Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsresultat på 3.058 mio. kr. i Den Danske BankPressemeddelelse
Resultatet forbedret med 30 pct. ved stigende forretningsomfang og efter næsten en fordobling af kursgevinsten på værdipapirer m.v. til 875 mio. kr.

Den Danske Bank koncernen har i 1. halvår 1997 forøget forretningsomfanget. Balancen er steget med 92 mia. kr. til 504 mia. kr. Det større volumen har - sammen med betydelige kursgevinster og yderligt reducerede hensættelser - ført til en fremgang i halvårsresultatet før skat på 30 pct. i forhold til 1. halvår sidste år. Resultatet på 3.058 mio. kr. er 705 mio. kr. større end halvårsoverskuddet i 1996.

Basisindtjeningen inkl. forsikringsdrift steg med 345 mio. kr. eller 19 pct. til 2.138 mio. kr. efter en reduktion af hensættelserne på udlån med 128 mio. kr. til 213 mio. kr. Hertil kommer samlede kursgevinster på 967 mio. kr., mens de ekstraordinære poster har påvirket halvårsresultatet negativt med 47 mio. kr.

Meget tilfredsstillende

Med basisindtjeningen på 2.138 mio. kr. har Den Danske Bank opnået en forrentning af egenkapitalen ved årets begyndelse på 16,5 pct. mod 15,5 pct. i 1. halvår 1996.

På den baggrund betegner bankdirektør Knud Sørensen halvårsresultatet for 1997 som meget tilfredsstillende.

Knud Sørensen påpeger dog samtidig, at det ikke vil blive så let at fastholde den høje forrentning, hvis hensættelserne på debitorer begynder at stige fra det nuværende lave niveau.

"Banken må derfor til stadighed tilpasse sine forretningsområder, udvikle nye produkter og anvende nye distributionskanaler. En stram omkostningsstyring vil også fortsat være nødvendig for at imødegå det stadigt stigende pres på rente- og indtjeningsmarginaler.

Vi ser dog nu med en vis fortrøstning på fremtiden, ikke mindst fordi vor kapitalbase gør os godt rustet til fremtidige udfordringer", siger Den Danske Banks ordførende direktør.

Basisindtjeningen

Trods fald i rentemarginalen har Den Danske Bank koncernen i 1. halvår haft stigende nettorenteindtægter. De blev forøget med 116 mio. kr. til 3.705 mio. kr., takket være det større forretningsomfang som følge af bl.a. købet af Östgöta Enskilda Bank.

Udbytte af aktier blev forøget med 12 mio. kr. til 109 mio. kr., mens gebyrindtægterne steg med 205 mio. kr. til 1.148 mio. kr., bl.a. som følge af den høje aktivitet på værdipapirområdet.
På valuta tjente banken 174 mio. kr., 35 mio. kr. mere end i 1. halvår sidste år, og de andre ordinære indtægter er øget med 48 mio. kr. til 149 mio. kr.

Resultatet af forsikringsdriften steg med 23 mio. kr. til 355 mio. kr. og bragte de samlede basisindtægter op på 5.640 mio. kr.

Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 222 mio. kr. eller 7 pct. til 3.289 mio. kr. Af stigningen kan 130 mio. kr. henføres til konsolideringen med Östgöta Enskilda Bank. Hvis der også tages hensyn til, at porteføljeforvaltning og ejendomsadministration er overflyttet fra Danica til konsoliderede datterselskaber, har den reelle omkostningsstigning kun været på 2 pct. trods den øgede aktivitet, ikke mindst i Skandinavien og udlandet i øvrigt. Indtjeningen pr. omkostningskrone steg til 1,72 kr. fra 1,70 i 1. halvår 1996.

Afskrivninger og hensættelser til imødegåelse af tab på udlån m.v. blev reduceret med de nævnte 128 mio. kr. til 213 mio. kr.

Kursgevinster

Af de samlede kursgevinster på 967 mio. kr. hidrører de 875 mio. kr. fra værdipapirer og afledte finansielle instrumenter. I 1. halvår 1996 var kursgevinsterne på 588 mio. kr., hvoraf 446 mio. kr. kom fra værdipapirer og finansielle instrumenter. Kursgevinsten i det forløbne halvår skyldes især den gunstige udvikling på aktiemarkederne.

Kursgevinsten på kapitalinteresser var på 447 mio. kr., hvoraf 355 mio. kr. udgør resultatet af forsikringsdrift, der er medregnet i koncernens basisindtjening som afkast af de 7 mia. kr., Den Danske Bank har placeret i forsikringsaktiviteter. De 355 mio. kr. er derfor fratrukket, når de samlede kursgevinster opgøres til 967 mio. kr.

Udlån og indlån

Den Danske Bank koncernen har i 1. halvår fastholdt sine markedsandele.

Koncernens udlån udgjorde 269 mia. kr. ultimo juni 1997 mod 210 mia. kr. ultimo juni sidste år, en stigning på 28 pct. Af stigningen på 59 mia. kr. hidrørte ca. 10 mia. kr. fra konsolideringen med Östgöta Enskilda Bank og andre ca. 10 mia. kr. fra Danske Kredit.

Koncernens indlån steg med 22 pct. og beløb sig til 217 mia. kr. ultimo juni 1997 mod 178 mia. kr. ultimo juni 1996.

Koncernens beholdning af værdipapirer - ekskl. kapitalinteresser - steg med 13 mia. kr. til 126 mia. kr.

Foruden stigningen i koncernbalancen på 92 mia. kr. til 504 mia. kr. har der i de ikke konsoliderede forsikringsselskaber været en balancestigning på 18 mia. kr. til 136 mia. kr.

Egenkapital på 24,3 mia. kr.

Koncernens egenkapital udgjorde 24,3 mia. kr. ultimo juni 1997 efter afskrivning af goodwill på 1,6 mia. kr. ved købet af Östgöta Enskilda Bank mod 23,1 mia. kr. på samme tidspunkt sidste år. Solvensprocenten udgjorde ultimo juni 1997 9,3 pct., hvoraf 6,4 pct. er kernekapital.

Östgöta Enskilda Bank

Købet af Östgöta Enskilda Bank i foråret skete for at styrke Den Danske Banks markedsposition i Sverige. Östgöta Enskilda Bank indgår i Den Danske Banks koncernregnskab fra 1. april 1997.

Östgöta Enskilda Bank har i 1. halvår 1997 haft en tilfredsstillende udvikling. Efter tilpasning til danske principper har 2. kvartals påvirkning af Den Danske Bank koncernens halvårsresultat været negativ med 20 mio. kr.

Danica

Danica Forsikring, som er et ikke konsolideret datterselskab, havde i 1. halvår 1997 et overskud før skat på 362 mio. kr. mod 325 mio. kr. i 1. halvår sidste år. Der er i halvårsresultatet for 1997 inkluderet kursgevinster på 46 mio. kr. I 1. halvår 1996 var der et kurstab på 11 mio. kr.

Forventningerne

Den Danske Bank koncernens basisindtjening inkl. forsikringsdrift forventes for hele 1997 at nå samme niveau som i 1996.