Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2011Pressemeddelelse: Resultat på 0,7 mia. kr. efter skat i første kvartal 2011

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for første kvartal 2011. Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab. Her følger udvalgte hovedpunkter.

  • Danske Bank koncernen opnåede et resultat for første kvartal 2011 på 1,5 mia. kr. før skat. Efter skat blev resultatet 0,7 mia. kr. Resultatet var samlet set som forventet.

  • Indtægterne udgjorde 11,7 mia. kr. og faldt 3 pct. sammenlignet med første kvartal 2010. Nettorenteindtægterne faldt som forventet sammenlignet med samme periode sidste år. Handelsindtægterne udviklede sig bedre end forventet og afspejlede gunstige handelsbetingelser og høj kundeaktivitet.

  • Omkostningerne steg med 14 pct. i forhold til første kvartal sidste år. Det skyldtes primært engangsforhold, herunder skønnet omkostning på 850 mio. kr. til Indskyder-garantifonden efter Amagerbanken A/S’ konkurs.

  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 2,8 mia. kr. og faldt 34 pct. i forhold til første kvartal 2010. De lavere nedskrivninger afspejlede især et fald i Danmark og Balti-kum. Irland var fortsat påvirket af svære økonomiske vilkår. Af nedskrivningerne udgjorde 1,6 mia. kr. nedskrivninger på små og mellemstore virksomheder.

  • Koncernens balance udgjorde 3.126 mia. kr. ultimo første kvartal 2011 og faldt 3 pct. i forhold til ultimo 2010. Faldet skyldtes primært reduktion i tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Udlån og indlån lå på niveau med ultimo 2010.

  • Koncernen havde ultimo første kvartal 2011 fortsat solide kernekapital- og solvens-procenter på henholdsvis 14,6 og 17,4 mod 14,2 og 17,9 ultimo første kvartal 2010.

  • Danske Bank har fortsat en solid adgang til funding via obligationsudstedelser på de finansielle markeder.

  • Koncernen gennemførte i april 2011 en garanteret aktieemission med et bruttoprove-nu på 20,0 mia. kr. Aktieemissionen medfører, at Danske Bank koncernens kerneka-pitalprocent eksklusive hybridkapital vil stige fra nuværende 10,0 til ca. 12,4 (opgjort pr. 31. marts 2011). Danske Bank er nu en af de bedst kapitaliserede banker i EU.

  • Genopretningen af den globale økonomi forventes at fortsætte i 2011 med udsigt til moderate vækstrater i den vestlige verden. Den makroøkonomiske udvikling giver håb om gradvist forbedret forretningsgrundlag for koncernen i det kommende år. Holdbarheden af den økonomiske genopretning er dog usikker på nogle af koncer-nens markeder.

Ordførende direktør Peter Straarup udtaler: "Udviklingen i forretningen er samlet set positiv. I Danmark og på de fleste af koncernens øvrige markeder har vi oplevet forbedrede makroøkonomiske forhold. Det betyder blandt andet, at nedskrivningerne fortsat er faldende. I Irland er betingelserne dog stadig meget vanskelige."


Kontaktpersoner
Ordførende direktør Peter Straarup, telefon 45 14 60 01
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, telefon 45 14 07 92

Online regnskab
Se Danske Banks online regnskab på: www.danskebank.com/regnskab 

Telekonferencen
Der holdes telekonference den 10. maj 2011 kl. 14.30.

Dette materiale indeholder henvisninger til en mulig aktieemission foretaget at Danske Bank. Disse henvisninger skal ikke opfattes som et tilbud om at sælge værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe eller tegne værdipapirer i USA eller en anden jurisdiktion. Værdipapirerne, der omtales i dette materiale, er ikke og vil ikke blive registreret under Securities Act of 1933 (den amerikanske værdipapirlov) med senere ændringer og må ikke udbydes, udnyttes eller sælges i USA uden registrering eller uden gyldig fritagelse fra registrering. Henvisningerne er indeholdt i og givet som en del af dette materiale i medfør af Rule 135c i Securities Act of 1933 (den amerikanske værdipapirlov) med senere ændringer.