Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Overskud på 3,7 mia. kr. efter skat i Den Danske BankPressemeddelelse

  • Basisindtjeningen inkl. resultatet af forsikringsdriften er før hensættelser forøget med 328 mio. kr. til knap 4,4 mia. kr.
  • Reduktion af hensættelserne på udlån på 617 mio. kr. til 637 mio. kr.
  • Kursgevinst på værdipapirer m.v. på knap 1,5 mia. kr. mod i 1995 knap 2 mia. kr.
  • Kursgevinst på kapitalinteresser på 889 mio. kr. mod i 1995 1,5 mia. kr.
  • Ekstraordinære udgifter på i alt 754 mio. kr. mod 946 mio. kr. i 1995. Udgifterne i 1996 vedrører især pensionsforpligtelser, hensættelser i forbindelse med personalereduktionen, nedskrivninger af ejendomme samt yderligere hensættelse til investeringer i informationsteknologi
  • Forslag om uændret 16 pct. udbytte


Årets resultat efter skat i Den Danske Bank koncernen blev på 3.653 mio. kr. i 1996 mod 3.631 mio. kr. i 1995. Skatten udgør 989 mio. kr. mod 1.457 mio. kr. i 1995, og der er afholdt ekstraordinære udgifter på 754 mio. kr. mod 946 mio. kr. i 1995. Årets resultat betegnes af bankdirektør Knud Sørensen som "for så vidt tilfredsstillende."

Det ordinære resultat før skat var på 5.396 mio. kr. mod 6.034 mio. kr. i 1995.

Opretholdelsen af det gode resultat fra 1995 skyldes en næsten halvering af hensættelserne, en væsentlig forbedring af forsikringsresultatet og kursgevinster på et mindre, men fortsat højt niveau.

Ved en sammenligning mellem de to års resultater bør det tages i betragtning, at banken i 1995 indtægtsførte en reservation under kursregulering af kapitalinteresser vedrørende Baltica på 800 mio. kr.

Basisindtjeningen inkl. forsikringsdrift blev i 1996 forbedret med 945 mio. kr. til 3.730 mio. kr. - en fremgang, som primært kan henføres til et fald i hensættelserne på debitorer på 617 mio. kr. og et forbedret resultat af koncernens forsikringsdrift, som blev på 674 mio. kr. mod 267 mio. kr. i 1995. Fremgangen i resultatet af forsikringsdriften skyldes dog især, at Danica selskaberne indgår i resultatet med et helt driftsår, mens de i 1995 kun indgik med et halvt driftsår.

Kursreguleringer

På obligationer var der en positiv kursregulering på 567 mio. kr. mod 3.052 mio. kr. i 1995. Kursgevinsten på aktier blev i 1996 på 1.466 mio. kr. mod 644 mio. kr. i 1995, hvor 202 mio. kr. kunne henføres til udlodning af likvidationsprovenuet fra Dansk Krigs-Søforsikring for Varer. Den beregnede kursgevinst på pantebreve samt fastforrentede udlån udgjorde 140 mio. kr. mod i 1995 494 mio. kr., mens der på afledte finansielle instrumenter var en negativ kursregulering på 22 mio. kr. mod i 1995 en negativ kursregulering på 1.709 mio. kr.

De afledte finansielle instrumenter anvendes bl.a. til at afdække renterisici på fastforrentede udlån og obligationer m.v., hvorfor kursreguleringen af disse instrumenter ofte viser modsat fortegn af kursreguleringen på obligationer m.v.

Kursreguleringen af koncernens kapitalinteresser medførte en gevinst på 889 mio. kr. mod i 1995 1.544 mio. kr. Reguleringen kunne i 1996 overvejende tilskrives resultatet af forsikringsdriften på 674 mio. kr. I 1995 kunne hovedparten af gevinsten henføres til afhændelse af bankens aktier i Baltica Forsikring.

Basisindtjeningen

Ved offentliggørelsen af regnskabet på et pressemøde torsdag (20/2) konstaterede bankdirektør Knud Sørensen, at basisindtjeningen inkl. forsikringsdrift på 3.730 mio. kr. har forrentet egenkapitalen på 23,1 mia. kr. ved årets begyndelse med 16,15 pct.

Bankens nettorenteindtægter faldt med 552 mio. kr. til 7.251 mio. kr. Til gengæld steg gebyrer og provisionsindtægter samt udbytte af aktier med 354 mio. kr. til 2.144 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter beløb sig herefter til 9.395 mio. kr. - et fald på 198 mio. kr., som dog næsten opvejes af, at omkostninger og afskrivninger er faldet med 153 mio. kr. til 6.175 mio. kr.

