Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Det finansielle system hjælper mennesker i hele verden ved at bidrage til at de kan nå deres mål og ved at stimulere den økonomiske udvikling. Desværre misbruges det finansielle system også af kriminelle, der står bag nogle af nutidens mest alvorlige forbrydelser - fra menneskehandel til terrorisme. I Danske Bank gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Vi har investeret kraftigt i at forbedre vores systemer, kontroller og kompetencer til at forebygge økonomisk kriminalitet og har iværksat et omfattende flerårigt transformationsprogram til dette formål. Vi er nået langt, og en fortsættelse af indsatsen for at bevare vores forretningsmæssige integritet og løfte vores samfundsmæssige ansvar står stadig øverst på vores dagsorden.

Sådan bekæmper vi økonomisk kriminalitet 

Vi følger Finans Danmarks principper

I Danske Bank følger vi de principper, der er udviklet af Finans Danmarks Hvidvask Task Force – som vi har deltaget i – med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Principperne er reflekteret i vores tilgang.

Princip 1

Vi sætter altid etik før profit

Princip 2

Vi følger loven og lovens ånd

Princip 3

Vi vil gerne kigges i kortene

Princip 4

Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur

Princip 5

Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Princip 6

Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne

Vi fokuserer på medarbejdere, partnerskaber og processer

 • Vi sikrer, at vi har de rette PERSONER og kompetencer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet.


  Eksempler på initiativer

  • Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en topprioritet

  Vi har implementeret en forbedret governance-struktur for at sikre, at compliance-sager eskaleres til direktionen og bestyrelsen.

  For eksempel er vores Chief Compliance Officer en del af direktionen. Formålet er at sikre, at compliance og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en integreret del af vores måde at drive forretning på.

  Vi arbejder kontinuerligt på at tænke forebyggelse af økonomisk kriminalitet ind i vores organisatoriske DNA og skabe en fælles tankegang, hvor medarbejderne altid tænker på at gøre den rigtige forretning med de rigtige mennesker på den rigtige måde.

  • Obligatorisk uddannelse af alle medarbejdere i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

  Som en del af Danske Banks obligatoriske compliance-træning skal alle medarbejdere gennemføre en årlig e-læring om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.

  Medarbejdere fra hele organisationen, lige fra topledelse til frontlinje-rådgivere, får også en målrettet uddannelse i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Denne specialuddannelse tager højde for forskellige læringsmål, der er specifikke for bestemte roller.

  • En essentiel del af vores virksomhed

  Vi har ansat erfarne medarbejdere med ekspertise inden for økonomisk kriminalitet i nye roller og specialiserede funktioner for at styrke vores kompetencer på tværs af vores tre forsvarslinjer.

  Vi har nu over 3.000 fuldtidsansatte, der arbejder med at forebygge økonomisk kriminalitet på tværs af banken. Disse udgør ca. 17 % af det samlede antal medarbejdere i Danske Bank.

 • Vi indgår proaktivt i PARTNERSKABER med myndigheder og kolleger i branchen i en fælles indsats mod økonomisk kriminalitet. 

  Eksempler på initiativer

  • Støtte til en fælles og mere effektiv indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet

  Danske Bank bidrager med ekspertise og anbefalinger til politikker, der kan sikre bedre rammer og vilkår for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering mere effektivt i den finansielle sektor.

  Vi deltager også aktivt i den løbende udvikling af fælles it-løsninger og -standarder på tværs af finanssektoren via sektorens digitaliseringsvirksomhed ”e-nettet”.

  • Deltagelse i offentlig-privat samarbejde

  Danske Bank deltager aktivt i initiativer til at bekæmpe økonomisk kriminalitet i fællesskab ved at øge samarbejdet mellem den finansielle sektor og myndighederne.

  Et eksempel er vores deltagelse i SAMLIT, hvor politiet og de fem største banker i Sverige går sammen om undersøgelser af højprofileret økonomisk kriminalitet ved hjælp af nye metoder til udveksling af oplysninger inden for gældende lovgivning. Derudover deltager vi i lignende initiativer i Norge, Finland og Danmark.

  • Fælles indsats mod cyberkriminalitet

  Danske Bank samarbejder med eksterne it-sikkerhedsorganisationer om at styrke it-sikkerheden i Norden.

  Derudover tilbyder vi også værktøjer til vores kunder, der kan hjælpe dem med at beskytte sig selv mod IT-kriminelle og betalingssvindel som fx investeringssvindel, kærlighedssvindel, svindel med kryptovaluta og identitetstyveri.

  For at øge kendskabet til svindeltendenser samarbejder vi også med Forbrugerrådet Tænk om deres gratis app, Mit digitale forsvar

 • Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores PROCESSER, kontroller og systemer for at forbedre vores evne til at forebygge økonomisk kriminalitet.

  Eksempler på initiativer

  • Forbedring af kundernes onboarding og datakvalitet

  Som bank er vi forpligtet til at gennemgå vores kunder for bedre at forstå, hvem de er, hvorfor de ønsker at blive kunde i Danske Bank, og hvordan de tænker at bruge vores services.

  Vi har forbedret og lanceret nye digitale platforme og værktøjer til at optimere vores KYC-dataindsamling (Know-Your-Customer) og forbedre kvaliteten af eksisterende KYC-data, så vi hurtigere kan validere data og gøre det nemmere at blive kunde. Initiativerne omfatter også, at vi gør brug af vores kunders foretrukne digitale kommunikationskanaler til dataindsamling.

