Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2011

Resultat i de første tre kvartaler af 2011: 1,5 mia. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

 • Danske Bank-koncernen opnåede et resultat for 1.-3. kvartal 2011 på 3,6 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 1,5 mia. kr. Resultatet var negativt påvirket af lave renteniveauer, begrænset økonomisk vækst og turbulens på kapitalmarkederne.
 • Koncernens indtægter udgjorde 31,5 mia. kr. og faldt 11 pct. sammenlignet med 1.-3. kvartal 2010. Indtægterne var især påvirket af faldende handelsindtægter og tab fra forsikringsaktiviteter.
 • Omkostningsniveauet var uforandret i forhold til 1.-3. kvartal 2010.
 • For at fremtidssikre indtjeningsgrundlaget har koncernen vedtaget et treårigt omkostningsprogram, som i perioden 2012-2014 skal nedbringe omkostningsniveauet med 10 pct. svarende til ca. 2 mia. kr. Det betyder en løbende reduktion af antallet af medarbejdere på i alt ca. 2.000 over de tre år. Det forventes, at en væsentlig del af denne reduktion kan gennemføres uden afskedigelser, såfremt den normale personaleomsætning og pensionsmønsteret opretholdes.
 • Nedskrivninger på udlån udgjorde 8,4 mia. kr. og faldt 23 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2010. Faldet afspejlede forbedrede markedsbetingelser på flere markeder og skyldtes især fald i nedskrivninger på udlån i Danmark og Baltikum. Irland og Nordirland var fortsat ramt af svære økonomiske vilkår.
 • Nedskrivninger på udlån var sammensat af 1,1 mia. kr. på privatkunder, 8,2 mia. kr. på erhvervskunder og nettotilbageførsel på 0,9 mia. kr. vedrørende finansielle kunder. Af nedskrivningerne på erhvervskunder vedrørte 6,3 mia. kr. små og mellemstore virksomheder.
 • Udlån og indlån lå på niveau med ultimo 2010. I Danmark blev der foretaget nye udlån eksklusive repoudlån for 34,8 mia. kr. Heraf var 15,4 mia. kr. relateret til privatkunder.
 • Koncernen havde ultimo 3. kvartal 2011 solide kernekapital- og solvensprocenter på henholdsvis 16,0 og 18,0  mod 14,8 og 17,7 ultimo 2010. Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital var 11,8 mod 10,1 ultimo 2010.
 • Koncernen har i 1.-3. kvartal  2011 udstedt særligt dækkede obligationer og senior funding for i alt 48,6 mia. kr. Koncernen har afsluttet sin plan for længereløbende funding i 2011.
 • Den økonomiske udvikling er meget sårbar. Der forventes lave, men positive vækstrater i den vestlige verden i resten af 2011. De strukturelle udfordringer i sydeuropæiske økonomier og Irland samt et stort budgetunderskud i USA hæmmer stadig den økonomiske vækst og påvirker stabiliteten på de finansielle markeder. Udviklingen kan medføre, at koncernens nedskrivninger på udlån viser stigning i 4. kvartal 2011  i forhold til 3. kvartal, men de samlede nedskrivninger for 2011 forventes fortsat at blive lavere end i 2010.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler i forbindelse med regnskabet: "Tredje kvartal har været præget af forstærket finansiel uro. Den nuværende krise, ny regulering og høje finansieringsomkostninger lægger pres på koncernens resultat. For at forbedre indtjeningen har vi derfor skærpet vores fokus på omkostningerne. Målet er at reducere driftsomkostningerne yderligere 10 pct. frem til 2014. Danske Bank har de senere år styrket sin kapital og likviditet betydeligt, og banken er i dag en af Europas bedst kapitaliserede."

Ledelsesforhold

 •  Ordførende direktør Peter Straarup er fyldt 60 i år og ønsker i overensstemmelse med sin ansættelseskontrakt at fratræde med henblik på pensionering. Bestyrelsen påbegynder derfor en proces for at finde en ny ordførende direktør. Indtil ny ordførende direktør tiltræder, fortsætter Peter Straarup som ordførende direktør.
 • Bankdirektør Per Skovhus ønsker af familiemæssige årsager at fratræde og vil derfor udtræde af direktionen senest 1. juli 2012.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Telekonferencen
Der holdes telekonference den 1. november 2011 kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på www.danskebank.com/telekonference

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/onlineregnskab