På valuta har der været en indtjening på 283 mio. kr. mod 325 mio. kr. i 1995, og andre ordinære indtægter udgjorde i 1996 190 mio. kr. mod 182 mio. kr. i 1995.

Hensættelser

Reduktionen af afskrivninger og hensættelser på debitorer til 637 mio. kr. i 1996 mod 1.254 mio. kr. i 1995 skyldes, at både virksomheders og private kunders økonomi fortsat er blevet styrket, men Knud Sørensen oplyste, at dette lave niveau næppe ville kunne fastholdes gennem et sædvanligt konjunkturforløb.

De konstaterede tab, som næsten udelukkende stammer fra debitorer, som banken tidligere har hensat på, udgjorde 666 mio. kr. i 1996 mod 1.565 mio. kr. i 1995.

De akkumulerede hensættelser udgjorde ultimo 1996 10.440 mio. kr. mod 10.225 mio. kr. ultimo 1995. Engagementer, hvor der ikke er indtægtsført rente, udgjorde tilsvarende 2.950 mio. kr. mod 3.529 mio. kr. året før.

Rentemarginalen indsnævret

Knud Sørensen oplyste på pressemødet, at faldet i nettorenteindtægterne skyldtes, at rentemarginalen er blevet indsnævret i såvel den udenlandske som den danske ind- og udlånsvirksomhed. På det danske marked er der også i løbet af 1996 gennemført renteforhøjelser på pensionskonti og tilbud om FastrenteOpsparing.

Indtjeningen var positivt påvirket af volumenudviklingen. Banksystemets ind- og udlån har i hele 1996 ligget højere end i 1995.

Den Danske Banks - moderbankens - markedsandel af banksystemets samlede udlån steg fra 32,4 pct. ultimo 1995 til 33,5 pct. For indlånenes vedkommende steg markedsandelen fra 29,8 pct. til 30,9 pct.

Ekstraordinære poster

De ekstraordinære udgifter på netto 754 mio. kr. fordeler sig således: 200 mio. kr. er hensat til løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelser m.v. for afskedigede medarbejdere. 65 mio. kr. er anvendt til førtidspensioner. 174 mio. kr. er gået til en ekstraordinær nedskrivning af koncernens ejendomme, som herefter er bogført til 3,6 mia. kr. med en offentlig vurdering på 3,7 mia. kr. Et beløb på 200 mio. kr. er anvendt til yderligere hensættelse til imødegåelse af et eventuelt krav om kapitalisering af visse pensionsydelser, der udbetales i henhold til 1-årsbevillinger. Endelig er der hensat yderligere 100 mio. kr. til besluttede udgifter og investeringer i forbindelse med koncernens stigende anvendelse af informationsteknologi.

Balancen

Den Danske Bank koncernens balance steg med 62 mia. kr. eller 16 pct. til 452 mia. kr. ultimo 1996. Forsikringsvirksomheden er ikke konsolideret regnskabsmæssigt med Den Danske Bank koncernen, men hvis man lagde de to balancer sammen, ville den samlede sum være godt 575 mia. kr.

Indlån er steget med 24 mia. kr. eller 14 pct. til 196 mia. kr. ultimo 1996.

Udlån er steget med 39 mia. kr. eller 20 pct. til 233 mia. kr. ultimo 1996. De 11 mia. kr. af væksten hidrører fra Danske Kredits realkreditudlån, og også de udenlandske enheder har bidraget kraftigt.

Obligations- og aktiebeholdningen er steget med 8 mia. kr. til 118 mia. kr. ultimo 1996.

Egenkapitalen ultimo 1996 er opgjort til 25,9 mia. kr., en stigning på 2,8 mia. kr. eller 12 pct.

Af regnskabsmeddelelsen fremgår, at bestyrelsen foreslår uændret 16 pct. udbytte.

Forventninger til 1997

For 1997 giver bestyrelsen udtryk for, at omkostningerne ikke forventes at falde, og at det er usikkert, om det lave hensættelsesniveau kan opretholdes. En fremgang i basisindtjeningen kan næppe forventes, og indtjeningen bliver derfor næppe tilstrækkelig til at sikre en fuldt tilfredsstillende forrentning af koncernens betydelige egenkapital. Årets samlede resultat vil som sædvanlig kunne blive påvirket markant af udviklingen i obligations- og aktiekurserne.

Det trykte årsregnskab forventes at foreligge mandag den 3. marts 1997. Bankens ordinære generalforsamling holdes tirsdag den 18. marts 1997 kl. 17.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S.