Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Selskabsmeddelelse nr. 20/2012 - 31 Oktober 2012

Selskabsmeddelelse nr. 20/2012

MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER EN HVILKEN SOM HELST ANDEN JURISDIKTION HVOR DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE VILLE VÆRE ULOVLIG.

Registrering af kapitalforhøjelse med 76.880.966 nye aktier hver à nominelt 10 kr.

Vi henviser til selskabsmeddelelse nr. 18/2012 af den 30. oktober 2012 og nr. 19/2012 af den 31. oktober 2012.

Danske Bank A/S har i forbindelse med privatplaceringen dags dato gennemført og hos Erhvervsstyrelsen registreret en kapitalforhøjelse på nominelt 768.809.660 kr. svarende til 76.880.966 nye aktier hver à nominelt 10 kr., eller 8,3 % af Danske Banks registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen er Danske Banks aktiekapital nominelt 10.086.200.000 kr., svarende til 1.008.620.000 aktier hver à nominelt 10 kr. Hver aktie à nominelt 10 kr. giver ret til én stemme på Danske Banks generalforsamling.

Som følge heraf er der knyttet de samme rettigheder, herunder ret til udbytte, til de nye aktier som til Danske Banks eksisterende aktier.

De nye aktier vil blive noteret under ISIN-koden (DK0010274414) for Danske Banks eksisterende aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra den 1. november 2012.
Det forventede tidspunkt for betaling mod levering af nye aktier til investorerne er den 5. november 2012.


Danske Bank A/S


Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Eivind Kolding, telefon 45 14 60 01
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83/51 71 43 68
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92


Vigtig meddelelse:
Oplysningerne heri må ikke offentliggøres eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan. Dette skriftlige materiale udgør ikke noget tilbud om at sælge værdipapirer i nogen jurisdiktion, herunder USA, ligesom værdipapirerne ikke må udbydes eller sælges i USA uden forudgående registrering eller i overensstemmelse med en undtagelse fra registreringskravet som fastsat i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og i regler og bekendtgørelser udstedt i medfør deraf. Det er ikke hensigten at registrere nogen del af udbuddet i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i USA.

Udstedelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. Danske Bank eller dennes rådgivere og/eller repræsentanter påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger.

Oplysningerne heri er ikke et tilbud om at sælge eller en anmodning om et tilbud om at købe, ligesom de heri nævnte værdipapirer ikke må sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovligt uden forudgående registrering, undtagelse fra registreringskravet eller forbehold i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion.

Denne meddelelse er kun rettet mod investorer i medlemslandene i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde /EØS), som er kvalificerede investorer (”Kvalificerede Investorer”) i henhold til Artikel 2, stk. 1, litra e i
Prospektdirektivet. Værdipapirerne sælges kun til og enhver invitation til, ethvert tilbud om og enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve værdipapirerne vil udelukkende tilgå Kvalificerede Investorer. Investorer i EØS-medlemslande, som ikke er Kvalificerede Investorer, bør ikke handle på grundlag af eller henholde sig til indholdet i denne meddelelse. I denne meddelelse defineres Prospektdirektivet som direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (direktivet og eventuelle gennemførelsesforanstaltninger i de relevante medlemslande). Denne meddelelse er en annoncering, der har til formål at opfylde kravene i Prospektdirektivet.

Joint Bookrunners repræsenterer udelukkende Danske Bank og ingen anden i relation til udbuddet. De betragter ingen anden som deres respektive kunder i relation til udbuddet, og de er ikke ansvarlige over for nogen anden end Danske Bank for at yde den beskyttelse, som deres respektive kunder nyder, eller for at yde rådgivning i relation til udbuddet, indholdet af denne meddelelse eller transaktioner, aftaler eller andre forhold, der omtales heri.

Hverken Joint Bookrunners eller nogen af deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, rådgivere eller repræsentanter påtager sig noget økonomisk eller andet ansvar af nogen art for/eller afgiver nogen udtrykkelig eller underforstået erklæring om eller indeståelse for sandheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne i denne meddelelse (eller om udeladelse af oplysninger herfra) eller nogen anden skriftlig, mundtlig, visuel eller elektronisk oplysning vedrørende Danske Bank, dens datterselskaber eller associerede selskaber, uanset hvordan oplysningen er fremsendt eller gjort tilgængelig, eller for tab, uanset om dette er opstået ved brug af annonceringen eller
af indholdet heraf eller i øvrigt i forbindelse hermed.