Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Det finansielle system hjælper mennesker i hele verden ved at bidrage til at de kan nå deres mål og ved at stimulere den økonomiske udvikling. Desværre misbruges det finansielle system også af kriminelle, der står bag nogle af nutidens mest alvorlige forbrydelser - fra menneskehandel til terrorisme.

I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det har meget høj prioritet for os at styrke og forbedre vores indsats for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.

Vores tilgang

 • Vi laver betydelige ændringer for at sikre, at vi har de rette PERSONER og kompetencer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

  Eksempler på initiativer

  • Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en topprioritet

  Danske Bank investerer kraftigt i at forbedre systemer, kontroller og kompetencer til forebyggelse af økonomisk kriminalitet, og vi har iværksat et omfattende flerårigt program for dette. Fortsættelsen af den indsats står øverst på vores dagsorden i de kommende år.

  Vores Chief Compliance Officer rapporterer sammen med den administrerende direktør, der har ansvaret for rapporteringen, til bankens bestyrelse.  Formålet er at sikre, at overholdelse af love og regler og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en integreret del af vores måde at drive forretning på. 

  Som en vigtig del af vores fremskridt arbejder vi på at tænke forebyggelse af økonomisk kriminalitet ind i vores organisatoriske DNA og skabe en fælles tankegang, hvor medarbejderne altid tænker på at gøre den rigtige forretning med de rigtige mennesker på den rigtige måde.

  • Obligatorisk uddannelse af alle medarbejdere i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

  Som en del af Danske Banks obligatoriske compliance-træning skal alle medarbejdere gennemføre en årlig e-læring om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

  Medarbejdere fra hele organisationen, lige fra topledelse til frontlinje-rådgivere, får også en målrettet uddannelse i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Denne specialuddannelse tager højde for forskellige læringsmål, der er specifikke for bestemte roller.

  • En essentiel del af vores virksomhed

  Vi fortsætter med at rekruttere erfarne medarbejdere med ekspertise inden for økonomisk kriminalitet til nye roller og specialiserede funktioner for at styrke vores kompetencer inden for compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet i både vores 1. og 2. forsvarslinje.

  I dag arbejder mere end 10 % af alle medarbejdere i Danske Bank på fuld tid med at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

 • Vi indgår proaktivt i PARTNERSKABER med myndigheder og kolleger i branchen i en fælles indsats mod økonomisk kriminalitet. 

  Eksempler på initiativer

  • Fælles it-løsninger i hele branchen

  Danske Bank støtter udviklingen af en fælles it-løsning til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i den danske finanssektor.

  Vi arbejder på at sikre dette gennem deltagelse i finanssektorens digitaliseringsvirksomhed, e-nettet, hvor vi aktivt deltager i den løbende udvikling af fælles it-løsninger og -standarder på tværs af finanssektoren.

  • Nordisk samarbejde om KYC-oplysninger (Know-Your-Customer)

  Som bank er vi forpligtet til at gennemgå vores kunder for bedre at forstå, hvem de er, hvorfor de ønsker at blive kunde i Danske Bank, og hvordan de tænker at bruge vores services.

  I 2018 udviklede Danske Bank sammen med fem førende banker i Norden en nordisk KYC-løsning til at forbedre og forenkle KYC-processerne for erhvervskunder, der samtidigt styrker forebyggelsen af økonomisk kriminalitet i Norden.

  I dag ejer de seks stiftende banker en lige stor andel af en selvstændig privat virksomhed, Invidem, som tilbyder KYC-oplysninger i overensstemmelse med love og regler til banker og andre finansielle institutioner i hele Norden – og faktisk baseret på en fælles KYC-standard, der er udviklet af de stiftende banker.

  • Støtte til en mere effektiv bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

  Danske Bank bidrager med ekspertise og anbefalinger til politikker, der kan sikre bedre rammer og vilkår for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering mere effektivt i den finansielle sektor.

  • Deltagelse i offentlig-privat samarbejde

  Danske Bank deltager aktivt i initiativer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet i fællesskab ved at øge samarbejdet mellem den finansielle sektor og myndighederne.

  Et eksempel er vores deltagelse i SAMLIT, hvor politiet og de fem største banker i Sverige går sammen om undersøgelser af højprofileret økonomisk kriminalitet ved hjælp af nye metoder til udveksling af oplysninger inden for gældende lovgivning. Derudover er vi involveret i lignende initiativer i Finland og Litauen.

  • Fælles indsats mod cyberkriminalitet

  Danske Bank samarbejder med eksterne it-sikkerhedsorganisationer om at styrke it-sikkerheden i Norden.

  Derudover tilbyder vi også værktøjer til vores kunder, der kan hjælpe dem med at beskytte sig selv mod IT-kriminelle og betalingssvindel som fx investeringssvindel, kærlighedssvindel, svindel med kryptovaluta og identitetstyveri.

  For at øge kendskabet til svindeltendenser samarbejder vi også med Forbrugerrådet Tænk om deres gratis app, Mit digitale forsvar

 • Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores PROCESSER, kontroller og systemer for at forbedre vores evne til at forebygge økonomisk kriminalitet.

  Eksempler på initiativer

  • Forbedring af kundernes onboarding og datakvalitet

  Som bank er vi forpligtet til at gennemgå vores kunder for bedre at forstå, hvem de er, hvorfor de ønsker at blive kunde i Danske Bank, og hvordan de tænker at bruge vores services.

  Vi har forbedret og lanceret nye digitale platforme og værktøjer til at optimere vores KYC-dataindsamling (Know-Your-Customer) og forbedre kvaliteten af eksisterende KYC-data, så vi hurtigere kan validere data og gøre det nemmere at blive kunde. Initiativerne omfatter også, at vi gør brug af vores kunders foretrukne digitale kommunikationskanaler til dataindsamling.

