Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Helårsregnskab 1997: Overskud på 4,2 mia. kr. efter skat

Publiceret under overskriften: Overskud på 4,2 mia. kr. efter skat i Den Danske Bank - en fremgang på 552 mio. kr.Pressemeddelelse
Udbytte forhøjes fra 16 til 18 kr. pr. aktie

 • Efter stort set uændrede hensættelser på 614 mio. kr. blev basisindtjeningen i
  1997 på 3,4 mia. kr.
 • Nettorenteindtægterne steg med 598 mio. kr. eller 8 pct. til 7,8 mia. kr., mens
  gebyr- og provisionsindtægterne steg med 417 mio. kr. eller 21 pct. til over 2,4
  mia. kr.
 • Kursgevinst på værdipapirer m.v. på 400 mio. kr. mod i 1996 knap 1,5 mia. kr.
 • Kursgevinst på kapitalinteresser på 806 mio. kr. mod i 1996 889 mio. kr.
 • Ekstraordinære poster på 192 mio. kr. mod i 1996 754 mio. kr.
 • Omkostninger og afskrivninger er steget med 12 pct. eller 731 mio. kr. til 6,9 mia.
  kr., først og fremmest som følge af konsolideringen med Östgöta Enskilda Bank.
  Reel omkostningsstigning på 3 pct.
 • Bestyrelsen foreslår forhøjelse af udbyttet fra 16 til 18 kr. pr. aktie.


Bankdirektør Knud Sørensen betegner det som "efter forholdene tilfredsstillende", at Den Danske Bank i 1997 i forhold til året før har kunnet forøge årets resultat efter skat med 552 mio. kr. eller 15 pct. til 4,2 mia. kr.

"Det er et pænt regnskab", siger Knud Sørensen. "Bundlinjen er den bedste i bankens historie, hvilket aktionærerne formentlig vil glæde sig over sammen med forslaget om 2 kr. højere udbytte pr. aktie. Men basisindtjeningen er ikke så god som ønskeligt, når tallene dissekeres, og kursgevinsten kunne også godt have været større. Dette afspejles i et fald på 570 mio. kr. eller godt 10 pct. i det ordinære resultat, der er på godt 4,8 mia. kr.

Dette fald opvejes imidlertid så rigeligt af en reduktion i de ekstraordinære udgiftsposter på 562 mio. kr. og en reduktion af skatten på 560 mio. kr."

Løbetidsafhængige kursreguleringer

Når Knud Sørensen fremhæver, at basisindtjeningen må nedbrydes og studeres nærmere, skyldes det, at den største indtægtspost - nettorenteindtægterne, som er steget med 598 mio. kr. til godt 7,8 mia. kr. - må ses i sammenhæng med mærkbare kurstab som følge af løbetidsafhængige kursreguleringer af højtforrentede værdipapirer m.v.

De løbetidsafhængige kursreguleringer - d.v.s. de kurstab, der opstår, når obligationer m.v. med en pålydende rente over markedsrenten nærmer sig udløb eller bliver udtrukket - er for 1997 beregnet til 950 mio. kr. mod 300 mio. kr. i 1996.

Ses nettorenteindtægter og løbetidsafhængige kursreguleringer under ét, var der et fald i nettorenteindtægterne fra 1996 til 1997 på 52 mio. kr. og et fald i basisindtjeningen på 74 mio. kr. til 3,4 mia. kr.

Det er for banken ikke tilfredsstillende, at basisindtjeningen reelt ikke steg i betragtning af, at forretningsomfanget voksede betydeligt i 1997 med en stigning i balancen på 17 pct. til 527 mia. kr.

Foruden nettorenteindtægterne er de andre væsentlige basisindtægter fra bankdriften gebyrer og provisionsindtægter (2.434 mio. kr. mod 2.017 mio. kr. i 1996), avance på valuta (419 mio. kr. mod 283 mio. kr.), aktieudbytter (151 mio. kr. mod 127 mio. kr.) samt andre ordinære indtægter (287 mio. kr. mod 190 mio. kr.)

686 mio. kr. fra forsikringsdriften

Til basisindtægterne fra bankdriften skal lægges resultatet af forsikringsdriften, som nu udgør en væsentlig del af Den Danske Bank koncernens basisindtjening. Forsikring bidrog i 1997 med 686 mio. kr. mod 674 mio. kr. i 1996. Beløbet indgår i bankkoncernens officielle resultatopgørelse under posten "Kursreguleringer af kapitalinteresser" på 806 mio. kr. (mod 889 mio. kr. i 1996).

