Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank accepterer bødeforelæg på 12,5 mio. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 64/2017

Danske Bank A/S har i dag fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget sigtelse for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om overvågning af korrespondentbanker. I den forbindelse har banken accepteret et bødeforelæg på 12,5 mio. kr. Sigtelsen og bødeforelægget kommer i forlængelse af, at Finanstilsynet i 2015 var på inspektion i Danske Bank. Den redegørelse, der i marts 2016 fulgte inspektionen, indeholdt blandt andet en politianmeldelse.

”Vi har et stort ansvar, når det gælder bekæmpelse af hvidvask, og det ansvar har vi desværre ikke i tilstrækkelig grad levet op til, når det gælder overvågning af transaktioner til og fra korrespondentbanker. Derfor har vi fået en bøde, som vi accepterer og betaler. Vi har siden taget en lang række initiativer, der har styrket overvågningen af korrespondentbank-området markant, så vi dag er et helt andet sted. De seneste år har vi generelt styrket vores indsats for at bekæmpe hvidvask og anden økonomisk kriminalitet ganske betydeligt. Blandt andet har vi foretaget betydelige investeringer i nye it-systemer, der understøtter overvågningen, indført skrappere kontroller, ansat flere ressourcer og øget uddannelsen af medarbejderne. Bekæmpelse af hvidvask og kriminelle aktiviteter står meget højt på dagsordenen og er et prioriteret fokusområde i hele koncernen”, siger administrerende direktør Thomas F. Borgen.

Bødeforelægget lyder: Danske Bank A/S sigtes for overtrædelse af lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) § 78, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 11, stk. 1, nr. 5 (tidligere lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013 § 37, stk. 7, jf. stk. 1, jf. § 12, stk. 5), ved i perioden fra november 2012 til et meddelt påbud den 15. marts 2016 med frist til den 1. august 2016, i pengeinstituttet Danske Bank A/S, cvr nr. 61126228, Holmens Kanal 2-12 i København, ikke at have overvåget transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, for at sikre sig, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt pengenes oprindelse, idet Danske Bank i relation til transaktioner foretaget i forbindelse med dens korrespondentbankforbindelser, ikke foretog overvågning af transaktioner i de tilfælde, hvor en transaktion ikke involverede en kunde hos Danske Bank. Bøden fastsættes til 12.500.000 kr. (tolv millioner femhundrede tusind kroner).

Dansk Banks indsats mod hvidvask på koncern-niveau

  • Over 900 medarbejdere er dedikerede til arbejdet med at bekæmpe finansiel kriminalitet.
  • Hver måned screenes 3,9 millioner kundetransaktioner.
  • 15 millioner kundenumre screenes ugentligt mod de internationale sanktionslister.
  • Der registreres over 150.000 advarsler årligt omkring usædvanlig kundeadfærd i forhold til hvidvask og terrorfinansiering.
  • Der er sendt over 8.600 rapporter til myndighederne det seneste år.

Finanstilsynets redegørelse om inspektionen og bankens kommentarer fra marts 2016 er tilgængelige på danskebank.com.


Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.