Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Høj kundeaktivitet og generelt bedre makroøkonomi giver god start på året
Resultat på 5,5 mia. kr. efter skat og egenkapitalforrentning på 14,4 pct.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2017.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Årets første tre måneder har været præget af høj kundeaktivitet på tværs af vores forretningsenheder, hvilket har resulteret i højere indtægter drevet af især øget aktivitet på de finansielle markeder og et øget udlån til vores kunder. Samtidig har økonomien i de nordiske lande generelt fået det bedre, hvilket påvirker vores resultat positivt. Nedskrivningerne er fortsat på et meget lavt niveau.

Vi fortsatte med at tiltrække nye kunder, særligt i Norge og Sverige, og også aktiviteten hos vores eksisterende kunder har været positiv. Samlet set har vi haft en god start på året."

Rapporten er tilgængelig på www.danskebank.com/regnskab

Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. kvartal 2017 mod 1. kvartal 2016 
Danske Bank fik en god start på året med et resultat efter skat på 5,5 mia. kr. i 1. kvartal 2017 mod 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2016 – en stigning på 12 pct. Resultatet skyldtes en generelt bedre makroøkonomisk udvikling i Norden og en høj kundeaktivitet på tværs af forretningsenhederne.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 14,4 pct. mod 13,1 pct. i 1. kvartal 2016.

Indtægter i alt udgjorde 12,6 mia. kr. mod 11,5 mia. kr. i 1. kvartal 2016. Stigningen på 10 pct. skyldtes fremgang i de fleste indtægtsposter.

  • Nettorenteindtægterne steg 9 pct. til 5,7 mia. kr. Det afspejler en stigning i udlånet til vores kunder på 4 pct. i forhold til udgangen af marts 2016, og at vi særligt i Norge og Sverige tiltrækker nye kunder.

  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 3,9 mia. kr. og steg 14 pct. på grund af højere kundeaktivitet.

  • Handelsindtægterne udgjorde 2,7 mia. kr. og steg 69 pct. På de finansielle markeder fortsatte den høje kundeaktivitet fra sidste halvdel af 2016 ind i starten af 2017. Den øgede aktivitet på de finansielle markeder var blandt andet drevet af geopolitiske forhold.

  • Øvrige indtægter udgjorde 0,4 mia. kr. og faldt 71 pct. i forhold til 1. kvartal 2016. Faldet skyldtes, at posten i 2016 indeholdt indtægter fra salg af bankens ejendomme.

Driftsomkostningerne udgjorde 5,7 mia. kr. og steg med 8 pct. fra et lavt niveau i 1. kvartal 2016. Stigningen afspejler det høje aktivitetsniveau, investeringer i fortsat digitalisering og omkostninger relateret til regulatoriske krav. Omkostninger i pct. af indtægter var på 45,3 mod 46,3 i 1. kvartal 2016. 

Nedskrivninger på udlån lå fortsat på et lavt niveau og udgjorde en nettotilbageførsel for 1. kvartal 2017 på 0,2 mia. kr. Dette er et resultat af generelt bedre makroøkonomiske forhold og en fortsat god kreditkvalitet. 

Fremgang på tværs af forretningsområder

I Personal Banking udgjorde resultatet før skat 1,2 mia. kr. mod 1,3 mia. kr. i 1. kvartal 2016.  Før nedskrivninger steg resultatet 9 pct. Samarbejdsaftaler med fagorganisationer i Norge og Sverige bidrog til vækst i kundetal og forretningsvolumen, og fremadrettet forventer vi, at de seneste aftaler med fagforeningen TCO i Sverige, der trådte i kraft her i april, og Akava i Finland, vil bidrage yderligere til væksten. Vores markedsandele i Danmark og Finland var stabile.

Business Bankings resultat før skat udgjorde 2,0 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. i samme periode sidste år. Der var i kvartalet fortsat fremgang i forretningsvolumen på tværs af de nordiske markeder. Vores nye digitale løsninger gør det nemmere og mere enkelt at være erhvervskunde i Danske Bank.

Corporates & Institutions opnåede et resultat før skat på 2,3 mia. kr. mod 1,1 mia. kr. i samme periode sidste år. Fremgangen var især drevet af en meget positiv udvikling i handelsindtægterne og høj kundeaktivitet inden for Capital Markets samt lavere nedskrivninger sammenlignet med 1. kvartal sidste år. Den høje kundetilfredshed fra 2016 fortsatte i første kvartal i år med nordiske førstepladser (Prospera) inden for blandt andet Cash Management og Trade Finance. 

Wealth Management opnåede et resultat før skat på 1,1 mia. kr., hvilket var 3 pct. over resultatet i 1. kvartal 2016. Aktiver under forvaltning steg med 8 pct. i forhold til 1. kvartal 2016, og både nettogebyrer og handelsindtægter steg som følge af øget kundeaktivitet. I 1. kvartal sammenlagde vi investeringsenhederne fra Danica Pension og Asset Management. På den måde udnytter vi vores kompetencer bedst muligt til gavn for kunderne.

Resultatet før skat for Danske Bank i Nordirland faldt 22 pct. (i lokal valuta). Faldet skyldtes lavere tilbageførsler af nedskrivninger og øgede driftsomkostninger. Den underliggende forretning var fortsat stærk.

Solide kapital- og solvensprocenter
Koncernen havde ultimo 1. kvartal 2017 en solid egentlig kernekapitalprocent og solvensprocent på henholdsvis 15,5 og 20,4 mod henholdsvis 16,3 og 21,8 ultimo 2016. Både kernekapitalprocent og solvensprocent ligger over målsætningen. Danske Banks Liquidity Coverage Ratio (LCR) var ultimo marts 2017 på 156 pct.

Faldet i den egentlige kernekapitalprocent skyldtes aktietilbagekøbsprogrammet på 10 mia. kr., som gennemføres i perioden 3. februar 2017 til senest 2. februar 2018.

Forventninger fastholdes
Årets resultat for 2017 forventes fortsat at ligge på 17-19 mia. kr.

Vi fastholder vores langsigtede ambition om en egenkapitalforrentning på mindst 12,5 pct.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Telekonferencen
Der holdes telekonference for analytikere d. 28. april 2017 kl. 14.30.
Telekonferencen kan følges direkte på danskebank.com/ir

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.