Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Strategisk retning


Den bæredygtige omstilling er forbundet med store udfordringer – men rummer også store muligheder.

Vores strategiske fokusområder danner rammen for, hvordan vi kan skabe bæredygtige fremskridt for vores kunder, vores forretning og for samfundet generelt. De hjælper os med andre ord til at strukturere vores indsats omkring muligheder, risici og samfundsmæssige aftryk.
Én samlet ambition


Vi har en ambition om at være en førende bank i Norden, når det handler om at understøtte den bæredygtige omstilling for kunder, virksomheder og de nordiske samfund generelt
Tre fokusområder


At støtte kunder i deres omstilling

Ved at tilbyde kunder bæredygtighedsrelaterede produkter, rådgivning og services

Læs mere


At sikre en robust og modstandsdygtig bank

Ved at tage hånd om bæredygtighedsrelaterede risici i vores forretning – med fokus på porteføljestyring

Læs mere

At håndtere vores samfundsaftryk

Ved at minimere negativ og maksimere positiv indvirkning af aktiviteter på mennesker og kloden

Læs mere

Mål

Med afsæt i vores fokusområder har vi kortlagt vores indvirkning på verden samt vores bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder. På baggrund heraf har vi prioriteret tre indbyrdes forbundne dagsordener: Klimaforandringer, Natur & biodiversitet samt Menneskerettigheder & socialt aftryk.

Vi har defineret mål inden for disse dagsordener for at kunne følge vores fremskridt. Disse mål vil blive justeret løbende, da vores bæredygtighedstilgang og -prioriteter vil udvikle sig i takt med forskning, lovgivning og forretningsmæssige muligheder.

 • Udlån

  Kapitalforvaltning

  Livsforsikring & pension

  Egen drift

  2030-mål for reduktion af CO2e-udledning1:


  • Olie og gas – efterforskning & produktion: 50%
  • Olie og gas – downstream-emissioner forbundet med raffinering: 25%
  • Elproduktion: 50%
  • Stål: 30%2
  • Cement: 25%
  • Erhvervsejendomme: 55%
  • Boliglån: 55%
  2030-sektormål for tilpasningsforskel:
  • Shipping: 0%3
  • 1.5°C-tilpasset temperaturvurderingsmål i 2040:
   2.1°C og 2.2°C i 20304

  • Vægtet gennemsnitlig CO2e-intensitet:
   50% reduktion inden 20301

  • Dialog
   med de 100 største udledere inden 20251
  • 1.5°C-tilpasset temperaturvurderingsmål i 2040:
   2.0°C og 2.2°C i 20304
  2025-mål for reduktion af CO2e-intensitet5:
  • Energi: 15%
  • Transport: 20%
  • Cement: 25%
  • Foryning: 35%
  • Stål: 20%2
  2030-mål for reduktion af CO2e-intensitet5:
  • Ejendomme: 69%

  2030 mål for reduktion af CO2e-udledning5:


  • Scope 1 og 2-udledninger: 80%
  • Scope 1, 2 og 3-udledninger: 60%

  Basisår 2020.
  Bemærk, at målet på 30% for udlånsaktiviteter gælder for perioden 2020-2030, mens målet på 20% for livsforsikring & pension gælder for perioden 2019-2025.
  Baseret på Poseidon-principperne.
  Det første mål omfatter Scope 1 og 2-udledninger. Det andet mål omfatter Scope 1, 2 og 3-udledninger. Forskellen mellem målene for henholdsvis kapitalforvaltning og forsikring & pension skyldes, at målene for de forskellige porteføljer ikke er fastlagt på det samme tidspunkt.
  Basisår 2019.


  Vi følger nøje vores fremskridt mod opnåelse af klimaneutralitet og opfyldelse af vores delmål for reduktion af CO2e-udledning, som er fastsat i vores Climate Action Plan, som vi offentliggjorde i januar 2023.

  Delmålene for Danske Banks udlåns- og investeringsporteføljer vedrører de sektorer, som har det største klimaaftryk , herunder shipping, olie & gas, energiforsyning, stål, cement og fast ejendom. Vores Climate Action Plan Progress Report 2023 indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvor langt vi er med opfyldelsen af målene i vores klimaplan.

 • Mål for dialog med selskaber i de sektorer, som har det største aftryk


  Gå i dialog om natur og biodiversitet med 380+ selskaber i de sektorer, som har det største aftryk inden 2025

  • 300+ erhvervskunder i landbrugssektoren
  • 50+ store erhvervskunder med aktiviteter inden for levnedsmiddelprodukter, fiskeri, skovbrug, papir og træmasse samt shipping
  • 30 store globale virksomheder, som vi investerer i, og som har et signifikant aftryk på natur og biodiversitet

  Gennem dialog med virksomheder i de sektorer, som har det største aftryk, søger vi at øge vores kunders opmærksomhed på deres aftryk på naturen og de forbundne risici. Dette giver os samtidig mulighed for bedre at forstå vores forretningsmæssige aftryk og afhængigheder i forhold til natur og biodiversitet som følge af vores finansierings- og investeringsaktiviteter. At opnå denne forståelse er det første skridt, som vi og andre virksomheder må tage for at blive i stand til at styre vores aftryk og afhængigheder i forhold til naturen og derved være med til at beskytte den.

