Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Positiv makroøkonomisk udvikling, stigende udlån og høj kundeaktivitet. Resultat på 10,3 mia. kr. efter skat. Egenkapitalforrentning på 13,5 pct. Forventninger opjusteres.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2017.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Første halvår har været præget af en positiv udvikling i økonomierne på vores nordiske markeder. Vi har i hele perioden set en god kundeaktivitet, som bidrog til en god udvikling i indtægterne. Stigningen skyldtes blandt andet vores vækst i Norge og Sverige, hvor vi fortsat tiltrak nye kunder. Aktiviteten på de finansielle markeder var fortsat høj, og selv om den aftog i andet kvartal, skal det ses i forhold til det meget høje niveau i første kvartal. Vi har haft et tilfredsstillende første halvår, og udviklingen over de seneste kvartaler viser, at vores ambition om at blive en endnu mere kundedrevet, enkel og effektiv bank giver resultater. Som følge af udviklingen i første halvår justerer vi vores forventninger, så vi nu venter et nettoresultat i niveauet 18 til 20 mia. kr. for 2017 ".

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab

Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. halvår 2017 mod 1. halvår 2016
Danske Bank opnåede i 1. halvår 2017 et tilfredsstillende resultat efter skat på 10,3 mia. kr. – en stigning på 10 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Dette skyldtes blandt andet positiv makroøkonomisk udvikling på vores nordiske markeder, fortsat lave nedskrivninger på udlån, øget udlånsvolumen og høj kundeaktivitet.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 13,5 pct. mod 12,4 pct. i 1. halvår 2016. 

Indtægter i alt udgjorde 24,4 mia. kr. mod 23,0 mia. kr. i 1. halvår 2016. Stigningen på 6 pct. skyldtes fremgang i de fleste indtægtsposter:

  • Nettorenteindtægterne steg 6 pct. til 11,4 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2016. Det afspejler en stigning i udlånet på 3 pct. Især i Norge og Sverige voksede udlånet.

  • Nettogebyrindtægterne steg 13 pct. til 7,6 mia. kr., primært som følge af en stigning i aktiver under forvaltning i Wealth Management og højere kundeaktivitet, især i Corporates & Institutions.

  • Handelsindtægterne steg 21 pct. til 4,5 mia. kr. Geopolitiske forhold betød, at der især i 1. kvartal 2017 var høj aktivitet på de finansielle markeder. 

  • Øvrige indtægter udgjorde 0,8 mia. kr. og faldt 53 pct. Det skyldtes primært, at regnskabet for 1. halvår 2016 indeholdt indtægter fra salg af bankens domicilejendomme.

Driftsomkostningerne steg 3 pct. til 11,5 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2016. Stigningen afspejler det høje aktivitetsniveau, investeringer i fortsat digitalisering og omkostninger relateret til nye regulatoriske krav til for eksempel finansielle instrumenter (MiFID II), databeskyttelse (GDPR) og betalingsservices (PSD2). Omkostningsprocenten faldt fra 48,3 til 47,1.
 
Kreditkvaliteten var fortsat solid. Det afspejlede sig i en samlet nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån for 1. halvår 2017 på 466 mio. kr. 

Det samlede udlån steg i 1. halvår 2017 med 3 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Der var vækst i udlån på alle markeder. Samtidig steg det samlede indlån med 7 pct. i forhold til 1. halvår 2016.

Udviklingen i forretningsenhederne
I Personal Banking steg resultatet før skat 5 pct. til 2,6 mia. kr. i første halvår 2017 i forhold til 1. halvår 2016. Indtægterne var positivt påvirket af fortsat vækst i forretningsvolumen, tilgang af nye kunder i Norge og Sverige samt generelt høj aktivitet inden for finansiering og investering. De højere indtægter mere end opvejede en mindre stigning i omkostningerne og i nedskrivninger på udlån i forhold til 1. halvår 2016. Kreditkvaliteten var fortsat stabil.

I Business Banking opnåede vi et resultat før skat på 4,0 mia. kr., svarende til en stigning på 23 pct. Det skyldtes især, at vi på grund af en stærk kreditkvalitet og positiv makroøkonomisk udvikling kunne tilbageføre nedskrivninger på udlån på 545 mio. kr., men også stigende indtægter og faldende omkostninger bidrog til resultatet. Vi oplevede god aktivitet og øgede forretningsomfanget på de nordiske markeder med en samlet udlånsvækst på 3 pct.

Corporates & Institutions opnåede et resultat på 3,7 mia. kr. – en stigning på 56 pct. sammenlignet med 1. halvår 2016. Stigningen afspejler højere kundeaktivitet på de finansielle markeder, herunder både handelsaktivitet og kapitalmarkedstransaktioner. Omkostningerne steg på grund af den højere aktivitet, mens nedskrivningerne faldt som følge af stabilisering af offshore-sektoren.

Wealth Management opnåede et resultat før skat på 2,2 mia. kr. – en stigning på 10 pct. i forhold til  1. halvår 2016. Resultatet var drevet af en nettotilgang af kunder, stærk præmievækst i Danica Pension og stærkt nettosalg i Asset Management. Omkostningerne var højere i 1. halvår 2017, primært på grund af øget aktivitet og omstruktureringer. Aktiver under forvaltning steg med 12 pct. i forhold til 1. halvår 2016.

Resultatet før skat i 1. halvår 2017 i Danske Bank i Nordirland faldt (i lokal valuta) 12 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Indtægterne forblev stabile, mens omkostninger steg, og tilbageførsel af nedskrivninger på udlån var lavere. De stabile indtægter skyldtes en god udvikling i udlån til både privat- og erhvervskunder. Omkostningerne steg med 10 pct., hvilket skyldtes udgifter til pensionsordninger og investeringer.

Solide kapital- og solvensprocenter
Koncernen havde ultimo 1. halvår 2017 en solid egentlig kernekapitalprocent og solvensprocent på henholdsvis 16,2 og 21,1 mod henholdsvis 16,3, og 21,8 ultimo 2016. Både kernekapitalprocent og solvensprocent ligger over målsætningen. Liquidity Coverage Ratio (LCR) var på 163 pct. ultimo juni 2017.

Forventninger til året opjusteres
På baggrund af udviklingen i 1. halvår forventer vi nu et resultat for 2017 på 18-20 mia. kr. mod tidligere 17-19 mia. kr.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om en egenkapitalforrentning på mindst 12,5 pct.

Med venlig hilsen
Danske Bank


Infografik: Første halvår 2017

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere d. 20. july 2017 kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på danskebank.com/ir

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.