Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2009


Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 1,7 mia. kr. efter skat.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2009. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter

  • Danske Bank koncernen opnåede i 2009 et resultat efter skat på 1,7 mia. kr. Resultatet er samlet set lidt bedre end forventet og acceptabelt under de vanskelige samfundsøkonomiske forhold.

  • De samlede indtægter på 59,3 mia. kr. var på et yderst tilfredsstillende niveau og 38 pct. højere end sidste år. Fremgangen var et resultat af særdeles høje handelsindtægter navnlig i første halvår, stigende indtjening fra forsikringsaktiviteter og øgede nettorenteindtægter.

  • Omkostningerne eksklusive nedskrivning på goodwill udviklede sig som forventet. Banken intensiverede i løbet af året fokus på omkostningerne. De samlede omkostninger på 28,9 mia. kr. inkluderede nedskrivning på goodwill på 1,5 mia. kr. primært relateret til aktiviteter i Baltikum og garantiprovision til den danske stat på 2,5 mia. kr. i forbindelse med Bankpakke I.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde i alt 25,7 mia. kr. Niveauet var højt og afspejlede den økonomiske krise. Over året var der en faldende tendens i nedskrivningerne. Nedskrivningerne omfattede blandt andet 13,3 mia. kr. på små og mellemstore virksomheder, 4,1 mia. kr. på privatkunder og 5,5 mia. kr. på finansielle modparter, hvoraf 1,6 mia. kr. vedrørte Bankpakke I.

  • Danske Bank har i 2009 i alt betalt 4,1 mia. kr. for deltagelse i Bankpakke I i form af garantiprovision og nedskrivninger.

  • Koncernens kapital og solvens var ved udgangen af 2009 højere end nogensinde med en massiv overdækning på 64 mia. kr. i forhold til lovgivningens krav.

  • Kernekapital- og solvensprocenten blev i løbet af 2009 øget fra henholdsvis 9,2 og 13,0 til 14,1 og 17,8. Det skete via optagelse af 26 mia. kr. i hybrid ansvarlig lånekapital fra den danske stat, via indtjening på 4,2 mia. kr. og en reduktion af balancen på 445 mia. kr.

  • Koncernen støttede gennem året op om sine kreditværdige kunder. I Danmark blev der foretaget nye udlån inklusive fornyelser for i alt 75 mia. kr., der fordelte sig med 45 mia. kr. til virksomheder og 30 mia. kr. til private.

  • Det forventes, at 2010 bliver endnu et udfordrende år for den finansielle sektor. Der er nu begyndende tegn på stabilisering af de makroøkonomiske forhold, og der forventes en beskeden vækst, men fortsat stigende arbejdsløshed. Nedskrivninger på udlån forventes også i år at være på et højt niveau, men dog lavere end i 2009.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Vi er kommet ud af det værste kriseår i årtier med et positivt resultat, der ligger over sidste års resultat. Så alt i alt er vi kommet bedre gennem 2009, end man kunne have frygtet i begyndelsen af året. Også 2010 byder på udfordringer. Men koncernens kapitalposition er stærkere end nogensinde, og koncernen er godt rustet til at modstå tab og understøtte kundernes behov for finansiering".


Kontaktpersoner
Torsdag den 4. februar 2010 fra kl. 11.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Interaktivt regnskab
Se Danske Banks interaktive regnskab på: danskebank.com/interaktivtregnskab 

Pressemøde
Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 11.00.

Webcast
Du kan også følge pressemødet live via webcast (kun præsentationen af regnskabet), ligesom en "on demand"-udgave af webcast'en vil være tilgængelig ca. to til tre timer efter pressemødet.

Præsentation og tale 
Du kan downloade tale og præsentation fra pressemødet umiddelbart efter pressemødet.