  • Krav til internationale pengeoverførsler

  Vi kræver fuldstændige oplysninger om afsendere og modtagere af udenlandske betalinger. 

  Det betyder, at en del oplysninger om afsender og modtager skal følge transaktionen gennem hele betalingsprocessen. Formålet er at forebygge, undersøge og spore hvidvask og terrorfinansiering og at sørge for, at udenlandske betalinger er sikre.

  • Forbedret transaktionsovervågning

  Overvågning og screening af kunder og deres transaktioner er en vigtig del af Danske Banks forsvar mod økonomisk kriminalitet.

  Vi har udvidet vores automatiserede monitorering og overvågning af transaktioner og kommunikation ved at udnytte teknologier til at optimere processen og målrette relevante risici. Vi forsætter også med at styrke vores systemer til at identificere potentielt usædvanlige mønstre ved at implementere nye og forbedrede teknologier.

  • Forbedret efterforskning og rapportering

  I Danske Bank øger vi effektiviteten af vores efterforskning for at sikre, at enhver mistanke om økonomisk kriminalitet indberettes til de relevante myndigheder, så de kan efterforske sagerne yderligere. 

  Vi har forbedret dækningen af vores undersøgelser og den hastighed, som vores efterforskere er i stand til at identificere potentielle risici for økonomisk kriminalitet ved at implementere nye dataanalyse- og visualiseringssystemer. Det øger kvaliteten af rapporterne om mistænkelig adfærd, der bruges af både vores ledelse og relevante myndigheder.

  • Overholdelse af økonomiske sanktioner

  Danske Bank overholder de økonomiske sanktioner, der pålægges af FN, EU, Storbritannien, USA og eventuelle andre gældende sanktioner.

  Vi har processer, der sikrer, at vi ikke tilbyder bankydelser til sanktionerede parter, og at vi ikke foretager transaktioner eller indgår i aktiviteter i strid med sanktioner.

  Danske Banks politik over for bestemte lande, områder, sektorer m.v. kan være mere restriktiv end de gældende finansielle sanktioner på grund af den samlede risiko for økonomisk kriminalitet, der er forbundet med de pågældende lande, områder eller sektorer. 

  Derudover faciliterer vi ikke – med få undtagelser – forretninger eller transaktioner, der involverer Nordkorea, Iran, Syrien og regionerne Donetsk, Luhansk, Krim-halvøen samt andre regioner, der ikke er under den ukrainske regerings kontrol. Efter Ruslands invasion af Ukraine har vi implementeret en restriktiv tilgang med hensyn til nye forretninger eller aktiviteter, der involverer Rusland eller Belarus.

  Vi vil overveje at gennemføre bestemte transaktioner, der involverer de områder, som fx humanitær bistand, hvis en kunde anmoder om det på forhånd.

  Vi kan, efter eget skøn beslutte ikke at behandle transaktioner, levere visse produkter eller tjenester. Desuden kan vi afvise at facilitere transaktioner, hvor disse aktiviteter falder uden for vores risikoappetit.

Vores tre forsvarlinjer sikrer effektiv governance og kontrol

Vores model med tre forsvarslinjer indeholder klart definerede roller og ansvarsområder og spiller en afgørende rolle i forbindelse med at sikre effektiv governance og kontrol i relation til risikoen for økonomisk kriminalitet.

Den 1. forsvarslinje ejer og står for bankens forretningsaktiviteter og håndterer de dermed forbundne risici. Omfatter forretningsområder og koncernfunktioner (f.eks. drift, HR og økonomi). 

Den 2. forsvarslinje udarbejder bankens rammepolitik for området og overvåger risici. Støtter og udfordrer den første forsvarslinje. Omfatter Group Compliance og Group Risk Management. 
 
Den 3. forsvarslinje er en uafhængig og objektiv enhed (Internal Audit), som evaluerer og forbedrer effektiviteten af risikostyrings-, kontrol- og governance-processerne i første og anden forsvarslinje.

Sådan påvirker det kunderne

Forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en væsentlig del af at være en ansvarlig finansiel institution. Derfor er vi i både forpligtet til og fokuseret på at overholde danske og internationale love og regler om hvidvask og bekæmpe hvidvask og bedrageri mod banker og kunder.

Det indebærer blandt andet, at vi løbende opdaterer vores viden om vores kunder og deres brug af vores produkter og tjenester, nøje overvåger transaktioner og har et tæt samarbejde med både danske og udenlandske myndigheder.

Vi ved, at det kan føles lidt besværligt eller måske ligefrem irriterende, når vi beder om oplysninger eller en kopi af legitimation. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle rejsende en tryggere rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne, styrker vores procedurer til bekæmpelse af hvidvask og løbende opdaterer de oplysninger, vi har om vores kunder.

 

 

Politikker

Financial Crime Policy

Danske Banks Financial Crime Policy er et vigtigt element i koncernens overordnede compliance-arbejde . Politikken fastlægger principperne og standarderne for vores styring af risici og compliance i forbindelse med hvidvask, terrorfinansiering, sanktioner, bestikkelse, korruption, svindel (intern og ekstern), skatteunddragelse og facilitering af skatteunddragelse.

Hent Financial Crime Policy

Whistleblowing - indberetning og politik 

I Danske Bank har vi forpligtet os på at drive forretning med integritet og gøre det rigtige for vores kunder, kollegaer og samfundet. Vi opfordrer alle som har alvorlige bekymringer som de ønsker at indberette, til at bruge vores whisteblower-ordning. Her kan man indberette fortroligt og også – hvis man ønsker det – anonymt.

Du kan indberette her
Hent whistleblowerpolitik