Vores ledelse


Vi har en ledergruppe, der består af folk med solid, international ledelseserfaring. De trækker på viden og ekspertise fra en lang række forskellige brancher på de markeder, hvor Danske Bank er til stede.

Jesper Nielsen

Midlertidig administrerende direktør og chef for Banking DK

Medlem af direktionen

Christian Baltzer

Chief Financial Officer

Medlem af direktionen

Glenn Söderholm

Chef for Banking Nordic

Medlem af direktionen

Jakob Groot

Chef for Corporates & Institutions

Medlem af direktionen

Jacob Aarup-Andersen

Chef for Wealth Management

Medlem af direktionen

Frederik Gjessing Vinten

Chef for Group Development

Medlem af direktionen

Jim Ditmore

Chef for Group Services & Group IT (COO area)

Medlem af direktionen

Carsten Rasch Egeriis

Chef for Group Risk Management

Medlem af direktionen

Henriette Fenger Ellekrog

Chef for Group HR                                                     

Medlem af direktionen

Philippe Vollot

Chief Compliance Officer

Medlem af direktionen

Hverv 

Bestyrelsen har godkendt de i oversigten oplistede hverv i medfør af § 80, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 
 • 13. nov 2018Hverv godkendt af bestyrelsen

Aflønning

Vores aflønningspolitik afspejler målsætningerne for corporate governance samt vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, og aflønningsrapporten beskriver principperne for aflønning i Danske Bank.

Direktionens samlede vederlag er afhængig af Danske Banks performance, mens bestyrelsen derimod er modtager et fast honorar.

 • 16. mar 2018Aflønningspolitik
 • 08. mar 2018Remuneration Report 2017
 • 10. mar 2015Retningslinjer for resultatafhængig aflønning
 • 06. mar 2018Remuneration of management 2017

Karsten Dybvad

Formand

Se CV

Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018.
Formand for Aflønningsudvalget, medlem af Risikoudvalget og Nomineringsudvalget.

Carol Sergeant

Næstformand

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2013. Formand for Risikoudvalget, medlem af Nomineringsudvalget.

Jan Thorsgaard Nielsen

Næstformand

Se CV Valgt af den ekstraordinære generalforsamling i 2018.
Medlem af Revisionsudvalget.

Bente Bang

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af medarbejderne i 2018

Charlotte Hoffmann

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af medarbejderne i 2006. Medlem af Aflønningsudvalget.

Hilde Tonne

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af generalforsamlingen i 2016. Medlem af Aflønningsudvalget. 

Ingrid Bonde

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2018.
Medlem af Revisionsudvalget og Risikoudvalget.

Jens Due Olsen

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2018
Medlem af Revisionsudvalget og Risikoudvalget.

Jørn P. Jensen

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2012. Formand for Revisionsudvalget.

Kirsten Ebbe Brich

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af medarbejderne i 2014.

Lars-Erik Brenøe

Bestyrelsesmedlem

Se CV Valgt af generalforsamlingen i 2016. Medlem af Nomineringsudvalget.

Rolv Erik Ryssdal

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af generalforsamlingen i 2014. Medlem af Aflønningsudvalget.

Thorbjørn Lundholm Dahl

Bestyrelsesmedlem

Se CV

Valgt af medarbejderne i 2018

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat fire udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.
 • Aflønningsudvalg

  Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med aflønningsmæssige forhold i Danske Bank med fokus på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget overvåger udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis. Udvalget overvåger løbende, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

  Medlemmer:

  • Karsten Dybvad (formand)
  • Charlotte Hoffmann
  • Rolv Erik Ryssdal
  • Hilde Tonne

  Læs udvalgets kommissorium

  Se mødedeltagelse 2017

 • Nomineringsudvalg

  Nomineringsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med nominering og udnævnelse af kandidater til Danske Banks bestyrelse og direktion, og evaluerer direktionen og bestyrelsen, herunder bestyrelsens medlemmer individuelt. Udvalget sender også forslag til politikker for successionsplanlægning samt diversitet og inklusion til bestyrelsen.

  Medlemmer:

  • Lars-Erik Brenøe (formand)
  • Karsten Dybvad
  • Carol Sergeant

  Læs udvalgets kommissorium

  Se mødedeltagelse 2017

 • Revisionsudvalg

  Revisionsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med regnskabs- og revisionsmæssige forhold i Danske Bank, herunder relaterede risikomæssige forhold. Dette omfatter forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, bankens revisionschef eller den eksterne revisor mener bør behandles i udvalget, før de forelægges den samlede bestyrelse.

  Medlemmer:

  • Jens Due Olsen (formand)
  • Ingrid Bonde
  • Jan Thorsgaard Nielsen

  Læs udvalgets kommissorium

  Se mødedeltagelse 2017

 • Risikoudvalg

  Risikoudvalget forbereder bestyrelsens arbejde med Danske Banks risikostyring og relaterede emner. Udvalget rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnede risikostyring.

  Medlemmer:

  • Carol Sergeant (formand)
  • Ingrid Bonde
  • Jens Due Olsen
  • Karsten Dybvad

  Læs udvalgets kommissorium

  Se mødedeltagelse 2017

Bestyrelsesmøder i 2017

Bestyrelsen afholdt 13 møder i 2017

Medlemmer

Mødedeltagelse

 Ole Andersen (formand)12/13
 Urban Bäckström (næstformand)12/13
 Dorte Annette Bielefeldt3/3 (indtrådt i bestyrelsen i oktober 2017)
Lars-Erik Brenøe13/13
Kirsten Ebbe Brich13/13
Carsten Eilertsen11/13
Charlotte Hoffmann12/13
 Jørn P. Jensen13/13
 Steen Lund Olsen9/10 (udtrådt af bestyrelsen i september 2017)
Rolv Erik Ryssdal12/13
 Carol Sergeant13/13
 Martin Tivéus10/10 (indtrådt i bestyrelsen i marts 2017)
 Hilde Tonne13/13
 Trond Ø. Westlie 2/3 (udtrådt af bestyrelsen i marts 2017)

Nominering og valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingsvalgte medlemmer
Medarbejdervalgte medlemmer
Generalforsamlingsvalgte medlemmer

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år, men kan genvælges flere gange. Medlemmerne af bestyrelsen skal trække sig tilbage senest på den første generalforsamling, der afholdes efter, at de er fyldt 70.

Et særligt udvalg bedømmer kandidater til bestyrelsen, som er foreslået af aktionærerne, direktionsmedlemmer og bestyrelsens nuværende medlemmer og indstiller dem dernæst til valg.

Aktionærerne kan foreslå andre kandidater ved at indsende et forslag til optagelse på dagsordenen for den ordinære generalforsamling eller ved at foreslå en kandidat på generalforsamlingen.

Medarbejdervalgte medlemmer

Medarbejderrepræsentanter har de samme rettigheder, forpligtelser og opgaver som andre bestyrelsesmedlemmer. De kommer fra forskellige områder og funktioner i Danske Bank, og de kan medvirke til at skabe en atmosfære af tillid mellem medarbejdere og ledelse.

Med undtagelse af medlemmerne af direktionen kan samtlige medarbejdere, der arbejder i Danmark, vælges som medarbejderrepræsentant.

Den overenskomst, som Danske Bank er underlagt i Danmark, giver medarbejderrepræsentanter særlig beskyttelse mod afskedigelse. I henhold til dansk lovgivning sidder medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for en fireårig periode, og de vælges af medarbejderne.