 • Mål for menneskerettigheder

  Løbende udvikling af vores due diligence processer for menneskerettighedsområdet på tværs af ...  Virksomheder, vi køber varer og tjenester hos

  Styrket risikostyring

  Virksomheder, vi yder lån til

  Forbedret vurdering af højrisikosektorer

  Virksomheder, vi investerer i

  Udvidet bæredygtighedsscreening

  Inden for indkøb er der fokus på udvikling og implementering af udvidede risikostyringsprocesser for leverandører med forhøjede risici i forhold til overholdelse af menneskerettigheder.

  På udlånsområdet fokuserer vi på at udvikle udvidede vurderinger af erhvervskunders overholdelse af menneskerettigheder i højrisikosektorer.

  På investeringsområdet har vi fokus på at videreudvikle vores udvidede bæredygtighedsscreening inden for menneskerettighedsområdet.


  Mål for kønsfordelingen inden for den sociale dagsorden


  Med hensyn til den sociale dagsorden anser vi også diversitet og inklusion i vores egen virksomhed som vigtigt, og vi anvender vores mål for kønsfordelingen som en målestok for vores fremskridt på dette område. Vi har defineret mål for kønsfordelingen på alle ledelsesniveauer med det formål at øge andelen af det underrepræsenterede køn, der omfatter alle kønsidentiteter. Målene skal nås senest i 2028.
    

  Bestyrelse

  Direktion

  Højere lederstillinger

  Øvrige lederstillinger

  40% underrepræsenteret køn
  60% overrepræsenteret køn

  40% underrepræsenteret køn
  60% overrepræsenteret køn

  40% underrepræsenteret køn
  60% overrepræsenteret køn

  45% underrepræsenteret køn
  55% overrepræsenteret køn


  1I denne kontekst skal menneskerettighedsrisici forstås som en virksomheds risiko for, at dens egne aktiviteter eller værdikæde har en negativ indvirkning på basale menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder.
  2
  Danske Banks fremskridt inden for inklusion måles i vores interne halvårlige kultur- og engagementsundersøgelse. 

Hvad driver og guider os?

Principper

Vi har udviklet en række principper, der guider vores indsats på bæredygtighedsområdet og hjælper os med at navigere gennem den bæredygtige omstilling:

 1. Vi prioriterer vores bæredygtighedsindsats ud fra væsentligheden af de forskellige emner, baseret på videnskabelige retningslinjer og med fokus på de områder, hvor vi har den største indvirkning.

 2. Vi vil understøtte den bæredygtige omstilling og prioriterer dialog frem for eksklusion, men vi stiller samtidig krav om, at den enkelte virksomhed skal kunne fremlægge en troværdig plan for dens omstilling og vise, at den gør gode fremskridt.

 3. Vi anvender en helhedsorienteret tilgang og søger at undgå, at vores indsats for at opfylde et konkret bæredygtighedsmål sker på væsentlig bekostning af et andet.

 4. Vi søger i stigende grad at integrere bæredygtighedsrisici i vores udlånsprocesser, prissætning og porteføljestyring.

 5. Vi ønsker at være transparente, og vi indgår i dialog med vores interessenter for at udvikle vores tilgang og løsninger.


Løftestænger

Vi har identificeret fire løftestænger, der skal hjælpe os med at understøtte den bæredygtige omstilling for vores kunder, for de virksomheder, vi investerer i, og for samfundet generelt. Ved at arbejde med disse katalysatorer forankrer vi vores bæredygtighedsindsats i hele organisationen og øger vores evne til at skabe fremskridt.

Mennesker, kultur & kompetencer
- Løbende udvikling af vores kompetencer inden for bæredygtighed og yderligere integrering af bæredygtighed i vores kultur

Politikker, ledelse & governance
-Sikring af en klar politikramme og et veldefineret bæredygtighedsrelateret ledelsesansvar samt en effektiv organisation, der sikrer implementering og koordinering

ESG-data & digitalt fundament
- Videreudvikling af vores arkitektur og governance i relation til bæredygtighedsdata samt sikring af ressourcer til at arbejde med IT og data inden for bæredygtighed

Rapportering & dialog med interessenter
- Udvikling af vores integrerede rapporterings-setup med henblik på at kunne levere transparent og datadreven bæredygtighedsrapportering, der kan danne grundlag for proaktiv dialog og samarbejde med interessenter
Animation af vores fire løftestænger

Mere om vores retning

Du kan læse mere om vores strategiske retning frem mod 2028 i publikationen ”Sustainability Strategic Approach & Priorities”, som vi offentliggjorde i februar 2024.
Download PDF