Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017

Tilfredsstillende resultat på baggrund af positiv udvikling i makroøkonomien og høj kundeaktivitet. Resultat på 15,3 mia. kr. Egenkapitalforrentning på 13,3 pct. Forventninger opjusteres.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.- 3. kvartal 2017.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Årets første tre kvartaler var præget af god makroøkonomisk udvikling, høj kundeaktivitet og øget forretningsvolumen. Partnerskabsaftalerne i Norge og Sverige fortsatte med at trække nye kunder til, og generelt var der en god låne- og investeringsaktivitet på tværs af vores markeder. Nedskrivningerne lå fortsat på et lavt niveau, primært som følge af de lave renter og en solid kreditkvalitet. Samlet set bidrog det til, at vi leverede et godt resultat for perioden. Som følge af udviklingen i de første tre kvartaler opjusterer vi vores forventninger, så vi nu forventer et nettoresultat i niveauet 19 til 21 mia. kr. for 2017.

Vi fastholdt et højt innovationstempo og lancerede flere nye forretningsmæssige tiltag inden for blandt andet realkredit, investering og mobile løsninger. De solide finansielle resultater gør os i stand til at fortsætte de senere års betydelige investeringer i blandt andet digitalisering og løbende tilpasse vores forretning til de betydelige forandringer, den finansielle sektor står over for”.


Rapporten er tilgængelig på danskebank.com. Her følger udvalgte hovedpunkter:

1.-3. kvartal 2017 mod 1.-3. kvartal 2016
Danske Bank opnåede i 1.-3. kvartal 2017 et tilfredsstillende resultat efter skat på 15,3 mia. kr. – en stigning på 7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet skal ses på baggrund af blandt andet en fremgang i de nordiske økonomier, høj kundeaktivitet og fortsat lave nedskrivninger.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 13,3 pct. mod 12,6 pct. i 1.-3. kvartal 2016.

Indtægter i alt udgjorde 35,9 mia. kr. mod 35,1 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2016. Stigningen på 2 pct. skyldtes fortsat fremgang i nettorente- og nettogebyrindtægterne:

  • Nettorenteindtægterne steg 7 pct. til 17,4 mia. kr. i forhold til 1.-3. kvartal 2016 drevet af øget forretningsvolumen og lavere fundingomkostninger.

  • Nettogebyrindtægterne steg 9 pct. til 11,1 mia. kr., primært som følge af en stigning i aktiver under forvaltning i Wealth Management samt høj kundeaktivitet, især i Corporates & Institutions.

  • Handelsindtægterne udgjorde 6,3 mia. kr. og lå på samme niveau som i 1.-3. kvartal 2016.

  • Øvrige indtægter udgjorde 1,2 mia. kr. og faldt 51 pct. Det skyldtes primært, at regnskabet for 1.-3. kvartal 2016 indeholdt indtægter fra salg af bankens domicilejendomme.

Driftsomkostningerne steg 2 pct. til 17,0 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen afspejler blandt andet højere omkostninger relateret til compliance, regulatoriske krav og digitalisering. Omkostningsprocenten faldt fra 47,3 til 47,2.

Kreditkvaliteten var fortsat solid. Det afspejlede sig i fortsatte nettotilbageførsler af nedskrivninger på udlån, der i 1.-3. kvartal 2017 udgjorde 632 mio. kr.

Det samlede udlån steg pr. ultimo september 2017 med 2 pct. i forhold til ultimo 2016. Samtidig steg det samlede indlån med 7 pct. Der var vækst i ind- og udlån på næsten alle markeder.

Udviklingen i forretningsenhederne

I Personal Banking steg resultat før skat 6 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2016. Det skyldtes, at højere indtægter mere end opvejede effekten af lavere nettotilbageførsler af nedskrivninger. Indtægterne var positivt påvirket af fortsat øget forretningsvolumen, tilgang af nye kunder i Sverige og Norge samt generelt høj aktivitet inden for finansiering og investering. Driftsomkostningerne faldt 1 pct. som følge af effektiviseringer.

I Business Banking opnåede vi en stigning i resultat før skat på 26 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2016. Stigningen skyldtes højere indtægter, lavere driftsomkostninger og store nettotilbageførsler af nedskrivninger. Indtægterne steg 5 pct. som følge af højere aktivitet og fortsat godt momentum i forretningen, der resulterede i højere nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter. Vi kunne tilbageføre nedskrivninger på udlån på 772 mio. kr. som følge af en stærk kreditkvalitet, der skyldtes højere ejendomspriser og forbedrede makroøkonomiske vilkår.

I Corporates & Institutions udgjorde resultatet før skat 4,9 mia. kr. og steg dermed 1,4 mia. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldtes primært højere kundeaktivitet på de finansielle markeder, der bidrog til nettogebyrindtægterne og handelsindtægterne. Driftsomkostningerne lå på et uændret niveau på trods af den øgede aktivitet. Nedskrivninger på udlån faldt som følge af stabilisering af forholdene i offshore-sektoren.

Wealth Management opnåede et resultat før skat på 3,2 mia. kr. – en stigning på 2 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2016. Resultatet var drevet af en nettotilgang af kunder, stærk præmievækst i Danica Pension og øget nettosalg i Asset Management. Driftsomkostningerne var højere i 1.-3. kvartal 2017 på grund af øget aktivitet, regulatoriske omkostninger og omstruktureringer inden for asset management. Aktiver under forvaltning steg 7 pct. i forhold til ultimo 2016.

Resultat før skat for 1.-3. kvartal 2017 i Danske Bank i Nordirland faldt 21 pct. (i lokal valuta). Den underliggende forretning var positiv, når der ses bort fra effekten af den lavere rente i England og éngangsindtægten fra salget af VISA Europe i 2016. Trods usikre makroøkonomiske forhold var der vækst i udlån og indlån for både erhverv og private. Omkostningerne steg 9 pct., hvilket skyldtes udgifter til omstruktureringer, pensionsordninger og investeringer.

Solide kapital- og solvensprocenter
Koncernen havde ultimo september 2017 en solid egentlig kernekapitalprocent og solvensprocent på henholdsvis 16,7 og 21,6 mod henholdsvis 15,8 og 21,0 ultimo september 2016. Både kernekapitalprocent og solvensprocent ligger over målsætningerne. Liquidity Coverage Ratio (LCR) var på 150 pct. ultimo september 2017.

Forventninger til året opjusteres
På baggrund af udviklingen i årets første ni måneder forventer vi nu et resultat for 2017 på 19-21 mia. kr. mod tidligere 18-20 mia. kr.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om en egenkapitalforrentning på mindst 12,5 pct.

 

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.