra 1 300 medarbetare bistår både privat- och företagskunder och stora institutionella kunder via våra drygt 30 lokala kontor och sex regionala finanscentras runt om i landet.

Sverige är en av Danske Banks huvudmarknader.

Danske Bank är en nordisk universalbank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. Vi har drygt 3,4 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjänster erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster.

Vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att underlätta såväl vardagliga bankärenden som viktiga ekonomiska beslut och vårt mål är att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn.

www.danskebank.com