Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2010Pressemeddelelse: Resultat på 2,6 mia. kr. efter skat i de første tre kvartaler 2010


Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:
 

 • Danske Bank koncernen opnåede et resultat efter skat på 2,6 mia. kr. Resultatet var påvirket af en gradvis, men skrøbelig forbedring af den globale økonomi, som havde positiv indvirkning på flere af koncernens markeder.

 • De samlede indtægter udgjorde 35,4 mia. kr. og faldt 23 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2009. Faldet i indtægterne skal ses i lyset af de særdeles høje handelsindtægter i 1.-3. kvartal 2009.

 • Omkostningerne blev reduceret med 10 pct. Eksklusive nedskrivninger på goodwill faldt omkostningerne 4 pct. I 1.-3. kvartal 2010 indeholdt omkostningerne garantiprovision på 1,9 mia. kr. relateret til Statsgarantiordningen (Bankpakke I), som ophørte 30. september 2010. Dette indebærer isoleret set en markant reduktion i bankens omkostninger fremover.

 • Der er på koncernniveau iværksat en række initiativer, der skal styrke kundekontakten og effektivisere koncernen yderligere. For at understøtte dette gennemføres et ekstraordinært højt investeringsprogram på it-området i 2010 og 2011.

 • Nedskrivninger på udlån udgjorde i alt 10,8 mia. kr. og er næsten halveret i forhold til samme periode sidste år. Behovet for nedskrivninger har været faldende siden 4. kvartal 2008. Nedskrivningerne faldt især i Danmark. Irland var fortsat påvirket af svære økonomiske betingelser.

 • Nedskrivningerne var sammensat af 7,4 mia. kr. på erhvervsvirksomheder, heraf 6,7 mia. kr. på små og mellemstore virksomheder, 1,0 mia. kr. på finansielle modparter samt 2,4 mia. kr. på privatkunder. Af nedskrivninger på udlån vedrørte 1,4 mia. kr. Bankpakke I.

 • De samlede udlån var på niveau med udgangen af 2009. I Danmark blev der gennem 1.-3. kvartal foretaget nye udlån (eksklusive repoudlån) til virksomheder og private for henholdsvis 18,8 mia. kr. og 21,1 mia. kr.

 • Koncernens kernekapital- og solvensprocent udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 2010 henholdsvis 14,4 og 17,4. Den europæiske stresstest viste, at koncernen i det værste økonomiske scenarie havde en kernekapital på ca. 40 mia. kr. mere end myndighedernes krav.

 • Banken udstedte i 1.-3. kvartal 2010 obligationer for 20 mia. kr. med løbetider til og med fem år. Banken har ikke udstedt statsgaranterede obligationer siden sommeren 2009.  Herudover blev der udstedt særligt dækkede obligationer for 20 mia. kr. med løbetider mellem 7 og 15 år.

 • Stabiliseringen af de makroøkonomiske forhold ventes at fortsætte resten af 2010. Udviklingen er dog stadig skrøbelig. Nedskrivninger på udlån ventes fortsat at være på et højt niveau i 2010, men betydeligt lavere end i 2009.

 • Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Danske Banks regnskab viser fremgang. Resultatet for de tre første kvartaler er fordoblet til 2,6 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Generelt viser forretningsområderne en positiv udvikling.  I Danmark, der er vores største marked, faldt nedskrivningerne betydeligt i løbet af året. Behovet for nedskrivninger er dog fortsat højt i Irland"

  Med venlig hilsen
  Danske Bank

  Kontaktpersoner:
  Tirsdag den 2. november fra kl. 11.00
  Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
  Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
  Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

  Der holdes telekonference den 2. november 2010 kl. 14.30.
  Telekonferencen kan følges direkte på www.danskebank.com/telekonference

  Se Danske Banks online regnskab på www.danskebank.com/onlineregnskab