Omkostningsudviklingen

Driftsomkostninger og afskrivninger på materielle aktiver steg i 1997 med 731 mio. kr. eller 12 pct. til 6.906 mio. kr. Af stigningen kan 397 mio. kr. henføres til konsolideringen med Östgöta Enskilda Bank med virkning fra 1. april 1997. Endvidere er koncernens omkostninger regnskabsmæssigt forøget som følge af, at Danicas aktivitet inden for porteføljeforvaltning og ejendomsadministration i 1997 er overflyttet fra de ikke konsoliderede forsikringsselskaber til den konsoliderede bankkoncern. Endelig er udgifterne til investering i pc'ere til medarbejderes uddannelse straksafskrevet med 116 mio. kr. Ses der bort fra disse forhold, ville den reelle omkostningsstigning være ca. 3 pct., hvilket må betegnes som relativt beskedent i lyset af den øgede aktivitet, ikke mindst i udlandet.

Hensættelser - Asien og Færøsagen

Afskrivninger og hensættelser på debitorer faldt med 23 mio. kr. til 614 mio. kr. Beløbet skal blandt andet ses på baggrund af de vanskelige økonomiske og finansielle forhold i Asien samt en reservation til eventuel efterregulering i Færøsagen.

Kursgevinst på aktier på 1,6 mia. kr.

Til bankens nettoresultat bidrog også i 1997 kursgevinster på obligationer, aktier og finansielle instrumenter. Især har stigningen på aktiemarkederne været markant.

Netto har kursreguleringen af værdipapirer m.v. været på 400 mio. kr. Denne gevinst skal ses i forhold til en kursgevinst på 1.451 mio. kr. i 1996.

Gevinsten på 400 mio. kr. er sammensat af en kursgevinst på værdipapirer på 1.287 mio. kr. (herunder et plus på aktier på 1.613 mio. kr. og et minus på 404 mio. kr. på obligationer) og et kurstab på afledte finansielle instrumenter på 887 mio. kr. Beløbene skal som foran nævnt ses i lyset af stigningen på 8 pct. i nettorenteindtægterne.

Egenkapitalen forrentet med 16,3 pct.

Årets resultat på 4.205 mio. kr. forrentede primo egenkapitalen med 16,3 pct. (15,8 i 1996).

Balancen

I Den Danske Bank koncernens balance ultimo 1997 på 527 mia. kr. er Danicas tal ikke medregnet. Hvis man lagde de to balancer sammen, ville summen være ca. 670 mia. kr.

Bankkoncernens udlån er steget med 58 mia. kr. eller 25 pct. til 291 mia. kr., mens indlånene er vokset med 29 mia. kr. eller 15 pct. til 225 mia. kr.

Moderbankens markedsandel af banksystemets samlede udlån steg fra 33,5 pct. i 1996 til 34,3 pct. ultimo 1997. For indlånenes vedkommende steg markedsandelen fra 30,9 pct. til 31,4 pct. Markedsandelene for ind- og udlån specielt til danske kunder er stort set fastholdt.

Obligations- og aktiebeholdningen er steget med 18 mia. kr. eller 16 pct. til 136 mia. kr. inklusive kursreguleringen ultimo 1997.

Koncernens egenkapital androg 27,5 mia. kr. ultimo 1997 mod 25,9 mia. kr. ultimo 1996,
efter at der var afskrevet goodwill på 1,6 mia. kr. i forbindelse med købet af Östgöta Enskilda Bank.

Solvensprocenten, der minimum skal være 8, er ultimo 1997 beregnet til 10,2 mod 9,8 ultimo 1996.

Forventninger til 1998

Af regnskabsmeddelelsen fremgår, at basisindtjeningen, korrigeret for løbetidsafhængige kursreguleringer, i 1998 forventes at blive på niveau med eller lidt lavere end i 1997.

På lidt længere sigt kan banken se med nogen optimisme på sin indtjeningsevne. Det skyldes såvel den løbende indsats for at udvikle koncernens mange dygtige medarbejdere som det forventede afkast af bankens betydelige investeringer på det informationsteknologiske område. Hertil kommer bidraget fra forsikringsaktiviteterne og fra bankens stigende internationale engagement, ikke mindst på de nordiske markeder. Den fortsatte rationaliseringsindsats inden for alle koncernens aktivitetsfelter vil tillige medvirke til styrkelse af indtjeningsevnen.

Nyvalg til bestyrelsen

Bestyrelsen stiller til generalforsamlingen forslag om nyvalg af administrerende direktør Sten Scheibye og genvalg af direktør Palle Marcus og direktør Birgit Aagaard-Svendsen, der ordinært er på valg.