Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2000Fondsbørsmeddelelse nr. 4

Årets resultat i Danske Bank: 4.716 mio. kr. Basisindtjeningen øget med 47 pct.

Danske Bank koncernen har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2000. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • Koncernen havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang inden for alle forretningsområder, og forretningsgrundlaget blev yderligere styrket gennem fusionen med RealDanmark.
 • Basisindtjeningen blev øget med 47 pct. til 7.593 mio. kr., og beholdningsindtjeningen steg fra 459 mio. kr. til 1.439 mio.kr.
 • Resultatet efter fusionsomkostninger og skat blev på 4.716 mio. kr. mod 5.028 mio. kr. i 1999. Til fusionsomkostninger blev udgiftsført 2.459 mio. kr.
 • Ses der bort fra fusionsomkostningerne, steg egenkapitalforrentningen efter skat fra 16,4 pct. til 20,8 pct., og årets resultat pr. aktie steg fra 9,4 kr. til 12,2 kr.
 • Basisindtægterne steg med 3.306 mio. kr. til 18.127 mio. kr. Fremgangen skyldes især stigende aktivitet inden for værdipapirhandel og kapitalforvaltning samt forbedring af rentemarginalen.
 • Omkostningerne steg med 9 pct. i forhold til 1999. Ses der bort fra omkostninger til resultatafhængig bonus og det forhold, at Fokus Bank for første gang indgår med et fuldt driftsår, steg omkostningerne med 2 pct.
 • Tab og hensættelser er stadig på et lavt niveau og udgjorde 454 mio. kr. mod 447 mio. kr. i 1999.
 • Bestyrelsen foreslår, at udbyttet forhøjes til 4,40 kr. pr. aktie mod 2,50 kr. pr. aktie året før.

Sammenslutningen mellem Danske Bank og RealDanmark
 • RealDanmark koncernens resultat efter fusionsomkostninger og skat udgjorde 1.589 mio. kr. Resultatet indgår ikke i Danske Bank koncernens resultat for 2000. En proforma-opgørelse viser en samlet basisindtjening for Danske Bank koncernen og RealDanmark koncernen på 9.145 mio. kr. Efter fusionsomkostninger og skat udgør det samlede resultat 6.304 mio. kr.
 • RealDanmark koncernens balance på 595 mia. kr. indgår derimod i Danske Bank koncernens balance ultimo 2000, der var på 1.363 mia. kr. mod 701 mia. kr. ultimo 1999. Forsikringsselskabernes balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet, androg 167 mia. kr. Den samlede balance udgjorde således i alt 1.530 mia. kr.
 • Bankudlån er vokset med 135 mia. kr. til 444 mia. kr., mens realkreditudlån steg med 347 mia. kr. til 420 mia. kr. Af stigningerne kan henholdsvis 85 mia. kr. og 341 mia. kr. henføres til konsolidering af RealDanmark. Indlån steg med 101 mia. kr.
 • Organisationsstrukturen i den nye koncern blev fastlagt i december. Det efterfølgende arbejde med hurtig integration af de to koncerner følger de fastlagte ambitiøse tidsplaner.

Forventninger
Danske Banks årsregnskab indeholder blandt andet følgende om koncernens forventninger til resultatet for 2001. Forventningerne skal ses i forhold til det proforma konsoliderede resultat for 2000:

 • Basisindtjeningen forventes at blive noget højere end basisindtjeningen på 9.145 mio. kr. i 2000. Fremgangen i basisindtjeningen forventes dog ikke at blive på samme høje niveau som i 2000.
 • Beholdningsindtjeningen i 2001 vil som vanligt i høj grad afhænge af kursniveauet ultimo året. Den flade rentekurve ved indgangen til 2001 vil dog reducere det løbende afkast fra værdipapirbeholdningen.

Se årsregnskabsmeddelelser og årsrapporter på www.danskebank.com/regnskab, www.realdanmark.dk, www.danskekredit.dk og www.danica.dk.