Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Selskabsmeddelelse nr. 11 den 29. april 2011

MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN JURIS-DIKTION HVOR DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE VILLE VÆRE ULOVLIG.


Selskabsmeddelelse nr. 11/2011

Stabilisering, samlet aktiekapital og antal stemmeretter ved udgangen af april 2011
Danske Bank henviser til selskabsmeddelelse nr. 10/2011 af 6. april 2011 om af-slutningen af bankens fuldtegnede aktieemission og meddeler, at Merrill Lynch International i sin egenskab af stabiliseringsagent har underrettet banken om, at der ikke er og ej heller vil blive foretaget stabiliseringstiltag over for Danske Bank-aktien i stabiliseringsperioden.

I henhold til gældende oplysningsforpligtelser meddeler Danske Bank herved, at bankens samlede nominelle aktiekapital ved udgangen af april 2011 beløber sig til 9.317.390.340 kr. fordelt på 931.739.034 aktier à nominelt 10 kr., hvilket svarer til 931.739.034 stemmeretter.


Med venlig hilsen
Danske Bank


Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Martin Gottlob, chef for Investor Relations, telefon 45 14 07 92Vigtig meddelelse:
De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som banken finder rimelige. De er forbundet med en række risici og usikkerheder, herunder forhold, som endnu ikke er banken bekendt, eller som banken ikke på nuværende tidspunkt anser som væsentlige, og der kan ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået.

Hver af bankerne, Merrill Lynch International, Deutsche Bank AG, London Branch, Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Morgan Stanley & Co., International plc, Nomura International plc (under ét “Garantibankerne”) og deres respektive tilknyttede virksomheder, frasiger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til eller ethvert tilsagn om at opdatere, gennemgå eller revidere nogen fremadrettede udsagn i denne meddelelse, uanset om det følger af nye oplysninger, den fremtidige udvikling eller andet.

Oplysningerne heri må ikke offentliggøres eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan. Dette skriftlige materiale udgør ikke noget tilbud om at sælge værdipapirer i nogen jurisdiktion, herunder USA, ligesom værdipapirerne ikke må udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller uden en dispensation fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og i regler og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf. Det er ikke hensigten at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA.

Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. Banken eller dennes rådgivere og/eller repræsentanter påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger.

Oplysningerne heri er ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af banken offentliggjorte prospekt eller udbudsmateriale.

Banken har ikke godkendt noget offentligt udbud af værdipapirer i nogen medlemsstat af det Europæiske Økonomiske Samarbejde, bortset fra Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland. I relation til hver medlemsstat af det Europæiske Økonomiske Samarbejde, bortset fra Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland, der har gennemført Prospektdirektivet (hver især en ”Relevant Medlemsstat”), er der ikke og vil der ikke blive foretaget handlinger med henblik på at foretage et udbud af værdipapirer til offentligheden, der kræver offentliggørelse af et prospekt i nogen Relevant Medlemsstat. Som følge heraf må værdipapirerne alene udbydes i Relevante Medlemsstater a) til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet eller b) under andre omstændigheder, der henhører under Prospektdirektivets artikel 3, stk. 2. I forbindelse med foranstående bestemmelse betyder udtrykket et "udbud af værdipapirer til offentligheden" den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om udbuddets vilkår og værdipapirerne, der udbydes, der gør investor i stand til at træffe beslutning om udnyttelse, køb eller tegning af værdipapirerne, som disse måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet implementeres i den pågældende Relevante Medlemsstat, og udtrykket "Prospektdirektiv" betyder Direktiv 2003/71/EF (og ændringer hertil, herunder 2010 PD Ændringsdirektivet, i det omfang dette er implementeret i den Relevante Medlemsstat) og omfatter alle relevante implementeringstiltag i den Relevante Medlemsstat og udtrykket "2010 PD Ændringsdirektiv" betyder Direktiv 2010/73/EU.

Denne selskabsmeddelelse er en annonce, der har til formål at opfylde kravene i direktiv 2003/71/EF (direktivet og ændringerne hertil samt eventuelle gennemførelsesforanstaltninger i det pågældende medlemsland benævnes herefter "Prospektdirektivet"). Et prospekt udarbejdet i overensstemmelse med Prospektdirektivet er offentliggjort og gjort tilgængeligt efter offentliggørelse af udbuddet. Ethvert udbud af værdipapirer til offentligheden, der kan anses for at blive foretaget i medfør af denne selskabsmeddelelse i et EØS-medlemsland, som har implementeret Prospektdirektivet, er kun rettet mod kvalificerede investorer i det pågældende medlemsland som defineret i Prospektdirektivet.

Garantibankerne repræsenterer udelukkende Banken og ingen anden i relation til Udbuddet. De betragter ingen anden som deres respektive kunder i relation til udbuddet, og de er ikke ansvarlige over for nogen anden end Banken for at yde den beskyttelse, som deres respektive kunder nyder, eller for at yde rådgivning i relation til udbuddet, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktioner eller aftaler eller andre forhold, der omtales heri.

I forbindelse med udbuddet kan Garantibankerne og enhver af deres tilknyttede virksomheder i egenskab af investorer for egen regning tegne eller købe Bankens værdipapirer i udbuddet og i denne egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning i disse værdipapirer og andre af Bankens værdipapirer eller dermed forbundne investeringer i forbindelse med udbuddet eller i øvrigt. Henvisninger i Prospektet, når det er offentliggjort, til udstedelse, udbud, tegning, erhvervelse, placering af eller handel i øvrigt med Bankens værdipapirer skal således læses som omfattende enhver udstedelse, udbud, tegning, erhvervelse og placering heraf eller handel hermed fra nogen af Garantibankernes og deres tilknyttede virksomheders side i egenskab af investorer for egen regning. Garantibankerne agter ikke at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige forpligtelser hertil.

Hverken Garantibankerne eller nogen af deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, rådgivere eller repræsentanter påtager sig noget økonomisk eller andet ansvar af nogen art for/eller afgiver nogen udtrykkelig eller underforstået erklæring om eller indeståelse for sandheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne i denne meddelelse (eller om udeladelse af oplysninger herfra) eller nogen anden skriftligt, mundtlig, visuel eller elektronisk oplysning vedrørende Banken, dens datterselskaber eller associerede selskaber, uanset hvordan denne er fremsendt eller gjort tilgængelig eller for tab, uanset om dette er opstået ved brug af meddelelsen eller af indholdet heraf eller i øvrigt i forbindelse hermed