Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. halvår 2011Pressemeddelelse: Halvårsresultat på 1,9 mia. kr. efter skat

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første halvår 2011. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

  • Danske Bank-koncernen opnåede et resultat for første halvår 2011 på 3,6  mia. kr. før skat. Det svarer til en fremgang på 14 pct. i forhold til første halvår 2010. Efter skat blev resultatet 1,9 mia. kr. Resultatet var samlet set som forventet.

  • Koncernens indtægter udgjorde 23,2 mia. kr. og faldt 4 pct. sammenlignet med første halvår 2010.

  • Omkostningerne steg med 6 pct. i forhold til første halvår sidste år. I omkostningerne indgår skønnet omkostning til Indskydergarantifonden efter Amagerbanken A/S’ og Fjordbank Mors A/S’ konkurs.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 5,6 mia. kr. og faldt 28 pct. i forhold til første halvår sidste år. Faldet afspejlede forbedrede markedsbetingelser på de fleste markeder og skyldtes især fald i nedskrivninger på udlån i Danmark og Baltikum. Irland og Nordirland var fortsat ramt af svære økonomiske vilkår.

  • Nedskrivningerne var sammensat af 0,6 mia. kr. på privatkunder, 5,2 mia. kr. på erhvervskunder og nettotilbageførsel på 0,2 mia. kr. vedrørende finansielle kunder. Af nedskrivningerne på erhvervskunder vedrørte 3,7 mia. kr. små og mellemstore virksomheder.

  • Udlån og indlån lå på niveau med ultimo 2010. I Danmark blev der foretaget nye udlån (eksklusive repoudlån) for i alt 20,9 mia. kr. De fordelte sig med henholdsvis 11,2 mia. kr. til virksomheder og 9,7 mia. kr. til private. Heraf udgjorde nye realkreditudlån (netto) til private 2,7 mia. kr.

  • Koncernen styrkede kapitalen ved en aktieemission med fortegningsret i april 2011. Nettoprovenuet blev på 19,8 mia. kr. Aktieemissionen forbedrede koncernens kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital med ca. 2,3 procentpoint. Dermed steg koncernens kernekapital- og solvensprocenter til henholdsvis 16,6 og 18,8 ultimo første halvår 2011 mod henholdsvis 14,8 og 17,7 ultimo 2010.

  • Danske Bank har sammen med 89 andre banker fra EU-lande deltaget i stresstest på foranledning af EBA (European Banking Authority). Her kom Danske Bank ind på en sjetteplads, og det bekræfter koncernens finansielle styrke.

  • Koncernen udstedte i første halvår 2011 særligt dækkede obligationer og senior funding for i alt 42,3 mia. kr. Danske Bank har i halvåret haft en solid adgang til funding via udstedelser på de finansielle markeder.

  • Genopretningen af den globale økonomi forventes at fortsætte i andet halvår 2011, men kun med moderate vækstrater i den vestlige verden. De strukturelle udfordringer i sydeuropæiske økonomier og Irland samt et stort budgetunderskud i USA hæmmer stadig den økonomiske vækst og påvirker stabiliteten på de finansielle markeder.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Bankaktiviteterne viser fortsat robust indtjening. Vi har positive resultater på alle markeder undtagen de to irske. Der er især fremgang i den danske bankforretning. Samlet falder koncernens nedskrivninger med 28 pct. i forhold til første halvår 2010. Vi forventer, at nedskrivningerne fortsætter med at falde. På de fleste forretningsområder er nedskrivningerne nede på niveauer, som er normale eller lavere. I Danmark nærmer vi os et normalt niveau, mens det stadig er højt i de irske banker."


Kontaktpersoner

Tirsdag den 9. august 2011 fra kl. 11:
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Pressemøde
Delårsrapporten præsenteres på pressemøde kl. 11.00.

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere kl. 14.30.

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/regnskab 


Dette materiale indeholder henvisninger til en mulig aktieemission foretaget at Danske Bank. Disse henvisninger skal ikke opfattes som et tilbud om at sælge værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe eller tegne værdipapirer i USA eller en anden jurisdiktion. Værdipapirerne, der omtales i dette materiale, er ikke og vil ikke blive registreret under Securities Act of 1933 (den amerikanske værdipapirlov) med senere ændringer og må ikke udbydes, udnyttes eller sælges i USA uden registrering eller uden gyldig fritagelse fra registrering. Henvisningerne er indeholdt i og givet som en del af dette materiale i medfør af Rule 135c i Securities Act of 1933 (den amerikanske værdipapirlov) med senere ændringer.