Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Afgørelse fra Finanstilsynet om Danske Banks ledelse og styring i sagen vedrørende Danske Banks estiske filial

Selskabsmeddelelse nr. 31/2018

Finanstilsynet har undersøgt Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i sagen relateret til den tidligere portefølje af non-resident kunder i bankens filial i Estland. Undersøgelsen giver anledning til otte påbud og otte påtaler, som banken har taget til efterretning. Udover de initiativer, der allerede er taget over de seneste år, vil der nu blive iværksat yderligere tiltag for at sikre, at banken efterlever samtlige påbud.

”Vi tager tilsynets kritik meget alvorligt. Vi er enige i, at vi burde have forstået dybden og omfanget af problemerne i Estland tidligere, end vi gjorde, og have reageret hurtigere og med større kraft. Som det fremgår af tilsynets afgørelse, tog vi fra 2014 en række tiltag for at nedbringe risikoen og forbedre kontrollen. Men i dag står det også klart, at det var for lidt og for langsomt. Det kan vi desværre ikke lave om på. I stedet må vi sikre, at vi ikke kommer i samme situation igen. Blandt andet derfor blev der i efteråret 2017 igangsat grundige undersøgelser,” siger administrerende direktør Thomas F. Borgen.

Ordlyden af påbud og påtaler fremgår af Finanstilsynets afgørelse ”Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial” af 3. maj 2018, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Indsats på hvidvaskområdet
Porteføljen af non-resident kunder i Estland, som problemerne relaterede sig til, er i dag lukket ned, og banken har de seneste år investeret massivt i compliance-området:

”Som tilsynet også bemærker, har vi de seneste år styrket indsatsen for at bekæmpe hvidvask. I dag har banken mere end 900 ansatte til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Vores governance og kontrolfunktioner er væsentligt styrket, og der er gennemført betydelige investeringer på it-området, ligesom vi har styrket kompetencerne i en række supportfunktioner. Vi er et helt andet sted i dag, end vi var på det tidspunkt, og mener derfor, at vi er kommet langt i at adressere de forhold, som påbuddene omhandler. Nu vil vi arbejde målrettet og systematisk på at sikre, at vi efterlever samtlige påbud,” siger Thomas F. Borgen.

Efter den organisationsændring, der blev offentliggjort den 6. april 2018, refererer compliance-området desuden direkte til bankens administrerende direktør.

Påbud om at revurdere solvensbehov
Finanstilsynet påbyder blandt andet bestyrelsen og direktionen at revurdere bankens og bankkoncernens solvensbehov med henblik på at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af compliance- og omdømmerisici som følge af svagheder i bankens governance. Finanstilsynet skønner umiddelbart, at et søjle II-tillæg til solvensbehovet som minimum bør udgøre 5 mia. kr., svarende til ca. 0,7 pct. af den samlede risikoeksponering (REA) pr. ultimo 2017. Et tillæg på 5 mia. kr. vil umiddelbart betyde, at koncernens solvensbehov stiger fra 10,5 pct. til 11,2 pct. opgjort pr. 31. marts 2018. Det højere solvensbehov skal ses i forhold til en solvens på 21,4 pct. pr. 31. marts 2018. Koncernen vil således fortsat have en betydelig solvensoverdækning.

Igangværende undersøgelser
Danske Bank har tidligere konkluderet, at banken ikke var tilstrækkelig effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til hvidvask i perioden 2007-2015, og at det skyldtes afgørende mangler i bankens governance og kontroller. I den forbindelse blev der i efteråret 2017 igangsat grundige undersøgelser af forholdene i Estland i perioden. Der er overordnet to spor i undersøgelserne: Dels en grundig gennemgang af kunder og transaktioner i perioden og dels en undersøgelse af forløbet, herunder om ledere og medarbejdere i tilstrækkelig grad har levet op til deres ansvar. Undersøgelserne forventes afsluttet senest i september 2018.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Læs tilsynsafgørelse vedr Danske Bank 3 maj 2018

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.