Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank køber svensk bankPressemeddelelse
Östgöta Enskilda Bank med godt 500 medarbejdere, 29 filialer og en balance på knap 15 mia. skr. bliver brohoved for Den Danske Banks ekspansion i Sverige.

For at styrke sin markedsposition i Sverige forud for åbningen af Øresundsforbindelsen har Den Danske Bank den 16. marts 1997 for 2,2 mia. skr. købt aktiemajoriteten i den svenske bank Östgöta Enskilda Bank AB (publ.) med hovedsæde i Linköping, 200 km syd for Stockholm. Banken vil blive videredrevet og videreudviklet under det nuværende navn og med den nuværende daglige ledelse og bemanding, men der vil i bestyrelsen blive indvalgt tre repræsentanter for Den Danske Bank: Bankdirektør Peter Straarup, bankdirektør Jakob Brogaard og underdirektør Jørgen Klejnstrup.

Östgöta Enskilda Bank betjener både privatkunder og erhvervskunder og har en balance på 14,9 mia. skr. og en egenkapital på 1 mia. skr. Resultatet efter skat var for 1996 et overskud på 204 mio. skr. Banken har godt 500 medarbejdere og 18 filialer i Östergötland, hvortil kommer 11 filialer uden for regionen. De er placeret i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Halmstad, Jönköping, Örebro, Karlstad, Nyköping og Södertälje. Flertallet af disse filialer driver virksomheden under andre navne, f.eks. Provinsbanken Skåne-Malmö.

Erhvervelsen af aktiemajoriteten i Östgöta Enskilda Bank og det efterfølgende købstilbud til minoritetsaktionærerne er betinget af, at Konkurrensverket i Sverige ikke gør indsigelse mod erhvervelsen, samt af godkendelse fra Finansinspektionen i Sverige.

Pris for hele banken: 2,8 mia. skr.

Den Danske Bank har foreløbig købt 43.491.645 stk. aktier, svarende til 77,2 pct. af Östgöta Enskilda Banks aktiekapital og stemmer. Sælgere er L E Lundbergföretagen AB og dette selskabs administrerende direktør, som tillige er formand for bankens bestyrelse. Kursen er aftalt til 50,50 skr. pr. aktie. Såfremt købstilbuddet til minoritetsaktionærerne udnyttes fuldt ud, vil den samlede pris for banken blive godt 2,8 mia. skr., svarende til godt 2,4 mia. dkr.

Adgang til et geografisk bredt placeret filialnet

Efter de mange fusioner efter kriseårene for det svenske bankvæsen er Östgöta Enskilda Bank en af de syv banker, der er tilbage i Sverige ud over nogle få, små sparekasser og nichebanker. Den Danske Banks erhvervelse af Östgöta Enskilda Bank sker i fortsættelse af Den Danske Banks ønske om at udbygge sin position på det skandinaviske marked. 

Gennem Östgöta Enskilda Bank får Den Danske Bank adgang til et geografisk bredt placeret filialnet i Sverige. Hermed øges bankkoncernens muligheder for at betjene svensk erhvervsliv. Den Danske Bank får med købet en velfungerende svensk bankvirksomhed, som har adgang til den svenske finansielle infrastruktur.

Flere produkter til svensk erhvervsliv

Det er tanken, at Östgöta Enskilda Banks betjening af erhvervskunder skal udvides. Samarbejdet med Den Danske Bank vil medføre, at Östgöta Enskilda Banks produktpalet kan udvides med henblik på, at banken kan tilbyde et fuldt sortiment af erhvervskundeprodukter til såvel små som mellemstore og store erhvervsvirksomheder. Den Danske Banks aktiviteter på det svenske marked har hidtil hovedsageligt været rettet mod større svenske virksomheder og institutionelle kunder.

Øget privatkundevirksomhed på det svenske marked

Erhvervelsen af Östgöta Enskilda Bank skaber endvidere mulighed for, at Den Danske Bank kan udbygge sin privatkundevirksomhed på det svenske bankmarked. Det er bankens hensigt at søge at tilføre Östgöta Enskilda Bank produktløsninger, som er attraktive for svenske privatkunder.

Ved færdiggørelsen af Øresundsforbindelsen må det påregnes, at samvirket mellem det sydlige Sverige og Danmark øges væsentligt. Med købet har Den Danske Bank sikret sig mulighed for at udbygge filialnettet i Sverige med henblik på, at bankens kunder kan betjenes i såvel Danmark som Sverige.

Stordriftsfordele

I forbindelse med videreudviklingen af Östgöta Enskilda Bank forventes det, at der vil være mulighed for at realisere samdrift og dermed stordriftsfordele i tilknytning til den teknologiske udvikling og inden for områderne fondsforvaltning og distribution af værdipapirer.

Øvrige aktionærer tilbydes samme kurs

Den Danske Bank tilbyder de øvrige aktionærer i Östgöta Enskilda Bank mulighed for at afhænde deres aktier til Den Danske Bank til samme kurs, som L E Lundbergföretagen AB har opnået, uagtet at de modtager udbytte for 1996.

Östgöta Enskilda Banks profil

Östgöta Enskilda Bank blev stiftet i 1837 i Linköping. I Östergötland har banken en solid basis med 18 filialer og en markedsandel på ca. 20 pct. Op gennem 1990'erne og navnlig i de seneste år, har banken opbygget et stærkt filialnet i det sydlige Sverige uden for Östergötland. Dette net er koncentreret i områder med høj befolkningstæthed, mange erhvervsvirksomheder og mange landbrug. Ved udgangen af 1996 havde banken 510 medarbejdere.

Banken lægger vægt på sit stærke regionale islæt, men også på, at den er en full service bank, som betjener både privatkunder og erhvervskunder. Gennem sine datterselskaber handler banken med værdipapirer, forvalter kapital og ejendomme og tilbyder lånefinansiering. Det er samtidig en bank, der følger med tiden. Sveriges første egentlige Internetbank, Hembanken, blev i 1996 etableret af Östgöta Enskilda Bank.

Påvirkningen af DDB's balance

Erhvervelsen af aktiemajoriteten i Östgöta Enskilda Bank og en efterfølgende fuld udnyttelse af købstilbuddet til minoritetsaktionærerne vil medføre en goodwill på knap 1,6 mia. dkr., der afskrives over Den Danske Banks egenkapital, der ved udgangen af 1996 androg 25,9 mia. dkr. Ved den aktuelle erhvervelse af de 77,2 pct. af aktiekapitalen andrager goodwill beløbet ca. 1,2 mia. dkr.

Det er Den Danske Banks opfattelse, at Östgöta Enskilda Bank vil være et værdifuldt element i Den Danske Bank koncernens skandinaviske strategi. Det må dog påregnes, at samvirket mellem Den Danske Bank og Östgöta Enskilda Bank samt udnyttelsen af de muligheder, dette samvirke medfører, først efter nogle år begynder at give et positivt bidrag - ud over Östgöta Enskilda Banks drift - til Den Danske Banks indtjening.

Erhvervelsen og ovennævnte goodwill nedskrivning - ved 100 pct. ejerskab af Östgöta Enskilda Bank - medfører en reduktion af Den Danske Bank koncernens solvensprocent med ca. 0,7 i forhold til solvensprocenten ultimo 1996 på 9,8. Ved den aktuelle erhvervelse reduceres solvensprocenten med 0,6. På denne baggrund planlægger banken at optage supplerende kapital i indeværende år.

Der henvises til Östgöta Enskilda Banks Internet-adresse www.oeb.se for nærmere oplysninger om banken.