Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Udvalgsmøder 2023

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse.

Nedenfor fremgår mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.

Aflønningsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

Aflønningsudvalget afholdt 6 møder i 2023.

Aflønningsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med aflønningsmæssige forhold med særligt fokus på aflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- og interne revisionsfunktioner og på incitamentsprogrammer. Udvalget gennemgår lønpolitik og -praksis samt lønudviklingen herunder variabel aflønning og afgiver anbefalinger herom til bestyrelsen. Derudover følger udvalget incitamentsprogrammerne for at sikre, at de fremmer en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for aktionærerne og er i overensstemmelse med Aflønningspolitikken.

Aflønningsudvalget afholdt 6 møder i 2023
MedlemmerMødedeltagelse
Jan Thorsgaard Nielsen6/6
Bente Avnung Landsnes
1/1
Allan Polack5/5
Raija-Leena Hankonen-Nybom
6/6

Conduct & Complianceudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

Conduct & Compliance-udvalget afholdt 6 møder i 2023.

Conduct & Compliance-udvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med adfærd og omdømmerisiko, compliance, forebyggelse af økonomisk kriminalitet, whistleblowing-sager samt andre relaterede områder. Endvidere fører udvalget tilsyn med undersøgelser af væsentlige overtrædelser, kontrollerer hånderingen af krav og retssager og overvåger kommunikationen med Finanstilsynet samt whistleblower-ordningen. Udvalget overvåger tilstrækkeligheden af koncernens compliance-ressourcer og Danske Banks adfærd i forbindelse med bankens selskabsretlige og samfundsmæssige forpligtelser og følger Danske Banks overholdelse af vejledninger, retningslinier og politikker for koncernens tilgang til kunder og regulering.

Conduct & Compliance-udvalget afholdt 6 møder i 2023 
MedlemmerMødedeltagelse
Lars-Erik Brenøe (formand)6/6
Carol Sergeant6/6
Kirsten Ebbe Brich6/6
Martin Blessing 6/6

Nomineringsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

Nomineringsudvalget afholdt 7 møder i 2023.

Nomineringsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med nominering og udnævnelse af kandidater til direktion og bestyrelse, samt med evaluering af direktionens, bestyrelsens og de individuelle medlemmers arbejde og præstation. Nomineringsudvalget forelægger også forslag til bestyrelsen vedrørende politikker for successionsplanlægning, diversitet og inklusion.

Nomineringsudvalget afholdt 7 møder i 2023

Medlemmer

Mødedeltagelse

Jan Thorsgaard Nielsen (formand)7/7
Helle Valentin6/7
Martin Blessing7/7

Revisionsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2023.

Revisionsudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med regnskabs- og revisionsmæssige forhold herunder relaterede risikomæssige forhold. Udvalget gennemgår regnskaber og vurdering af relaterede risici, væsentlige regnskabsmæssige principper og procedurer, interne kontroller og rapporter udarbejdet af både den interne og eksterne revision og afgiver anbefalinger til bestyrelsen herom.

Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2023
MedlemmerMødedeltagelse
Martin Blessing (formand)
7/7
Lars-Erik Brenøe
7/7
Allan Polack3/3
Bente Bang
7/7
Jacob Dahl4/4

Risikoudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2023

Risikoudvalget afholdt 11 møder i 2023.

Risikoudvalget fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen i forbindelse med Danske Banks risikostyring og rådgiver bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og den overordnede risikostyring. Udvalget gennemgår og afgiver således anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker og instrukser, kapital, gearing, likviditet, solvens og genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, produkter og services set ud fra et risikoperspektiv og kreditkvaliteten af Danske Banks låneportefølje. Udvalget gennemgår ligeledes anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af medarbejderressourcer i risikostyringskontrolfunktionen samt incitamentsprogrammerne fra et risikoperspektiv.

Risikoudvalget afholdt 11 møder i 2023
MedlemmerMødedeltagelse

Carol Sergeant (formand)

11/11
Louise Aggerstrøm Hansen6/9
Allan Polack11/11
Jacob Dahl10/11