Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsresultat på 3.884 mio. kr. i Den Danske BankPressemeddelelse
Koncernens resultat forbedret med 27 pct.

Den Danske Bank koncernens resultat for 1. halvår 1998 blev på 3.884 mio. kr., en forbedring på 826 mio. kr. eller 27 pct. i forhold til 1. halvår 1997. Fremgangen skyldes først og fremmest en forbedring af basisindtjeningen, der blev forøget med 493 mio. kr. til 2.331 mio. kr.

Koncernens renteindtægter steg med 260 mio. kr. eller knap 8 pct. Rentemarginalen er indsnævret. Fremgangen skyldes vækst i forretningsgrundlaget, bl.a. på grund af købet af Östgöta Enskilda Bank.

Gebyr- og provisionsindtægterne blev - især som følge af den høje aktivitet på værdipapirområdet og lånekonverteringer - forøget med 371 mio. kr. eller 32 pct. til 1.519 mio. kr.

Hensættelser til tab var fortsat på et lavt niveau og androg kun 183 mio. kr.

Kursgevinster på værdipapirer, korrigeret for løbetidsafhængig kursregulering, var på 1.413 mio. kr. mod 1.175 mio. kr. i 1. halvår 1997. Fremgangen skyldes især kursregulering af aktier pr. 30.6.1998.

Resultatet af forsikringsdrift gik op med 108 mio. kr. til 463 mio. kr. - en stigning på 30 pct.

Omkostninger og afskrivninger er som forventet steget, primært som følge af øgede udgifter til informationsteknologi og udbygningen af de internationale aktiviteter. Stigningen var på 340 mio. kr. eller 10 pct. til 3.629 mio. kr. Af stigningen kan 130 mio. kr. henføres til omkostninger vedrørende Östgöta Enskilda Bank koncernen. Når der bortses herfra, viste koncernens omkostninger en stigning på 6 pct.

I forhold til 1. halvår 1997 voksede indlån med 4 mia. kr. til 221 mia. kr., mens udlån steg med 52 mia. kr. eller 19 pct. til 320 mia. kr. Af stigningen i udlån var 15 mia. kr. vækst i realkreditlån og 22 mia. kr. øgede lån til valutaudlændinge.

Beholdningen af obligationer og aktier m.v. blev forøget med knap 16 mia. kr. eller knap 13 pct. til 142 mia. kr.

Renterisikoen er øget. Ultimo juni 1998 ville en stigning i renteniveauet på 1 procentpoint medføre et kurstab på 919 mio. kr. mod 733 mio. kr. ultimo juni 1997.

I halvårsrapporten skriver Den Danske Bank, at det høje aktivitetsniveau må antages at aftage i 2. halvår, hvor der forventes en lavere basisindtjening end i 1. halvår. For hele året 1998 forventes basisindtjeningen dog at blive højere end i 1997. På grund af kursudviklingen på værdipapirmarkederne siden halvårsregnskabets afslutning, er kursgevinsten på aktier i dag væsentligt reduceret. Bankens skattebetaling forøges som følge af ændrede skatteregler.

I 2. halvår vil banken påbegynde ejendomsformidling af private boliger som et nyt forretningsområde. Disse aktiviteter forventes ikke på kort sigt at få nævneværdig indflydelse på koncernens resultat.