Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Fortsat udlånsvækst, lavere handelsindtægter og donation vedrørende Estland

Resultat på 11,6 mia. kr. efter skat. Egenkapitalforrentning på 10,1 pct.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1.-3. kvartal 2018.

Fungerende administrerende direktør Jesper Nielsen udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Den forretningsmæssige udvikling i årets første ni måneder var stort set som forventet. De nordiske økonomier udviklede sig positivt i perioden, og der var god låneaktivitet fra både privat- og erhvervskunder. Det bidrog til fortsat udlånsvækst på tværs af Norden. Vi fastholdt en solid kreditkvalitet, og vores nettorente- og nettogebyrindtægter var på niveau med samme periode sidste år trods øget pres på marginalerne. De samlede indtægter blev imidlertid påvirket af usikkerheden på de finansielle markeder. Derudover var omkostningerne højere, bl.a. som følge af vores beslutning om at donere 1,5 mia. kr., svarende til bruttoindtægterne på den estiske Non-resident portefølje, til initiativer, der fremmer bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. Også internt investerer vi fortsat betydeligt i at gøre det så svært som muligt at bruge banken til økonomisk kriminalitet, og i at vi får draget den nødvendige læring af Estland-sagen. Det er et arbejde, vi tager meget alvorligt, og vi ved, at der er et stort arbejde foran os med at genskabe vores kunders og omverdenens tillid"

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com.
Her følger udvalgte hovedpunkter:

1.-3. kvartal 2018 mod 1.-3. kvartal 2017
Danske Bank opnåede i 1.-3. kvartal 2018 et resultat efter skat på 11,6 mia. kr. – et fald på 24 pct. i forhold til de første ni måneder af 2017. Resultatet afspejler fortsat god udlånsvækst og lave hensættelser, men også svagere handelsindtægter på grund af udfordrende markedsforhold. Derudover er resultatet påvirket af beslutningen fra september i år om at donere de estimerede bruttoindtægter på non-resident porteføljen i Estland i perioden 2007 til 2015 til en uafhængig fond, der støtter initiativer til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 10,1 pct. mod 13,3 pct. i 1.-3. kvartal 2017.

Indtægter i alt udgjorde 33,4 mia. kr. og faldt 7 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Nettorenteindtægterne og nettogebyrindtægterne var på niveau med samme periode sidste år, mens handelsindtægterne var negativt påvirket af de udfordrende markedsforhold.

  • Nettorenteindtægterne udgjorde 17,7 mia. kr. og var positivt påvirket af udlånsvækst på alle vores nordiske markeder, men også af pres på marginaler og valutakurser. Der var især vækst i udlånet i Sverige, drevet af partnerskabsaftaler og udlån til erhverv.

  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 11,3 mia. kr. En lavere kundeaktivitet blev opvejet af nettogebyrindtægter fra SEB Pension Danmark.

  • Handelsindtægterne udgjorde 3,7 mia. kr. og faldt 35 pct. Det skyldtes især udfordrende rentemarkeder, som påvirkede FI&C, og lavere kundeaktivitet i Capital Markets.

  • Øvrige indtægter udgjorde 0,7 mia. kr. mod 1,2 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2017. Faldet skyldtes, at regnskabet for 1.-3. kvartal 2017 indeholdt indtægter fra den norske ejendomsmæglerkæde Krogsveen, som blev solgt i 1. kvartal 2018, og at risikoresultatet fra syge- og ulykkesforretningen i Wealth Management faldt sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsomkostningerne udgjorde 18,8 mia. kr. og steg 11 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Dette skyldtes primært, at donationen relateret til non-resident porteføljen i Estland på 1,5 mia. kr. blev bogført i 3. kvartal 2018. Ses der bort fra donationen, steg omkostningerne 2 pct., hvilket blandt andet skyldtes omkostninger forbundet med SEB Pension Danmark og fortsat højere omkostninger relateret til blandt andet compliance og regulatoriske krav.

Stabile makroøkonomiske forhold og en solid kreditkvalitet betød fortsat lave nedskrivninger på udlån. Nedskrivningerne udgjorde således en nettotilbageførsel på 607 mio. kr. mod 632 mio. kr. i samme periode 2017.

Udviklingen i forretningsenhederne
Rapporteringen vedrørende forretningsenhederne afspejler forretningsstrukturen efter organisationsændringen, der trådte i kraft den 2. maj 2018.

Banking DKs resultat før skat faldt 6 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Faldet afspejler en lavere nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån og højere driftsomkostninger, der hovedsagelig skyldtes øgede regulatoriske omkostninger. Indtægterne var på niveau med samme periode sidste år.

