Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank påbudt at revurdere sit solvensbehov Aktietilbagekøbsprogrammet for 2018 bringes til ophør

Selskabsmeddelelse nr. 59/2018

Den 3. maj 2018 modtog Danske Bank A/S otte påbud og otte påtaler fra Finanstilsynet. Det skete i forbindelse med tilsynets undersøgelse af Danske Banks ledelse og styring relateret til sagen om den tidligere portefølje af non-resident kunder i bankens filial i Estland (selskabsmeddelelse nr. 31).

Danske Bank sendte 29. juni 2018 et svar til Finanstilsynet som opfølgning på påbuddene og påtalerne. Svaret indeholdt en beskrivelse af, hvilke tiltag banken har iværksat for at opfylde påbuddene, og hvad påtalerne har givet anledning til. På den baggrund offentliggør Danske Bank i dag Finanstilsynets afgørelse af, hvorvidt banken har opfyldt påbuddene. Tilsynet har i sin afgørelse påbudt bankens bestyrelse og direktion at revurdere bankens og bankkoncernens solvensbehov med henblik på at øge kapitaltillægget til et absolut minimum på 10 mia. kr. for at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af forøgede compliance- og omdømmerisici.

Ordlyden af påbuddet samt Finanstilsynets øvrige vurderinger af bankens tiltag fremgår af Finanstilsynets afgørelse, der vedlagt denne selskabsmeddelelse.

I forbindelse med afgørelsen udtaler midlertidig administrerende direktør Jesper Nielsen:

”Vi tager tilsynets afgørelse til efterretning. Som tilsynet anfører, har Danske Bank med undtagelse af ét påbud, der kræver yderligere tiltag, enten opfyldt eller iværksat egnede tiltag med henblik på at opfylde de påbud, vi fik i maj måned. Udover de tiltag, vi allerede har taget, vil vi fortsætte vores konstruktive dialog med Finanstilsynet og opfylde de resterende påbud,” siger Jesper Nielsen.

Påbud om fornyet revurdering af solvensbehov
I forbindelse med regnskabet for 1. halvår 2018 revurderede Danske Bank sit solvensbehov for at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af compliance- og omdømmerisiko. Dette skete på baggrund af, at Finanstilsynet i sin afgørelse fra 3. maj 2018 umiddelbart skønnede, at et søjle II-tillæg til solvensbehovet som minimum burde udgøre 5 mia. kr., svarende til ca. 0,7 pct. af den samlede risikovægtede eksponering (REA) pr. ultimo 2017.

Finanstilsynet vurderer i sin seneste afgørelse, at banken per ultimo 2. kvartal 2018 opfyldte påbuddet om revurdering af solvensbehovet med et søjle II-tillæg på 5 mia. kr. Med udgangspunkt i den udvikling, der siden er sket, vurderer Finanstilsynet dog, at bankens compliance- og omdømmerisici er større end forudsat ved afgørelsen 3. maj 2018. Derfor har tilsynet påbudt banken at revurdere bankens og bankkoncernens solvensbehov med henblik på at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af forøgede compliance- og omdømmerisici.

Finanstilsynet skønner umiddelbart, at banken som et absolut minimum bør forøge søjle II-tillægget til 10 mia. kr., svarende til 1,3 pct. af den samlede risikovægtede eksponering (REA) per udgangen af 2. kvartal 2018. Dette betyder, at koncernens solvensbehov stiger fra 11,2 pct. til 11,9 pct. opgjort per 30. juni 2018. Samtidig vurderer Finanstilsynet, at banken skal opfylde dette søjle II-tillæg med egentlig kernekapital.

Danske Banks bestyrelse er enig i behovet for en revurdering af søjle II-tillægget. Bankens bestyrelse har som konsekvens af den forventede stigning i solvensbehovet på 10 mia. kr. valgt at revurdere koncernens kapitalmålsætninger og at polstre banken yderligere.

Banken har derfor øget målsætningen for den egentlige kernekapitalprocent til omkring 16 pct. (tidligere 14-15 pct.) og målsætningen for solvensprocenten til over 20 pct. (tidligere over 19 pct.). Banken opfylder i dag fuldt ud de reviderede kapitalmålsætninger, og bestyrelsen revurderer målsætningerne løbende.

Bankens bestyrelse har for at polstre banken og i lyset af ovenstående besluttet at stoppe det igangværende aktietilbagekøbsprogram per dags dato. Aktietilbagekøbsprogrammet på 10 mia. kr., dog maksimalt 85 mio. aktier, var planlagt afsluttet senest 1. februar 2019. Ultimo uge 39 var der tilbagekøbt 33.029.000 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 6,8 mia. kr.

Med venlig hilsen
Danske BankLæs mere

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.