Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Færø-banksagenPressemeddelelse
Den Danske Bank har d.d. udsendt fondsbørsmeddelelse angående regnskab for 1997. I den pågældende meddelelse er Færø-sagen omtalt som følger:

"Folketinget vedtog i juni 1995 at nedsætte en undersøgelseskommission, som skulle undersøge "den færøske banksag." Et element i denne undersøgelse var Den Danske Banks aftale i marts 1993 med Finansieringsfonden af 1992 om at bytte en del af sine aktier i Føroya Banki med aktier i Sjóvinnubankin med henblik på at tilvejebringe et grundlag for restrukturering af det færøske erhvervsliv. De to banker blev senere fusioneret. Aktiebyttet er siden blevet gjort til genstand for kritik fra politisk side i forbindelse med, at begge banker efterfølgende fik meget betydelige tab, som medførte behov for yderligere kapitaltilførsler fra Finansieringsfonden af 1992.

Kommissionen afgav medio januar 1998 sin beretning. Offentliggørelsen og den efterfølgende debat i Folketinget har givet anledning til kritik af blandt andet Den Danske Banks adfærd. Kritikken koncentreredes om omstændighederne ved aktiebyttet.

Efter bankens opfattelse er der ingen anledning til berettiget kritik og dermed heller ikke noget grundlag for fremsættelse af erstatningskrav mod Den Danske Bank som følge af det nævnte aktiebytte eller i øvrigt som følge af forhold, der er omtalt i beretningen.

Banken har imidlertid foreslået, at der foretages en opgørelse over tabsforløbet i de to banker efter aktiebyttet, og Den Danske Bank har erklæret sig villig til at foretage en efterregulering over for sin aftalemodpart svarende til et eventuelt forholdsmæssigt større tab på kunderne i Føroya Banki. Reservation til imødegåelse af denne eventuelle efterregulering er udgiftsført under afskrivninger og hensættelser på debitorer."

Den Danske Bank har fra Kammeradvokaten modtaget anmodning om frafald af at gøre indsigelse gældende om forældelse og passivitet, der ikke allerede er indtrådt. Efter bankens advokats opfattelse er såvel forældelses- som passivitetsvirkning vedrørende aktiebyttet allerede indtrådt.

Den modtagne anmodning skønnes derfor uden betydning for banken, som således ikke ser nogen grund til at undlade at imødekomme anmodningen.

Bankens ovennævnte forslag blev fremsat den 18. januar 1998, og banken er endnu uden svar herpå.

Af hensyn til bankens forretningsmæssige forhold er det væsentligt, at der kommer en snarlig afslutning på Færøbank-sagen.

Den Danske Bank ønsker derfor en afklaring vedrørende det fremsatte forslag snarest muligt, og senest ved udgangen af april 1998.

Såfremt sagen ikke på dette tidspunkt kan forventes løst, kan en retlig afgørelse vise sig mest hensigtsmæssig. Den Danske Bank kan derfor alene imødekomme anmodningen om suspension af ikke allerede indtrådte forældelses- og passivitetsvirkninger indtil udgangen af april 1998.

Såfremt der udtages stævning mod banken, vil tilbudet om efterregulering af evt. manglende hensættelser bortfalde.