Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks ordinære generalforsamling 2019

Selskabsmeddelelse nr. 7/2019

På Danske Banks ordinære generalforsamling mandag den 18. marts 2019 blev
 • årsrapporten for 2018 og forslag til overskudsdisponering godkendt
 • Lars-Erik Brenøe, Karsten Dybvad, Jan Thorsgaard Nielsen, Jens Due Olsen og Carol Sergeant genvalgt til bestyrelsen, og Bente Avnung Landsnes, Christian Sagild og Gerrit Zalm valgt til bestyrelsen
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om:
  • nedsættelse af Danske Banks aktiekapital, jf. vedtægternes § 4, stk. 1, godkendt
  • forlængelse og reduktion af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for aktionærerne, jf. vedtægternes § 6, stk. 1 og stk. 2, godkendt
  • forlængelse og reduktion af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne, jf. vedtægternes § 6, stk. 5 og stk. 6, godkendt
 • bestyrelsens forslag om fornyelse og forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier godkendt
 • bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2019 godkendt
 • bestyrelsens forslag til justering af den eksisterende aflønningspolitik (Remuneration Policy) godkendt.

Generalforsamlingen forkastede forslag fra en række aktionærer om
 • mistillid til visse medlemmer af bankens direktion, Revisionsudvalg og Risikoudvalg
 • en undersøgelse af mulighederne for at søge erstatning fra visse medlemmer af bankens direktion, Revisionsudvalg og Risikoudvalg
 • revision af aflønning/kompensationsaftalerne i banken for at sikre muligheden for tilbagebetaling (clawback)
 • en redegørelse vedr. Estland-filialens non-resident banking policy
 • en passus i Corporate Governance rapporten om vedtagelse af eksplicit politik om Danske Banks forhold til myndigheder og interessenter
 • granskning i henhold til selskabslovens § 150
 • en vedtægtsændring om dansk oversættelse af årsrapporten
 • en vedtægtsændring angående kommunikation med myndigheder
 • misbilligelse af, at bankens bestyrelse har foretaget dispositioner efter selskabslovens § 195 om almennyttige gaver
 • misbilligelse af, at bankens interne revision er frataget hvervet til at foretage finansiel revision og ikke længere afgiver revisionspåtegning på bankens årsregnskab
 • aktivt ejerskab overfor fossile selskaber der modarbejder Paris-aftalens målsætning
 • frasalg af aktier og erhvervsobligationer i fossile selskaber som ikke indretter deres forretningsmodel efter Paris-aftalens målsætning inden 2021
 • investeringer og pensionsordninger der fremadrettet anbringes i selskaber, der via deres aktivitet modarbejder Paris-aftalen målsætning
 • at udlånspolitikken ikke modarbejder Paris-aftalens målsætning
 • udarbejdelsen af en plan for opdeling af Danske Bank
 • en grænse for gebyrer og andre indtægter fra bankens kunder
 • en grænse for ledelsens lønninger
Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Dybvad som formand for bestyrelsen og Jan Thorsgaard Nielsen og Carol Sergeant som næstformænd.

Sammensætningen af bestyrelseskomitèerne vil snarest muligt blive offentliggjort på danskebank.com under Corporate Governance.Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat

Nethe Rosa Hjørland

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.