Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Regnskab 1. kvartal 2008

Pressemeddelelse: Resultat på 2.567 mio. kr. efter skat i første kvartal 2008

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første kvartal. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter: 

 • Danske Bank koncernens overskud efter skat faldt 33 pct. og udgjorde 2.567 mio. kr. mod 3.822 mio. kr. i første kvartal 2007 og er lavere end forventet.
 • Resultatet er påvirket af den signifikante uro på de globale finansielle markeder. Det gælder især resultatet i de kapitalmarkedsrelaterede områder Danske Markets, Danske Capital og Danica Pension, hvor det samlede resultat før skat faldt med 1,6 mia. kr.
 • Forventningerne til resultatet efter skat for hele 2008 nedjusteres og forventes nu at blive 6-13 pct. lavere end i 2007 mod tidligere 0-7 pct. højere. Forventningerne er behæftet med større usikkerhed end normalt på grund af uklarhed om varigheden og dybden af den finansielle uro.
 • Koncernens hovedindtægtskilder – bankaktiviteterne – viste robust indtjening.
 • I forhold til første kvartal 2007 faldt indtægterne 6 procent til 10.279 mio. kr.
 • Indtægtsførsel af risikotillæg på 270 mio. kr. fra forsikringsaktiviteterne udskydes. Risikotillægget kan – uden tidsbegrænsning – indtægtsføres på et senere tidspunkt.
 • Omkostningerne steg 8 pct., hvilket er lidt under det forventede.
 • Tab på udlån udgjorde 542 mio. kr. mod en indtægt på 178 mio. kr. i første kvartal 2007 og nærmer sig gennemsnittet set over en konjunkturcyklus. Kreditkvaliteten var ved udgangen af første kvartal 2008 fortsat god.
 • Vækst i udlån på 12 pct. De udenlandske aktiviteter stod for 62 pct. af den samlede udlånsvækst.
 • Koncernens likviditets-backup-faciliteter stillet over for internationale investeringsselskaber er som ventet yderligere reduceret i løbet af første kvartal 2008. Der er ikke konstateret tab på programmerne i løbet af kvartalet.
 • Koncernens likviditet er stærk og blev yderligere styrket i første kvartal blandt andet gennem udstedelse af særligt dækkede obligationer.
 • Sampo Bank i Finland blev i påsken 2008 integreret på Danske Bank koncernens teknologiske platform, og efter en række indledende vanskeligheder er it-systemerne nu ved at blive stabiliseret. Dermed vil der blive skabt grundlag for den planlagte realisering af synergier.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Første kvartal har på den ene side været præget af robust indtjening i detailbankerne, der står for koncernens basisaktiviteter. På den anden side har kvartalet også været præget af krisen på de internationale kapitalmarkeder med faldende aktiekurser, udvidede kreditspænd og en generel lavere økonomisk vækst. Trods dette har koncernen med sin AA rating – om end til højere kreditspænd – haft uhindret adgang til likviditet."


Med venlig hilsen
Danske Bank


Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Et interaktivt regnskab er tilgængeligt på www.danskebank.com/regnskab