Udvalgsmøder 2020

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. Nedenfor fremgår både mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.


Aflønningsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

Aflønningsudvalget har afholdt 6 møder i 2020. I 2020 har Aflønningsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor aflønningsmæssige forhold med fokus på aflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget har overvåget udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis, samt lønudviklingen. Udvalget har løbende overvåget, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

Aflønningsudvalget afholdt 6 møder i 2020 
MedlemmerMødedeltagelse
Karsten Dybvad (formand)6/6
Bente Avnung Landsnes
1/1 (udtrådt af udvalget i juni 2020)
Charlotte Hoffmann6/6
Lars-Erik Brenøe6/6
Raija-Leena Hankonen5/5 (indtrådt i udvalget i juni 2020)

Conduct & Complianceudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

Conduct & Compliance-udvalget har afholdt 8 møder i 2020. Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med adfærd og omdømme risiko, compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.

Conduct and compliance udvalget afholdt 8 møder i 2020 
MedlemmerMødedeltagelse
Karsten Dybvad (formand)8/8
Carol Sergeant
8/8
Jan Thorsgaard Nielsen
8/8
Kirsten Ebbe Brich
8/8

Nomineringsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

Nomineringsudvalget har afholdt 4 møder i 2020. I 2020 har Nomineringsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen, samt evaluering af direktionens og bestyrelsens arbejde, herunder de individuelle medlemmer. Nomineringsudvalget har fremkommet med forslag til bestyrelsen vedrørende politikker om successionsplanlægning samt diversitet og inklusion.

Nomineringsudvalget afholdt 4 møder i 2020 
MedlemmerMødedeltagelse
Lars-Erik Brenøe (formand)
4/4
Karsten Dybvad
4/4
Gerrit Zalm4/4
Bente Landsens3/3 (indtrådt i udvalget i juni 2020)

Revisionsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

Revisionsudvalget har afholdt 9 møder i 2020. I 2020 har Revisionsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor regnskabs- og revisionsmæssige forhold, og dertil relaterede risikomæssige forhold. Revisionsudvalget har overvåget og afgivet henstillinger eller forslag til bestyrelsen om regnskaber og risici forbundet med regnskabsaflæggelsen, væsentlige regnskabsmæssige principper og praksis, interne kontroller og rapportering fra intern og ekstern revision.

Revisionsudvalget afholdt 9 møder i 2020 
MedlemMødedeltagelse
Jens Due Olsen (formand indtil april 2020)3/3 (udtrådt af udvalget i marts 2020)
Jan Thorsgaard Nielsen (formand fra april 2020)
9/9
Bente Avnung Landsnes9/9
Christian Sagild
7/9 
Raija-Leena Hankonen 2/2 (indtrådt i udvalget i juni 2020)


Jan Thorsgaard Nielsen, Raija-Leena Hankonen and Christian Sagild er udpeget som medlemer af revisionsudvalget, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i medfør af §31, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Risikoudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2020

Risikoudvalget har afholdt 9 møder i 2020. I 2020 har Risikoudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor risikostyring og dertil relaterede emner. Risikoudvalget har rådgivet bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnet risikostyring. Risikoudvalget har evalueret og afgivet anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker, opgørelse af kapital og likviditetsbehov, solvensbehov, genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, væsentlige produkter og services ud fra et risiko perspektiv og kreditrisikoen ved Danske Banks låne-portefølje. Yderligere har Risikoudvalget evalueret anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af personaleressourcer der anvendes i risikostyringsfunktionerne og incitamentsprogrammerne ud fra en risikosynsvinkel.

Risikoudvalget afholdt 9 møder i 2020 
MedlemmerMødedeltagelse
Carol Sergeant (formand)9/9
Karsten Dybvad
4/4 (udtrådt af udvalget i juni 2020)
Christian Sagild
8/9
Gerrit Zalm
8/9
Martin Blessing5/5 (indtrådt i udvalget i juni 2020) 

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Generalforsamling

Danske Bank afholder ordinær generalforsamling en gang om året.
Se mere

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere