Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

CRD / CRR

CRR/CRD IV udgør et omfattende regelsæt, der bygger på anbefalinger fra Basel-komiteen – de såkaldte Basel III-standarder fra december 2010. CRD IV-/CRR-regelsættet indeholder en lang række moduler vedrørende reguleringen af kreditinstitutter, herunder en definition af og krav til størrelse og kvalitet af kapitalgrundlaget, krav til kapitalbuffere og modpartsrisiko, grænser for gearingsgrad (udlån) og indførelse af nye likviditetsregler. Regelsættet indeholder ligeledes et antal moduler, der har til formål at indføre mere ensartede regler på tværs af EU i form af en ”fælles regelbog”. Endelig indeholder regelsættet moduler inden for corporate governance samt en skærpelse af sanktionskrav mv.

Kapitalkravene er skærpet via større krav til den egentlige kernekapital og tilhørende fradrag. CRR strammer ligeledes de hidtidige betingelser for finansielle institutters kapitalinstrumenter, hvilket har til formål at styrke institutternes kapitalinstrumenter yderligere. CRR har desuden til formål at justere kapitalkravene for anvendelse af interne modeller på kreditområdet, således at der tages højde for yderligere risikofaktorer, hvilket vil medføre en forhøjelse af institutternes kapitalkrav. Herudover indfører CRD IV yderligere bufferkrav i form af en kapitalbevaringsbuffer, en kontracyklisk kapitalbuffer og en systemisk buffer. Sidstnævnte har til formål at indføre yderligere kapitalkrav til systemisk vigtige finansielle institutter (SIFIer), hvilket vil betyde en højere kapitalisering i den finansielle sektor. Kapitalbufferne indfases i perioden frem til 2019. De ændrede kapitalfradrag implementeres gradvist frem til 2018, mens kapitalinstrumenterne udfases frem til 2021.

Kravene til gearingsgraden i CRD IV og CRR fastlægger, hvor stor institutternes ikke-risikovægtede eksponering må være i forhold til deres kapital. Til at begynde med betyder kravene, at institutterne skal rapportere og oplyse deres gearingsgrad (kernekapital i procent af de samlede udlån, garantier og andre aktiver). I 2016 overvejer Europa-Kommissionen at indføre et minimumskrav til gearingsgraden. Et eventuelt krav vil træde i kraft i 2018.

Finansielle institutter skal i henhold til CRD IV/CRR have tilstrækkelige likvide aktiver til at opretholde passende likviditetsbuffere og således opfylde visse likviditetskrav. Et af dem er kravet til liquidity coverage ratio (LCR), som udtrykker afdækningen af ubalancer mellem indgående og udgående pengestrømme i alvorlige stresssituationer over en periode på 30 dage. Kravet indfases i perioden 2015-2018, men blev implementeret fuldt ud for SIFIer i Danmark i 2015. Et andet krav er kravet til net stable funding ratio (NSFR), som skal sikre, at institutternes likviditetsprofil er stabil over en 1-årig tidshorisont. NSFR-lovkravet trådte i kraft den 28. juni 2021.

 

Juli 1988

Basel I indførte risikovægtning og aktiver uden for balancen.
 

Januar 1996

Målinger af markedsrisikoen blev indført på forskellige områder, bl.a.:

  • Kursrisiko på valuta
  • Renterisiko (speciel og generel)
 

Juni 1999

Offentliggørelse af det første oplæg til Basel II, baseret på tre søjler:

  • Søjle I: Mindstekapitalkravet
  • Søjle II: Tilsynsprocessen
  • Søjle III: Markedsdisciplin
 

2005

Endelig godkendelse af kapitalkravsdirektivet på grundlag af Basel II.
 

Januar 2007

Implementering af CRD i dansk lovgivning.
 

December 2010

Offentliggørelse af Basel III-standarder.
 

Juli 2011

Europa-Kommissionens forslag til revision af kapitalkravsdirektivet (CRD IV).
 

Januar 2014

Ikrafttrædelse af CRR. CRD IV implementeret i dansk lovgivning pr. 31. marts 2014.