Udvalgsmøder 2019

Bestyrelsen har nedsat fem udvalg, der fører tilsyn med særlige områder eller forbereder sager til behandling i den samlede bestyrelse. Nedenfor fremgår både mødefrekvens og mødedeltagelse for hvert udvalg.


Aflønningsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

Aflønningsudvalget har afholdt 6 møder i 2019. I 2019 har Aflønningsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor aflønningsmæssige forhold med fokus på aflønning af medlemmer af bestyrelsen og direktionen, væsentlige risikotagere, nøglemedarbejdere og ledende medarbejdere med ansvar for kontrol- eller interne revisionsfunktioner og med fokus på incitamentsprogrammer. Aflønningsudvalget har overvåget udviklingen i koncernens løn- og bonuspolitikker og praksis, samt lønudviklingen. Udvalget har løbende overvåget, at incitamentsprogrammerne hjælper koncernen til at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionærerne, samt at Aflønningspolitikken overholdes.

Aflønningsudvalget afholdt 6 møder i 2019 
MedlemmerMødedeltagelse
Karsten Dybvad (formand)6/6
Bente Avnung Landsnes
4/4
Charlotte Hoffmann6/6
Lars-Erik Brenøe4/4
Hilde Tonne2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019)
Rolv Erik Ryssdal2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019)

Conduct & Complianceudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

Conduct & Compliance-udvalget har afholdt 9 møder i 2019. Conduct & Compliance-udvalget forbereder bestyrelsens arbejde med adfærd og omdømme risiko, compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet, samt andre områder, som bestyrelsen ønsker undersøgt af Conduct & Compliance-udvalget.

Conduct and compliance udvalget afholdt 9 møder i 2019 
MedlemmerMødedeltagelse
Karsten Dybvad (formand)9/9
Carol Sergeant
9/9
Jan Thorsgaard Nielsen
9/9
Kirsten Ebbe Brich
9/9
Jens Due Olsen1

 

Jens Due Olsen, der ikke var medlem af Conduct & Compliance udvalget, bistod Conduct & Compliance udvalget ved et møde i 2. kvartal 2019.

Nomineringsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

Nomineringsudvalget har afholdt 6 møder i 2019. I 2019 har Nomineringsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor nominering og udnævnelse af kandidater til bestyrelsen og direktionen, samt evaluering af direktionens og bestyrelsens arbejde, herunder de individuelle medlemmer. Nomineringsudvalget har fremkommet med forslag til bestyrelsen vedrørende politikker om successionsplanlægning samt diversitet og inklusion.

Nomineringsudvalget afholdt 6 møder i 2019 
MedlemmerMødedeltagelse
Lars-Erik Brenøe (formand)
6/6
Karsten Dybvad
6/6
Gerrit Zalm4/4 (indtrådt i udvalget i marts 2019)
Carol Sergeant
2/2+1 (udtrådt af udvalget i marts 2019)
Jan Thorsgaard Nielsen2/2

Jan Thorsgaard Nielsen og Carol Sergeant, der ikke var medlemmer af Nomineringsudvalget, bistod Nomineringsudvalget ved møder i første halvår 2019.

Revisionsudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

Revisionsudvalget har afholdt 7 møder i 2019. I 2019 har Revisionsudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor regnskabs- og revisionsmæssige forhold, og dertil relaterede risikomæssige forhold. Revisionsudvalget har overvåget og afgivet henstillinger eller forslag til bestyrelsen om regnskaber og risici forbundet med regnskabsaflæggelsen, væsentlige regnskabsmæssige principper og praksis, interne kontroller og rapportering fra intern og ekstern revision.

Revisionsudvalget afholdt 7 møder i 2019 
MedlemMødedeltagelse
Jens Due Olsen (formand)7/7
Jan Thorsgaard Nielsen
7/7
Bente Avnung Landsnes5/5 (indtrådt i udvalget i marts 2019)
Christian Sagild
5/5 (indtrådt i udvalget i marts 2019)
Karsten Dybvad
Carol Sergeant
Ingrid Bonde2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019)


Jens Due Olsen er udpeget som det medlem af revisionsudvalget, der har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i medfør af §31, stk. 1, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Karsten Dybvad og Carol Sergeant, der ikke var medlemmer af Revisionsudvalget, bistod Revisionsudvalget ved møder i første halvår 2019.

Risikoudvalg

Aktiviteter og mødedeltagelse i 2019

Risikoudvalget har afholdt 8 møder i 2019. I 2019 har Risikoudvalget fungeret som et forberedende udvalg for bestyrelsen indenfor risikostyring og dertil relaterede emner. Risikoudvalget har rådgivet bestyrelsen om Danske Banks risikoprofil, risikokultur, risikoappetit, risikostrategi og overordnet risikostyring. Risikoudvalget har evalueret og afgivet anbefalinger til bestyrelsen om Danske Banks risikoappetit, politikker, opgørelse af kapital og likviditetsbehov, solvensbehov, genopretningsplan, beredskabsplan, nedskrivninger, væsentlige produkter og services ud fra et risiko perspektiv og kreditrisikoen ved Danske Banks låne-portefølje. Yderligere har Risikoudvalget evalueret anvendelsen af interne modeller, tilstrækkeligheden af personaleressourcer der anvendes i risikostyringsfunktionerne og incitamentsprogrammerne ud fra en risikosynsvinkel.

Risikoudvalget afholdt 8 møder i 2019 
MedlemmerMødedeltagelse
Carol Sergeant (formand)8/8
Karsten Dybvad
6/8
Christian Sagild
5/6 (indtrådt i udvalget i marts 2019)
Gerrit Zalm
6/6 (indtrådt i udvalget i marts 2019)
Jan Thorsgaard Nielsen
2
Ingrid Bonde2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019) 
Jens Due Olsen2/2 (udtrådt af udvalget i marts 2019)

Jan Thorsgaard Nielsen, der ikke var medlem af Risikoudvalget, bistod Risikoudvalget ved møder i første halvår 2019.

Mød vores ledelse

Vores ledelse består af en række bestyrelsesmedlemmer og direktører, som alle besidder solid, international ledelseserfaring.
Læs mere

Generalforsamling

Danske Bank afholder ordinær generalforsamling en gang om året.
Se mere

Om Danske Bank

Danske Bank er en nordisk bank med stærke lokale rødder og tætte forbindelser til resten af verden. Vi ønsker at skabe langsigtet værdi for vores kunder, aktionærer og de samfund, vi opererer i.
Læs mere