Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Den Danske Bank sælger sine skadeaktiviteter til Topdanmark

Den 1. november 1999

Pressemeddelelse
Den Danske Bank og forsikringsselskabet Topdanmark har indgået en aftale, der indebærer overdragelse af skadeforsikringsselskaberne Danica Forsikring og Danske Forsikring Skade til Topdanmark.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelser i forbindelse med udskillelsen af skadeforsikringsaktiviteterne. Aftalen forventes at være endeligt på plads med udgangen af året. Den indebærer en merbetaling for aktierne i niveauet 725 mio. kr. i forhold til indre værdi.

Topdanmark og Den Danske Bank har samtidig indgået en samarbejdsaftale, således at der fortsat vil blive solgt skadeforsikringer gennem Den Danske Bank koncernens distributionsnet under navnet Danske Forsikring. Kunderne vil således fortsat kunne købe skadeforsikringer i bankens filialer og gennem Danicas assurandører og pensionskonsulenter. En del af Danicas personale, altovervejende skade- og policemedarbejdere, vil fremover blive beskæftiget i Topdanmark.

Banken har truffet beslutning om at sælge sine skadeforsikringsaktiviteter med henblik på også fremover at kunne tilbyde kunderne de bedst mulige forsikringsløsninger, samt med henblik på at sikre det bedst mulige afkast af koncernens kapital. Det er opfattelsen, at kvalitet og konkurrencedygtighed i skadeforsikring kræver stordriftsfordele og markedsandele ud over, hvad bankkoncernen kan forvente at opnå. Fortsættelse af de bestående aktiviteter ville derfor sandsynligvis ikke give det kapitalafkast, som banken stiller krav om. Den indgåede aftale med Topdanmark sikrer både kvalitet og konkurrencedygtighed i koncernens forsikringsudbud samt et tilfredsstillende afkast.

Medvirkende til beslutning om salg har også været, at skadeforsikring ikke betragtes som et kerneområde for bankkoncernen. Det gør derimod livsforsikring. Banken har således ingen planer om at afhænde sin livsforsikringsvirksomhed.

Som et led i samarbejdsaftalen vil Den Danske Bank modtage provision af det fremtidige salg af skadeforsikringer. På baggrund heraf, samt på grund af det modtagne provenu, forventes det gennemførte salg således at understøtte bankens fremtidige indtjeningsgrundlag.

Den Danske Bank koncernens indtjening for 1999 vil blive forøget ved indtægtsførsel af merbetalingen i forbindelse med aftalen med Topdanmark. Resultatpåvirkningen fra salget af forsikringsaktiviteten vil imidlertid ikke svare til den fulde merværdi, idet indtjeningen vil blive påvirket af omkostninger i forbindelse med salget, herunder omkostninger til nødvendige omstruktureringer. Herudover vil omkostninger i forbindelse med det tidligere meddelte køb af franchise-rettighederne til American Express betalingskort i Danmark påvirke indtjeningen.

Samlet forventer Den Danske Bank herefter en indtjening i 1999, hidrørende fra basisindtjeningen med tillæg af avance fra salget af skadeforsikringsaktiviteterne, som er noget højere end basisindtjeningen i 1998. Resultatet før skat vil som vanligt afhænge af kursniveauet ultimo 1999.

Kernekapitalprocenten ultimo 1999 forventes ikke at være under 6,5.​