Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2008

Pressemeddelelse: Resultat i de første tre kvartaler af 2008: 6.921 mio. kr. efter skat.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 

  • Danske Bank koncernens resultat efter skat faldt med 39 pct. til 6.921 mio. kr. mod 11.306 mio. kr. i samme periode 2007. Resultatet for de første tre kvartaler af 2008 og forventningerne til 2008 er kraftigt negativt påvirket af den ekstreme uro på kapitalmarkederne og den generelle økonomiske afmatning.
  • Uroen på de finansielle markeder påvirkede især resultatet for de kapitalmarkedsrelaterede forretningsområder Danske Markets, Danske Capital og Danica Pension, hvor det samlede resultat før skat faldt med 5,1 mia. kr.
  • Koncernens hovedindtægtskilde – bankaktiviteterne – udviklede sig robust om end lidt under det forventede. Udviklingen var efter omstændighederne tilfredsstillende.
  • Fremgang i nettorenteindtægterne på 9 pct. til 19.640 mio. kr. var drevet af pæn, men aftagende udlånsvækst samt en synlig forbedring af udlånsmarginalerne.
  • Omkostningerne steg 1 pct., hvilket er bedre end forventet.
  • Resultatet før nedskrivninger på udlån, eksklusive handelsindtægter og indtjening fra forsikringsaktiviteter, forventes for hele 2008 at stige med 0-5 pct. i forhold til 2007. Forventningen ved offentliggørelsen af delårsrapporten for første halvår 2008 var 10-20 pct. Udviklingen kan primært tilskrives udgifter i forbindelse med koncernens deltagelse i den danske statsgarantiordning samt den vigende gebyrindtjening.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 2.889 mio. kr. mod 260 mio. kr. i de første tre kvartaler i 2007 og forventes nu for 2008 at ligge på et højt niveau.
  • Kernekapital- og solvensprocenten er opgjort til henholdsvis 10,0 og 13,9 ultimo tredje kvartal 2008 og afspejler dermed koncernens stærke kapitalgrundlag.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Vi kan notere, at Danske Bank står godt rustet. Selvom tiderne er meget vanskelige, er den basale bankforretning robust og indtjeningen solid. Det er de områder, der relaterer sig til kapitalmarkederne, der har påvirket resultatet negativt. Spredning af aktiviteterne og et stærkt kapital- og likviditetsgrundlag er godt udgangspunkt for at sikre fremgang i indtjeningen."

Med venlig hilsen
Danske Bank


Kontaktpersoner:

Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Se Danske Banks interaktive regnskab på: www.danskebank.com/regnskab 

Der holdes telekonference den 28. oktober 2008 kl. 14.30.