Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank tilslutter sig Net-Zero Banking Alliance

Danske Bank forpligter sig til at tilpasse sine udlåns- og investeringsporteføljer, så disse bliver klimaneutrale i 2050 eller tidligere, samt til at fastsætte delmål for reduktion af udledningen af drivhusgasser. Danske Bank vil forfølge disse mål i tæt samarbejde med sine kunder ved at yde finansiel rådgivning og tilbyde løsninger, der understøtter den grønne omstilling.

Som et led i sin målsætning om at skabe bæredygtige fremskridt og understøtte den grønne omstilling tilslutter Danske Bank sig i dag Net-Zero Banking Alliance (NZBA), en brancheledet alliance af banker fra hele verden etableret af FN forud for FN’s klimakonference i Glasgow senere på året.

Medlemmer af alliancen forpligter sig til at opnå klimaneutralitet i 2050 eller tidligere ved at tilpasse drivhusgasudledningen fra deres udlåns- og investeringsporteføljer til klimamålene fra Parisaftalen.


Vi ønsker at støtte vores kunder og samfundet i overgangen til en klimaneutral fremtid. Når vi i dag tilslutter os alliancen, tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Carsten Egeriis

Administrerende direktør, Danske BankFremmer klimaindsatsen

”Det står klart, at der er brug for hurtig handling i forhold til klimaforandringerne – og at vi skal handle endnu hurtigere end tidligere antaget. Vi ønsker at støtte vores kunder og samfundet i overgangen til en klimaneutral fremtid. Når vi i dag tilslutter os alliancen, tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning, og vi ser frem til at inddrage vores kunder og støtte dem i deres klimaindsats”, siger Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank.

Bygger videre på eksisterende indsats
Danske Banks beslutning om at tilslutte sig Net-Zero Banking Alliance kommer efter flere års arbejde med klimadagsordenen og med at muliggøre vores kunders bæredygtighedsindsats, herunder gennem udviklingen af grønne finansielle produkter og klimascenarieanalyser.

Allerede i februar 2020 forpligtede Danske Bank sig til at tilpasse sine erhvervsudlån til Parisaftalens klimamål, og vi har sat os et mål om at yde 300 milliarder kroner i bæredygtig finansiering inden udgangen af 2023.

På investeringssiden er Danske Bank desuden allerede medlem af Net-Zero Asset Owner Alliance og Net-Zero Asset Managers Initiative.

Dagens udmelding understreger dermed Danske Banks engagement i at støtte den grønne omstilling og er med til at accelerere igangværende initiativer.  

Vigtigt branchesamarbejde
Med sine mere end 60 medlemmer fra 30 lande repræsenterer alliancen næsten en fjerdedel af verdens bankaktiver, og den kan dermed være en afgørende aktør i mobiliseringen af den finansielle sektors klimaindsats. Alliancen anerkender bankernes nøglerolle i omstillingen til en klimaneutral økonomi.

Som medlem af Net-Zero Banking Alliance forpligter Danske Bank sig til

  • at reducere udledningerne fra sine udlåns- og investeringsporteføljer, så disse bliver klimaneutrale i 2050 eller tidligere
  • at fastsætte 2030-delmål for alle emissionsintensive sektorer, hvor banken har signifikante finansielle eksponeringer
  • årligt at rapportere fremdrift.

Banker spiller en afgørende rolle i at understøtte omstillingen til et lavemissionssamfund.

Maria Simonson

Chef for Group Sustainability, Danske Bank ”Med vores medlemskab af Net-Zero Banking Alliance bekræfter vi Danske Banks engagement i at reducere drivhusgasudledningen fra vores porteføljer i overensstemmelse med Parisaftalens klimamål, og vi forventer at opstille 2030-klimamål for for vores udlåns- og investeringsporteføljer inden for det kommende år", siger Maria Simonson, chef for Group Sustainability i Danske Bank og fortsætter:

"Banker spiller en afgørende rolle i at understøtte omstillingen til et lavemissionssamfund. For at opnå en effektiv omstilling er det vigtigt, at vi etablerer gennemsigtige og sammenhængende rammer for vores aktiviteter – og her er det afgørende, at hele branchen arbejder sammen”.

Klimaanalyse igangsat
Danske Bank er i gang med at analysere sine porteføljer for at danne sig et overblik over størrelsen på den udledning, som banken finansierer i de forskellige sektorer.

Danske Bank offentliggjorde i juni sin første statusrapport med klimascenarieanalyse og kortlægning af udledninger fra forsyningssektoren, fra erhvervsejendomme i Danmark og fra shippingsektoren. For at kunne opstille de krævede delmål for udledningerne i 2030 med fokus på de sektorer, der har de største finansierede udledninger, er det vigtigt for Danske Bank at opnå en forståelse af, hvordan bankens finansielle aktiviteter påvirker udledningerne.

Hvad betyder 'net-zero'?

Målsætningen om 'net-zero' eller klimaneutralitet i den finansielle sektor handler om at reducere udledningen af drivhusgasser fra finansierede aktiviteter (f.eks. fra finansiering af fossilt brændstof) i overensstemmelse med videnskabsbaserede klimascenarier på tværs af sektorer i udlåns- og investeringsporteføljer.

Dette kan, som en sidste mulighed, når alle andre muligheder har været udforsket, indebære fjernelse af drivhusgasudledninger for at opveje tilbageværende emissioner, hvor der er begrænsede teknologisk eller finansielt holdbare alternativer til helt at undgå udledninger. 

Net-zero Banking Alliance

  • NZBA er etableret i FN-regi (UNEP FI) og udgør bankelementet i Glasgow Financial Alliance for Net Zero, der er ledet af Mark Carney, FN’s særlige udsending for klimaindsats og finans forud for FN’s klimakonference COP 26.

  • Bankerne forpligter sig til at kombinere handling på mellemlang sigt med ansvarlighed ved at opstille mål for 2030 eller før på baggrund af et sæt solide, videnskabeligt baserede retningslinjer.

  • Alliancen forstærker, fremskynder og understøtter implementeringen af CO2-reduktionsstrategier ved at udstikke internationalt sammenhængende rammer og retningslinjer for bankernes aktiviteter, understøttet af læring fra alliancens førende medlemmer.

    Alliancen anerkender bankernes nøglerolle i den globale omstilling af økonomien til klimaneutralitet.