  • Krav til internationale pengeoverførsler

  Vi kræver fuldstændige oplysninger om afsendere og modtagere af udenlandske betalinger. 

  Det betyder, at en del oplysninger om afsender og modtager skal følge transaktionen gennem hele betalingsprocessen. Formålet er at forebygge, undersøge og spore hvidvask og terrorfinansiering og at sørge for, at udenlandske betalinger er sikre.

  • Fortsat forbedring af transaktionsovervågning

  Overvågning og screening af kunder og deres transaktioner er en vigtig del af Danske Banks forsvar mod økonomisk kriminalitet.

  Vi har udvidet vores automatiserede monitorering og overvågning af transaktioner og kommunikation ved at udnytte teknologier til at optimere processen og målrette relevante risici. Vi forsætter også med at styrke vores systemer til at identificere potentielt usædvanlige mønstre ved at implementere nye og forbedrede teknologier.

  • Forbedret efterforskning og rapportering

  I Danske Bank øger vi effektiviteten af vores efterforskning for at sikre, at enhver mistanke om økonomisk kriminalitet indberettes til de relevante myndigheder, så de kan efterforske sagerne yderligere. 

  Vi har forbedret dækningen af vores undersøgelser og den hastighed, som vores efterforskere er i stand til at identificere potentielle risici for økonomisk kriminalitet ved at implementere nye dataanalyse- og visualiseringssystemer. Det øger kvaliteten af rapporterne om mistænkelig adfærd, der bruges af både vores ledelse og relevante myndigheder.

  • Overholdelse af økonomiske sanktioner

  Danske Bank overholder de økonomiske sanktioner, der pålægges af FN, EU, Storbritannien, USA og eventuelle andre gældende sanktioner.

  Vi har processer, der sikrer, at vi ikke tilbyder bankydelser til sanktionerede parter, og at vi ikke foretager transaktioner eller indgår i aktiviteter i strid med sanktioner.

  Derudover faciliterer vi ikke, med få undtagelser, forretninger eller transaktioner, der involverer Nordkorea, Iran, Syrien eller Krim-halvøen i Ukraine. Vi vil overveje at gennemføre bestemte transaktioner, der involverer de områder, som fx humanitær bistand, hvis en kunde anmoder om det på forhånd.

  Vi kan, efter eget skøn beslutte ikke at behandle transaktioner, levere visse produkter eller tjenester. Desuden kan vi afvise at facilitere transaktioner, hvor disse aktiviteter falder uden for vores risikoappetit.

Finans Danmarks principper for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

I Danske Bank følger vi de principper, som Finans Danmark har udviklet for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering:

 1. Vi sætter altid etik før profit.
 2. Vi følger loven og lovens ånd.
 3. Vi vil gerne kigges i kortene.
 4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur.
 5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
 6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne.

Principperne er reflekteret i vores tilgang.

Sådan påvirker det kunderne

Som alle andre banker i EU skal vi følge kend-din-kunde-reglerne, som kræver, at vi skal kunne forstå og dokumentere, hvem vores kunder er, hvad formålet med deres forretning er og hvordan de bruger banken.

Vi ved, at det kan føles lidt besværligt eller måske ligefrem irriterende, når vi beder om oplysninger eller en kopi af legitimation. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle rejsende en tryggere rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne, styrker vores procedurer til bekæmpelse af hvidvask og løbende opdaterer de oplysninger, vi har om vores kunder.

97aef14d-00090258-63a5026d

Tre forsvarlinjer i Danske Bank

Vores model med tre forsvarslinjer indeholder klart definerede roller og ansvarsområder og spiller en afgørende rolle i forbindelse med at sikre effektiv governance og tilsyn i relation til hvidvask, terrorfinansiering og sanktionsrisici.

Den 1. forsvarslinje ejer og står for bankens forretningsaktiviteter og håndterer de dermed forbundne risici. Omfatter forretningsområder og koncernfunktioner (f.eks. drift, HR og økonomi). 

Den 2. forsvarslinje udarbejder bankens rammepolitik for området og overvåger risici. Støtter og udfordrer den første forsvarslinje. Omfatter Group Compliance og Group Risk Management.  

Den 3. forsvarslinje
er en uafhængig og objektiv enhed (Internal Audit), som evaluerer og forbedrer effektiviteten af risikostyrings-, kontrol- og governance-processerne i første og anden forsvarslinje.


Politikker

Klare politikker er forudsætningen for en stærk governance og compliance-kultur.

 • 04. maj 2022Financial Crime Policy
 • 13. nov 2020Whistleblowing Policy

Whistleblowing

I Danske Bank har vi forpligtet os på at drive forretning med integritet og gøre det rigtige for vores kunder, kollegaer og samfundet. Vi opfordrer alle som har alvorlige bekymringer som de ønsker at indberette, til at bruge vores whisteblower-ordning. Her kan man indberette fortroligt og også – hvis man ønsker det – anonymt.

Du kan indberette her 

Undersøgelse af den nu lukkede estiske filial

I 2017 igangsatte vi en ekstern undersøgelse af vores estiske filial.

Undersøgelserne blev foretaget af det danske advokatfirma Bruun & Hjejle. Undersøgelserne viser, at en række kritisable forhold i vores estiske filial og på koncernniveau i perioden 2007-2015 gjorde det muligt at misbruge Danske Banks estiske filial til at gennemføre mistænkelige transaktioner, og at vi først for sent og for langsomt gjorde noget ved det.

Vi har efterfølgende styrket vores indsats inden for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, så vi kan bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar.

Vi afviklede alle vores bankaktiviteter i Estland ved udgangen af 2019.

Seneste nyt