Banking Nordic opnåede en stigning i resultat før skat på 11 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Udviklingen var drevet af øget udlånsvolumen, der resulterede i højere nettorenteindtægter. Resultatet var ligeledes positivt påvirket af lavere driftsomkostninger og nettotilbageførsler af nedskrivninger.

Corporates & Institutions opnåede i 1.-3. kvartal 2018 et resultat før skat på 3,6 mia. kr. Resultatet faldt således 29 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2017, hvor handelsindtægterne var høje på baggrund af gunstige markedsforhold og høj kundeaktivitet som følge af geopolitiske begivenheder. Driftsomkostningerne faldt 5 pct. i forhold til samme periode sidste år, primært på grund af lavere performanceafhængig aflønning.

Wealth Management opnåede et resultat før skat på 2,6 mia. kr., hvilket var et fald på 20 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2017. Resultatet var positivt påvirket af nettogebyrindtægter fra SEB Pension Danmark. Omvendt var resultatet negativt påvirket af usikkerhed på de finansielle markeder, der førte til et lavere investeringsafkast fra syge- og ulykkesforretningen, samt af højere driftsomkostninger. Driftsomkostningerne steg hovedsagelig på grund af regulatoriske omkostninger og omkostninger forbundet med SEB Pension Danmark.

I Danske Bank i Nordirland steg resultatet før nedskrivninger (i lokal valuta) 13 pct. på grund af højere indtægter og lavere driftsomkostninger. Ud- og indlån steg hhv. 8 pct. og 5 pct. (i lokal valuta).

Estland
Den 19. september 2018 præsenterede vi konklusioner på undersøgelserne af bankens filial i Estland.

Bestyrelsen igangsatte undersøgelserne, som advokatfirmaet Bruun & Hjejle har ledet. Undersøgelsen af porteføljen, der stadig er i gang, omfatter omkring 15.000 kunder og 9,5 millioner betalinger. Det primære formål er at identificere og indberette mistænkelige aktiviteter, og vi indberetter fortsat til de relevante myndigheder.

Vi ønsker ikke at drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner i Estland i perioden fra 2007 til 2015. Derfor vil de estimerede bruttoindtægter på porteføljen af non-resident kunder i perioden blive doneret til en uafhængig fond, der har til formål at støtte tiltag til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, blandt andet i Danmark og Estland. Indtægter fra non-resident porteføljen, der måtte blive konfiskeret af relevante myndigheder, vil blive fratrukket donationen.

Den 4. oktober meddelte vi, at Danske Bank var blevet kontaktet af det amerikanske justitsministerium (US Department of Justice), der ønsker oplysninger til brug for dets undersøgelse af strafferetligt ansvar i relation til vores estiske filial. Endvidere undersøges forholdene i Estland af både det danske og det estiske finanstilsyn samt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og af the Office of the Prosecutor General i Estland. Danske Bank har løbende en dialog med og samarbejder med myndighederne.

Fortsat solidt kapitalgrundlag
Danske Bank har fortsat et solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på 20,9 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 16,4 pct. pr. 30. september 2018.

Efter påbud fra Finanstilsynet den 4. oktober 2018 har bestyrelsen revurderet bankens solvens- og kapitalbehov. Solvensbehovet er øget med 0,7 procentpoint til 16,9 pct. Kernekapitalkravet er nu 12,3 pct.

Som følge af de øgede kapitalkrav har vi hævet målet for solvensprocenten fra over 19 pct. til over 20 pct. og målet for den egentlige kernekapitalprocent fra 14-15 pct. til omkring 16 pct. på kort og mellemlang sigt.

Pr. 30. september 2018 havde banken tilbagekøbt aktier for 6,8 mia. kr. ud af aktietilbagekøbsprogrammet på i alt 10 mia. kr.

Som følge af det øgede kapitalkrav besluttede banken den 4. oktober 2018 at standse aktietilbagekøbsprogrammet. Dette medfører en stigning på ca. 0,4 procentpoint i bankens egentlige kernekapitalprocent i 4. kvartal og giver en højere grad af fleksibilitet i forhold til de nye kapitalmål.

Pr. 30. september 2018 var Danske Banks liquidity coverage ratio (LCR) på 135 pct.

Forventninger til året
Vi forventer et resultat for 2018 på 16-17 mia. kr.

Vi fastholder vores ambition om at ligge i top tre blandt vores væsentligste nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00. 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu