Vores ledelse


Vi har en ledergruppe, der består af folk med solid, international ledelseserfaring. De trækker på viden og ekspertise fra en lang række forskellige brancher på de markeder, hvor Danske Bank er til stede.

Chris Vogelzang

Administrerende direktør og midlertidig COO

Jacob Aarup-Andersen

Midlertidig Chief Financial Officer, derefter chef for Banking DK

Berit Behring

Chef for Wealth Management

Carsten Rasch Egeriis

Chef for Group Risk Management

Jakob Groot

Chef for Corporates & Institutions

Glenn Söderholm

Chef for Banking Nordic og midlertidig chef for Banking DK

Philippe Vollot

Chief Compliance Officer

Hverv 

Bestyrelsen har godkendt de i oversigten oplistede hverv i medfør af § 80, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 
 • 13. nov 2018Hverv godkendt af bestyrelsen - under opdatering

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 14. mar 2019Remuneration Report 2018
 • 09. maj 2019Aflønningspolitik
 • 14. mar 2019Remuneration of management and material risk takers 2018 note 34
 • 18. mar 2019Guidelines for performance-based pay 2019

Karsten Dybvad

Formand

Se CV

Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018.
Formand for Aflønningsudvalget og Conduct- & Complianceudvalget, medlem af Risikoudvalget og Nomineringsudvalget.

Jan Thorsgaard Nielsen

Næstformand

Se CV
Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018.
Medlem af Revisionsudvalget og Conduct- & complianceudvalget.

Carol Sergeant

Næstformand

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2013. Formand for Risikoudvalget og medlem af Conduct & Complianceudvalget.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af generalforsamlingen i 2016. Formand for Nomineringsudvalget og medlem af aflønningsudvalget.

Bente Avnung Landsnes

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af generalforsamlingen i 2019. Medlem af Aflønningsudvalget og Revisionsudvalget. 

Jens Due Olsen

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2018
Formand for Revisionsudvalget.

Christian Sagild

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2019. Medlem af Revisionsudvalget og Risikoudvalget. 

Gerrit Zalm

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2019. Medlem af Risikoudvalget og Nomineringsudvalget. 

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af medarbejderne i 2018

Kirsten Ebbe Brich

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af medarbejderne i 2014. Medlem af Conduct- & Complianceudvalget. 

Thorbjørn Lundholm Dahl

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af medarbejderne i 2018

Charlotte Hoffmann

Bestyrelsesmedlem

Se CV
Valgt af medarbejderne i 2006. Medlem af Aflønningsudvalget.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Se udvalgenes mødeaktivitet i 2018

 • Aflønningsudvalg

  Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønningsmæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Lars-Erik Brenøe
  • Bente Avnung Landsnes
  • Charlotte Hoffmann

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2018

 • Conduct & Compliance-udvalg

  Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med adfærd og omdømme risiko, compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Kirsten Ebbe Brich
  • Jan Thorsgaard Nielsen
  • Carol Sergeant

  Læs udvalgets kommissorium

 • Nomineringsudvalg

  Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, og evaluerer direktionen og bestyrelsen, herunder bestyrelsens medlemmer individuelt. Udvalget sender også forslag til politikker for successionsplanlægning samt diversitet og inklusion til bestyrelsen.

  Medlemmer:

  • Lars-Erik Brenøe (formand)
  • Karsten Dybvad
  • Gerrit Zalm

  Læs udvalgets kommissorium (på engelsk) 

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2018

 • Revisionsudvalg

  Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold i Danske Bank, herunder relaterede risikomæssige forhold. Dette omfatter forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, bankens revisionschef eller den eksterne revisor mener bør behandles i udvalget, før de forelægges den samlede bestyrelse.

  Medlemmer:

  • Jens Due Olsen (formand)
  • Bente Avnung Landsnes
  • Jan Thorsgaard Nielsen
  • Christian Sagild

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2018

 • Risikoudvalg

  Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

  Medlemmer:

  • Carol Sergeant (formand)
  • Karsten Dybvad
  • Christian Sagild
  • Gerrit Zalm

  Læs udvalgets kommissorium

  Se aktiviteter og mødedeltagelse i 2018

Bestyrelsesmøder i 2018

Bestyrelsen afholdt 23 møder i 2018

Medlemmer

Mødedeltagelse i 2018

 Karsten Dybvad1/1 (indtrådt som formand i december 2018) 
Jan Thorsgaard Nielsen1/1 (indtrådt som næstformand i december 2018) 
Carol Sergeant 23/23 (næstformand fra marts 2018)
Ingrid Bonde 18/20 (indtrådt i bestyrelsen i marts 2018)
Lars-Erik Brenøe 23/23
Jens Due Olsen 19/20 (indtrådt i bestyrelsen i marts 2018)
Rolv Erik Ryssdal 20/23
Hilde Tonne 22/23
Bente Bang 20/20 (indtrådt i bestyrelsen i marts 2018)
Kirsten Ebbe Brich 21/23
Thorbjørn Lundholm Dahl 20/20 (indtrådt i bestyrelsen i marts 2018)
Charlotte Hoffmann 22/23
Ole Andersen 21*/22 (udtrådt som formand i december 2018)
Urban Bäckström 3/3 (udtrådt som næstformand i marts 2018)
Jørn P. Jensen 18/22 (udtrådt af bestyrelsen i december 2018)
Martin Tivéus 1/3 (udtrådt af bestyrelsen i marts 2018)
Dorte Annette Bielefeldt 3/3 (udtrådt af bestyrelsen i marts 2018)
Carsten Eilertsen 2/3 (udtrådt af bestyrelsen i marts 2018)

*Ole Andersen deltog i interviews under det konstituerende bestyrelsesmøde, der blev afholdt efter den ordinære generalforsamling.

Nominering og valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingsvalgte medlemmer
Medarbejdervalgte medlemmer
Generalforsamlingsvalgte medlemmer

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år, men kan genvælges flere gange. Medlemmerne af bestyrelsen skal trække sig tilbage senest på den første generalforsamling, der afholdes efter, at de er fyldt 70.

Et særligt udvalg bedømmer kandidater til bestyrelsen, som er foreslået af aktionærerne, direktionsmedlemmer og bestyrelsens nuværende medlemmer og indstiller dem dernæst til valg.

Aktionærerne kan foreslå andre kandidater ved at indsende et forslag til optagelse på dagsordenen for den ordinære generalforsamling eller ved at foreslå en kandidat på generalforsamlingen.

Medarbejdervalgte medlemmer

Medarbejderrepræsentanter har de samme rettigheder, forpligtelser og opgaver som andre bestyrelsesmedlemmer. De kommer fra forskellige områder og funktioner i Danske Bank, og de kan medvirke til at skabe en atmosfære af tillid mellem medarbejdere og ledelse.

Med undtagelse af medlemmerne af direktionen kan samtlige medarbejdere, der arbejder i Danmark, vælges som medarbejderrepræsentant.

Den overenskomst, som Danske Bank er underlagt i Danmark, giver medarbejderrepræsentanter særlig beskyttelse mod afskedigelse. I henhold til dansk lovgivning sidder medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for en fireårig periode, og de vælges af medarbejderne.