Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Årsregnskab 2010

Pressemeddelelse: Årets resultat i Danske Bank: 3,7 mia. kr. efter skat.

Koncernen planlægger aktieemission på ca. 20 mia. kr.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2010. Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

 • Danske Bank koncernen opnåede et resultat for 2010 på 6,5 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 3,7 mia. kr. Resultatet var bedre end forventet ved årets begyndelse.

 • Koncernens indtægter udgjorde 46,3 mia. kr. og faldt 22 pct. sammenlignet med sidste år. Faldet i indtægterne skal ses i lyset af de særdeles høje handelsindtægter i 2009.

 • Omkostningerne faldt med 10 pct. i forhold til 2009. Fraregnet nedskrivninger på goodwill og garantiprovision til statsgarantiordningen (Bankpakke I) faldt omkostningerne 3 pct. og udviklede sig som forventet.

 • Nedskrivninger på udlån udgjorde 13,8 mia. kr. og blev næsten halveret i forhold til sidste år. Nedskrivningerne faldt især i Danmark og Baltikum. Irland var fortsat påvirket af svære økonomiske forhold.

 • Af nedskrivningerne vedrørte 7,6 mia. kr. små og mellemstore virksomheder, og 1,4 mia. kr. vedrørte Bankpakke I.

 • Koncernens balance steg med 115 mia. kr. i forhold til ultimo 2009, svarende til en stigning på 4 pct. De samlede udlån var på niveau med udgangen af 2009. I Danmark blev der foretaget nye udlån (eksklusive repoudlån) for 54,4 mia. kr., hvoraf nyudlån til private udgjorde 28,4 mia. kr.

 • Koncernen havde ultimo 2010 fortsat solide kernekapital- og solvensprocenter på henholdsvis 14,8 og 17,7 i forhold til 14,1 og 17,8 ultimo 2009.

 • Likviditeten er fortsat særdeles tilfredsstillende. Koncernen udstedte i 2010 obligationer for 22 mia. kr. med løbetider til og med fem år. Endvidere blev der udstedt særligt dækkede obligationer for 30 mia. kr. med løbetider mellem 7 og 15 år. Koncernen har ikke udstedt statsgaranterede obligationer siden sommeren 2009. 
 • Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for 2010.

 • Koncernen planlægger i 1. halvår 2011 at gennemføre en aktieemission på ca. 20 mia. kr. og har anmodet den danske regering om tilladelse til at førtidsindfri den statslige hybridkapital. Disse kapitalændringer vil samlet set sikre en kapitalstyrke, der både i kvalitet og størrelse placerer koncernen blandt de bedst kapitaliserede banker i Europa.

 • Trods udsigt til moderate vækstrater i den vestlige verden forventes genopretningen af den globale økonomi at fortsætte i 2011, og den makroøkonomiske udvikling giver håb om et gradvist forbedret forretningsgrundlag for koncernen i det kommende år. Faldet i nedskrivninger på udlån forventes at fortsætte trods fortsat høje nedskrivninger i Irland.


Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Vi er på rette vej. Bankaktiviteterne viser robust indtjening, og nedskrivningerne er halveret i løbet af året. Vi forventer, at resultaterne forbedres yderligere i 2011, og at nedskrivningerne fortsætter med at falde.


Kontaktpersoner
Torsdag den 10. februar 2011 fra kl. 11.00
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/regnskab 

Pressemøde
Årsregnskabet præsenteres på pressemøde kl. 11.00.

Telekonferencen
Der holdes telekonference den 10. februar 2011 kl. 15.00.

Dette materiale indeholder henvisninger til en mulig aktieemission foretaget at Danske Bank. Disse henvisninger skal ikke opfattes som et tilbud om at sælge værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe eller tegne værdipapirer i USA eller en anden jurisdiktion. Værdipapirerne, der omtales i dette materiale, er ikke og vil ikke blive registreret under Securities Act of 1933 (den amerikanske værdipapirlov) med senere ændringer og må ikke udbydes, udnyttes eller sælges i USA uden registrering eller uden gyldig fritagelse fra registrering. Henvisningerne er indeholdt i og givet som en del af dette materiale i medfør af Rule 135c i Securities Act of 1933 (den amerikanske værdipapirlov) med senere ændringer.