Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2010Pressemeddelelse: Halvårsresultat på 1,7 mia. kr. efter skat


Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første halvår 2010. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter:
 

  • Danske Bank koncernen opnåede for første halvår 2010 et resultat på 1,7 mia. kr. Resultatet var fortsat påvirket af svære, men gradvist forbedrede samfundsøkonomiske forhold på flere af koncernens markeder.

  • De samlede indtægter udgjorde 24,1 mia. kr. mod 32,3 mia. kr. i samme periode 2009. Faldet i indtægter var som ventet og skal ses i lyset af ekstraordinært høje handelsindtægter i første halvår 2009. Koncernens hovedindtægtskilde – bankaktiviteterne – viste robust indtjening. Aktiviteterne i Sverige og Norge viste tilfredsstillende resultater.

  • Omkostningerne blev reduceret med 14 pct. i forhold til samme periode sidste år. Eksklusive nedskrivninger på goodwill foretaget i 2009 faldt omkostningerne 5 pct. Omkostningerne indeholdt garantiprovision til den danske stat på 1,3 mia. kr. relateret til statsgarantiordningen vedrørende Bankpakke I.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 7,8 mia. kr. Behovet for nedskrivninger er faldet for sjette kvartal i træk. Tendensen var faldende på de fleste markeder og nærmer sig normale niveauer i Finland, Sverige, Norge og Baltikum. Nedskrivningerne var sammensat af 5,7 mia. kr. på erhvervsvirksomheder, heraf 5,0 mia. kr. på små og mellemstore virksomheder, 0,3 mia. kr. på finansielle modparter samt 1,8 mia. kr. på privatkunder. Af nedskrivninger på udlån vedrørte 0,9 mia. kr. Bankpakke I.

  • Koncernens kernekapital og solvensprocent udgjorde ultimo første halvår 2010 henholdsvis 13,7 og 17,2. Danske Bank har sammen med 90 andre banker fra EU-lande deltaget i stresstest på foranledning af CEBS (The Committee of European Banking Supervisors). Her lå Danske Bank i den bedste fjerdedel, og det bekræfter koncernens finansielle styrke.

  • Koncernens estimerede behov for funding er opfyldt for 2010. Behovet for 2011 ligger på et yderst beskedent niveau.

  • De samlede udlån var på niveau med ultimo 2009. Udlån til private kunder steg svagt, mens koncernens udlån til erhvervskunder var på niveau med ultimo 2009. I Danmark blev der foretaget nye udlån (eksklusive repoudlån) til virksomheder og private for henholdsvis 13,1 mia. kr. og 13,6 mia. kr.

  • Banken udstedte i første halvår 2010 obligationer for 7,3 mia. kr. med løbetider til og med fem år, blandt andet på det amerikanske marked. Derudover har banken udstedt særligt dækkede obligationer med løbetid op til 12 år. Der har ikke været behov for at udstede statsgaranterede obligationer siden sommeren 2009.

  • Det forventes, at resten af 2010 også vil være udfordrende for den finansielle sektor. Stabiliseringen af de makroøkonomiske forhold forventes at fortsætte i resten af 2010. Udviklingen er dog stadig skrøbelig. På grund af den generelle økonomiske udvikling ventes nedskrivninger på udlån fortsat at være på et højt niveau i 2010, men noget lavere end i 2009.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Samlet set går det den rigtige vej. Nedskrivningerne er faldet for sjette kvartal i træk, og sammenlignet med første halvår sidste år er de halveret. I flere lande nærmer nedskrivningerne sig nu normale niveauer. Det gælder Finland, Sverige, Norge og Baltikum. Samtidig viser koncernens bankaktiviteter en robust indtjening. På baggrund af den samfundsøkonomiske udvikling er vi forsigtigt optimistiske for resten af 2010".

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Tirsdag den 10. august fra kl. 11.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen, telefon 45 14 07 07
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Delårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 11.00.

Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30.

Se Danske Banks online regnskab på www.danskebank.com/regnskab