Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2008

Pressemeddelelse: Resultat på 5.807 mio. kr. efter skat i første halvår 2008

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:

 • Danske Bank koncernens overskud efter skat faldt 24 pct. til 5.807 mio. kr. mod 7.629 mio. kr. i første halvår 2007. På baggrund af den finansielle uro og den makroøkonomiske opbremsning betragtes resultatet som tilfredsstillende.
 • Uroen på de finansielle markeder påvirkede resultatet for første halvår 2008 negativt, herunder især de kapitalmarkedsrelaterede forretningsområder Danske Markets, Danske Capital og Danica Pension, hvor det samlede resultat før skat faldt med 2,3 mia. kr.
 • Trods markedssituationen steg resultatet efter skat i andet kvartal med 26 pct. i forhold til første kvartal 2008.
 • Koncernens hovedindtægtskilde – bankaktiviteterne – viste robust indtjening.
 • Resultat før tab på udlån, eksklusive handelsindtægter og indtjening fra forsikringsaktiviteter, forventes for hele 2008 at stige med 10-20 pct. i forhold til 2007, hvilket svarer til forventningen ved offentliggørelsen af delårsrapporten for første kvartal 2008.
 • Nettorenteindtægterne steg 9 pct. til 12.901 mio. kr. fra 11.804 mio. kr. Den markante fremgang var drevet af pæn udlånsvækst og en synlig forbedring af udlånsmarginalerne, der mere end opvejede pres på indlånsmarginalerne.
 • Omkostningerne steg 3 pct., hvilket er bedre end forventet.
 • Tab på udlån udgjorde 1.114 mio. kr. mod 5 mio. kr. i første halvår 2007. Niveauet er som forventet. 
 • Solvensprocenten udgjorde 14,1 ultimo første halvår 2008 og er betydeligt over målsætningen på 11.
 • Likviditets-backup-faciliteter stillet over for internationale investeringsselskaber er yderligere reduceret i løbet af første halvår 2008 og udgjorde ved udgangen af juni 15 mia. kr. Det forventes, at omfanget vil blive yderligere reduceret i andet halvår i år.
 • Koncernens likviditet er stærk og blev yderligere styrket i andet kvartal 2008 blandt andet gennem udstedelse af særligt dækkede obligationer.
 • Sampo Bank i Finland blev i påsken 2008 integreret på Danske Banks teknologiske platform. Driftssituationen har dog efterfølgende været præget af ustabilitet. Trods en række tiltag i andet kvartal og deraf væsentlige forbedringer, er drift og kundeservice i Sampo Bank endnu ikke fuldt tilfredsstillende. Der er iværksat initiativer til yderligere forbedring af systemstabilitet og serviceniveau.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Indtjeningsbetingelserne har været vanskelige i dette halvår på grund af den finansielle uro og den generelle økonomiske afmatning. Danske Bank koncernen står dog forholdsvist stærkt i forhold til at imødegå og drage fordel af udfordringerne. Spredning af aktiviteterne, en solid kapital og likviditet og forventede planlagte omkostningsreduktioner giver os alt i alt et godt udgangspunkt for fremgang i indtjeningen."


Med venlig hilsen
Danske Bank


Kontaktpersoner:
Torsdag den 7. august fra kl. 11.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Et interaktivt regnskab er tilgængeligt på www.danskebank.com/regnskab 

Delårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 11.00.