Våre kjerneverdier

Som ansatt i Danske Bank vil du bli godt kjent med våre verdier. Verdiene er styrende for alt vi gjør og ligger til grunn for beslutninger vi tar i arbeidshverdagen. 

 • Ekspertise
  • levere innovative finansielle løsninger ved hjelp av den beste kunnskapen, kompetansen og teknologien
  • lytte til kunden og gi relevante råd og tilbud
  • kunne være en proaktiv veileder for våre kunder
  • vite i hvilke tilfeller beslutninger må tas der og da, og når man må komme tilbake med et svar
  • håndtere feil på en konstruktiv måte og alltid lære av dem
  • verdsette ulike meninger og ta ulike perspektiver med i betraktningen
  • trene, forbedre og holde seg kontinuerlig oppdatert. Ekspertise er hardt arbeid
  • alltid strebe etter beste praksis eksternt og internt
  • respektere ulik kompetanse og vite at vi står sterkere sammen
  • uttrykke budskap på en enkel og forståelig måte
 • Integritet
  • sikre at vi aldri går på akkord med våre verdier
  • ha høye etiske standarder og drive virksomheten på en ordentlig måte
  • være pålitelig, alltid holde ord og overholde forpliktelser
  • være ærlig, åpen og forutsigbar
  • vekke tillit ved å utføre arbeidet med kvalitet, presisjon og til riktig tid
  • behandle andre med respekt
  • erkjenne vår innvirkning på samfunnet og leve opp til det ansvaret vi har
  • bidra på en ansvarlig måte i lokalsamfunnene vi betjener
  • bygge opp og vedlikeholde et godt forhold til våre viktigste interessenter
 • Verdi
  • være klar over at langsiktig verdi for investorene skapes gjennom å levere verdi for kundene
  • forstå kundenes behov og bidra til at de når sine mål
  • søke å ta initiativ tidlig, også før kundene uttrykker behov for det
  • legge til rette for og understøtte gode personlige prestasjoner og belønne kundesentrisk atferd
  • gjøre folk i stand til å handle
  • bidra til våre kunders, ansatte, investorer og samfunnets suksess er en naturlig del av å drive solid forretning
  • være bevisst på verdien for aksjonærene
  • være kostnads- og kapitaleffektive
  • optimalisere og forenkle måten vi arbeider på
  • levere kontinuerlige forbedringer og innovasjoner
  • sette seg inspirerende mål og arbeide for fremragende resultater i alt vi gjør
 • Agilitet
  • kontinuerlig tilpasse oss til endringer i våre forretnings- og markedsomgivelser
  • skape innovative tilbud og tjenester ved å forstå og respondere på endringer i kundenes behov
  • forstå og ligge forut for trendene som påvirker vår sektor
  • kontinuerlig forbedre kundenes opplevelse
  • finne nye måter å redusere kostnader og fremme effektivitet på
  • utføre arbeidet på en enkel, praktisk og lett forståelig måte
  • forbedre eksisterende prosedyrer og måten vi jobber på
  • være tilgjengelig og hurtige i vår respons
  • være på hugget og i stand til å utnytte nye muligheter
  • finne nye måter å navigere gjennom kompleksitet på
 • Samarbeid
  • ta eksterne og interne interessenters perspektiv i betraktning
  • være med på å finne de best mulige løsningene for kundene og banken
  • være hjelpsom og gi støtte til kunder og kolleger
  • oppmuntre til dialog og drøfting etterfulgt av effektiv iverksettelse
  • ta eierskap uavhengig av organisasjonsgrenser
  • gi konstruktiv tilbakemelding og inspirere andre med å lykkes og vokse
  • motivere andre basert på forståelse og ekspertise
  • opptre direkte overfor andre og være lydhør i interaksjon med andre
  • dele byrdene så vel som gledene
  • oppfordre til initiativ og engasjement og ta eierskap
  • utveksle ideer åpent for å kunne utvikle løsninger i felleskap

Nyutdannet

Vi tilbyr internships og ulike juniorstillinger for studenter fra mange forskjellige studieretninger.
Se dine muligheter

Fagspesialist

Vi ansetter i dag et bredt mangfold av kompetanser og erfaringsgrunnlag. Vi ser at kompetansebehovet endrer seg i takt med at arbeidshverdagen blir stadig mer digital.
Se dine muligheter

Ledere

Vi er på jakt etter ledere som setter kundene i sentrum, som inspirerer andre og som går foran som gode rollemodeller.
Se dine muligheter