Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvårsresultat på 2.913 mio. kr. i Den Danske Bank


Pressemeddelelse
Den Danske Bank koncernens resultat før skat blev på 2.913 mio. kr. i første halvår 1999 mod 3.884 mio. kr. i samme periode sidste år. Basisindtjeningen steg med 171 mio. kr. til 2.727 mio. kr. Beholdningsindtjeningen faldt til 186 mio. kr. fra 1.328 mio. kr. i første halvår sidste år, hvor kursavancer på aktier var særligt høje.

Koncernens basisindtjening er steget med 7 pct. i forhold til første halvår sidste år, hvor basisindtjeningen var den bedste i bankens historie. Det er bedre end forventet ved aflæggelsen af årsregnskabet, og den forretningsmæssige udvikling i perioden har været positiv.

Hensættelserne er som følge af konjunkturerne fortsat på et meget lavt niveau og udgjorde 138 mio. kr. mod 183 mio. kr. i 1998.

Der har i halvåret været en fremgang i indtægterne på 9 pct. fra 6.379 mio. kr. til 6.938 mio. kr., mens koncernens omkostninger som forventet er steget. Stigningen på 12 pct. kan primært henføres til øgede udgifter i forbindelse med udvidelse af aktiviteterne, specielt på privatkundeområdet i Norden og på IT-området. Ses der bort fra disse, er stigningen i omkostningerne på godt 3 pct.

Koncernen har styrket den nordiske profil gennem køb og integration af Fokus Bank og Saga Securities i Norge, Myrberg Fondkommission og Bokredit i Sverige samt AG Bankirfirma i Finland. Fokus Bank koncernen er medtaget i koncernregnskabet fra 1. juni 1999.

Ultimo juni udgjorde koncernbalancen 678 mia. kr. mod 623 mia. kr. ultimo juni sidste år. I koncernbalancen ultimo juni i år indgik Fokus Bank med 39 mia. kr. Forsikringsselskabernes balance, der ikke konsolideres i koncernregnskabet, androg 159 mia. kr., svarende til en samlet balance på i alt 837 mia. kr.

Koncernens udlån er siden ultimo juni 1998 vokset med 50 mia. kr. til 370 mia. kr. ultimo juni i år, mens indlånene steg med 25 mia. kr. til 246 mia. kr. Af stigningen kan 33 mia. kr. af udlån og 21 mia. kr. af indlån henføres til Fokus Bank. Væksten i realkreditudlån udgjorde 14 mia. kr.

Egenkapitalen er reduceret med 3,5 mia. kr. i forbindelse med afskrivning af goodwill ved købet af aktier i Fokus Bank og andre af halvårets erhvervelser.

Koncernens solvensprocent, hvor halvårsresultatet ikke indregnes, er ultimo juni 1999 opgjort til 9,6 mod 10,4 ultimo 1998 og 9,8 ultimo juni 1998.

Basisindtjeningen for hele året 1999 forventes at blive højere end basisindtjeningen på 4.504 mio. kr. sidste år. Der forudses nu en lavere stigningstakt i omkostningerne (eksklusive Fokus Bank) i andet halvår, og det forventes, at basisindtægterne i andet halvår vil være på niveau med første halvår.