Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udvider undersøgelse af estisk filial

Danske Bank udvider den igangværende undersøgelse af forholdene i den estiske filial. Det sker på baggrund af en årsagsanalyse, der konkluderer, at det var flere afgørende mangler, der førte til, at banken ikke var tilstrækkelig effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til hvidvask i perioden 2007-2015. Den udvidede undersøgelse vil omfatte en gennemgang af kunder og transaktioner i den estiske filial i den periode.

Det var afgørende mangler i bankens kontroller og governance, der førte til, at Danske Banks estiske filial kunne misbruges til blandt andet hvidvask. Det konkluderer den regulatoriske konsulentvirksom-hed Promontory Financial Group i en årsagsanalyse (”root cause analysis”) af forholdene i den estiske filial i den pågældende periode. Analysen er blevet gennemført på vegne af Danske Bank.

Analysen peger på tre afgørende forhold, der tilsammen betød, at Danske Bank ikke var tilstrækkeligt effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til hvidvask:

Manglende kultur omkring og fokus på bekæmpelse af hvidvask i Estland

  • I den estiske filial var der generelt set ikke fokus nok på risikoen for, at banken kunne blive misbrugt til blandt andet hvidvask. Herunder var der for lille opmærksomhed på at sikre filialen gennem solide kontroller og løbende overvågning. Derfor blev muligheden for på et tidligere tidspunkt at få undersøgt aktiviteterne i den estiske filial ikke udnyttet. Kultur og ledelse var på dette område mangelfuld i denne periode.

Governance i relation til compliance og risiko var mangelfuld

  • Koncernens direktion og bestyrelse baserede sine risikovurderinger på rapporteringer fra de estiske kontrolfunktioner i form af Compliance og Intern Revision.
  • De estiske kontrolfunktioner var ikke i tilstrækkelig grad uafhængige af den lokale organisation. 
  • Bankens metoder til at lave risikovurderinger på tværs af bankens markedsområder var ikke stærke nok. 

Ledelsesmæssig opfølgning og kontrol meget afhængig af lokal landeledelse 

  • Filialen i Estland, der blev erhvervet som en del af købet af Sampo Bank i 2007, opererede i høj grad som en selvstændig enhed med egne systemer, procedurer og kultur omkring hvidvask. Det gjorde opfølgningen fra koncernens kontrolfunktioner og rapporteringen til direktion og bestyrelse meget afhængig af tilbagemeldingerne fra den lokale ledelse i Estland.

Vi har i Estland i dag et langt stærkere ledelsesfokus på området, og der er etableret uafhængige kontrolfunktioner og langt bedre rutiner og kontroller, så vi i dag er et helt andet sted. Selv om det kun er myndighederne, der endeligt kan konkludere, om der rent faktisk var tale om hvidvask, er der ingen tvivl om, at vi ikke var effektive nok til at forhindre, at vores estiske filial i den pågældende periode kunne misbruges. Det er naturligvis dybt beklageligt og helt uacceptabelt. 

 Jeg finder det derfor afgørende, at vi nu benytter den viden, vi har om forholdene i Estland, til at gennemføre en grundig undersøgelse af de transaktioner og kunder, der har været i Estland i den pågældende periode. Det er afgørende for os, at vi får fuld klarhed om sagen, draget den læring, der skal til for at undgå noget lignende, og at vi får indberettet de eventuelle yderligere forhold, der måtte dukke op fra undersøgelsen til de relevante myndigheder,” siger administrerende direktør Thomas F. Borgen. 

Udvidet undersøgelse
Den udvidede undersøgelse er allerede sat i gang og bliver gennemført af det nyetablerede Compliance Incident Team. Teamet bliver fra 1. januar 2018 yderligere forstærket med tiltrædelsen af Jens Madsen som ny chef. Jens Madsen har tidligere været chef for SØIK og PET. 

Da der er tale om en omfattende undersøgelse, forventer banken at kunne afslutte denne i løbet af 9-12 måneder. 

Allerede iværksatte tiltag på anti-hvidvask området
Danske Bank har gennem de senere år investeret betydelig ressourcer i at styrke anti-hvidvaskområdet. Det er en løbende proces, hvor vi hele tiden får nye procedurer, kontroller og personale på plads til at bekæmpe hvidvask og andre transaktioner med kriminelle formål. Det har aldrig været sværere at misbruge Danske Bank til hvidvask m.v., og det vil blive ved med at blive sværere. 

Indsatsen i Danske Bank de seneste år omfatter blandt andet forbedrede it-systemer, der understøtter overvågningen, skrappere kontroller, flere ressourcer og uddannelse af medarbejderne.

 På koncernniveau betyder det blandt andet: 

  • Over 550 medarbejdere er dedikerede til arbejdet med at bekæmpe finansiel kriminalitet.
  • Hver måned screenes 3,7 millioner kundetransaktioner.
  • Ca. 15 millioner kundenumre screenes ugentligt mod de internationale sanktionslister.
  • Der registreres ca. 150.000 advarsler årligt omkring usædvanlig kundeadfærd i forhold til hvidvask og terrorfinansiering
  • Der er sendt over 7.600 underretninger til myndighederne det seneste år.

 

Med venlig hilsen

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.