Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Resultat før skat på 5.242 mio. kr. i Den Danske BankPressemeddelelse
Den Danske Bank koncernen havde i 1998 et ordinært resultat før skat på 5.242 mio. kr. mod 4.634 mio. kr. i 1997, en stigning på 13 pct. Basisindtjeningen viste fremgang. Kursreguleringerne var derimod mindre end i 1997.

Nettoresultatet efter skat blev et overskud på 3.950 mio. kr. Koncernens skat androg 1.292 mio. kr. mod 429 mio. kr. i 1997. Når skatten for 1998 er markant højere end året før, skyldes det ændrede beskatningsforhold i forsikringsselskaberne.

Bestyrelsen foreslår et udbytte på 18 kr. pr. aktie.

Forretningsomfanget blev øget i 1998, hvor den samlede balance steg med 38 mia. kr. til 593 mia. kr.

Basisindtjeningen steg med 746 mio. kr. til 3.910 mio. kr. Der har især været en positiv udvikling i gebyr- og provisionsindtægter, der steg til 2.972 mio. kr. i 1998 fra 2.434 mio. kr., primært på grund af et højt aktivitetsniveau inden for områderne værdipapirer og lånekonverteringer. Rentemarginalen blev indsnævret i 1998.

Alle koncernens forretningsområder har bidraget positivt til udviklingen i basisindtjeningen.

Koncernens samlede udlån steg til 303 mia. kr. ultimo 1998 fra 291 mia. kr. ultimo 1997, mens indlån faldt til 214 mia. kr. ultimo 1998 mod 225 mia. kr. året før. Når der ses bort fra repoforretninger, var koncernens samlede indlån stort set uændrede.

Omkostningerne steg med 8,1 pct. Stigningen er primært et udtryk for, at koncernen fortsatte udbygningen af de nordiske aktiviteter, investment bank området og udviklingen af IT-systemerne.

Hensættelser til tab var fortsat på et relativt lavt niveau og udgjorde 511 mio. kr.

I regnskabsmeddelelsen skriver Den Danske Bank, at basisindtjeningen før hensættelser i 1999 forventes at være på nogenlunde samme niveau som i 1998. Da der i 1999 forventes en stigning i koncernens tab og hensættelser, kan basisindtjeningen blive lavere end i 1998.

Bankens forventninger til resultatet for 1999 er påvirket af de afdæmpede udsigter for den samfundsøkonomiske udvikling, store udgifter i forbindelse med ekspansionen i bankens forretningsomfang samt en forventet nedgang i afkastet fra forsikringsaktiviteterne. På længere sigt forventes udbygningen af koncernens aktiviteter i Norden samt de omfattende investeringer inden for omkostningsbesparende IT-systemer at give gunstige muligheder for en forøget indtjening.