Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Fremgang baseret på positiv makroøkonomisk udvikling og høj kundeaktivitet

Årets resultat i Danske Bank: 20,9 mia. kr. Egenkapitalforrentning på 13,6 pct.

Danske Bank har offentliggjort årsrapport for 2017.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Vi leverede et stærkt finansielt resultat for 2017. Det afspejlede en fortsat fremgang i de nordiske økonomier, høj kundeaktivitet gennem året og vores kommercielle tiltag for at skabe en mere enkel, effektiv og kundefokuseret bank. Der var en positiv udvikling på tværs af vores forretningsområder, som flere steder resulterede i god kunde- og udlånsfremgang. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre kundeoplevelsen, og generelt har vi fastholdt den positive udvikling i kundetilfredsheden på tværs af vores markeder. Digitaliseringen giver i stigende grad nye muligheder, og med resultatet for 2017 har vi et godt afsæt til fortsat at investere i udviklingen af nye løsninger til gavn for vores kunder."

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com.
Her følger udvalgte hovedpunkter:

2017 i forhold til 2016
Danske Bank-koncernen opnåede i 2017 et resultat efter skat på 20,9 mia. kr. – en fremgang på 5 pct. i forhold til 2016. Resultatet var blandt andet drevet af positiv makroøkonomisk udvikling, høj kundeaktivitet, øget forretningsvolumen og fortsat lave nedskrivninger.  

Egenkapitalforrentningen efter skat var 13,6 pct. mod 13,1 pct. i 2016. 

Indtægter i alt udgjorde 48,1 mia. kr. og var på niveau med 2016, hvor de var påvirket af engangsindtægter, herunder salg af bankens domicilejendomme:

  • Nettorenteindtægterne steg 6 pct. til 23,4 mia. kr. på grund af øget forretningsvolumen og lavere fundingomkostninger.

  • Nettogebyrindtægterne steg 8 pct. til 15,3 mia. kr., primært som følge af en stigning i aktiver under forvaltning samt høj kundeaktivitet, især i Corporates & Institutions.

  • Handelsindtægterne faldt 9 pct. til 7,8 mia. kr. i forhold til 2016, hvor handelsindtægterne var positivt påvirket af salget af VISA Europe og Danmarks Skibskredit A/S. Handelsindtægterne var især drevet af høj kundeaktivitet i begyndelsen af året.

  • Øvrige indtægter udgjorde 1,6 mia. kr. og faldt 49 pct. i forhold til 2016, hvor regnskabet indeholdt indtægter fra salg af bankens domicilejendomme.

Driftsomkostningerne udgjorde 22,7 mia. kr. og var på niveau med 2016. Posten indeholdt højere omkostninger til compliance, regulatoriske krav og digitalisering. Højere omkostninger på grund af det øgede aktivitetsniveau blev i vid udstrækning opvejet af effektiviseringer. Derudover var driftsomkostningerne positivt påvirket af en engangsindtægt vedrørende ændrede pensionsforpligtelser i Nordirland. Omkostninger i pct. af indtægter blev uændret på 47,2 pct.

Kreditkvaliteten er solid. Med en nettotilbageførsel på 873 mio. kr. var nedskrivninger på udlån fortsat på et lavt niveau, hvilket skyldtes forbedrede makroøkonomiske forhold og højere sikkerhedsværdier i 2017.

Det samlede udlån steg 2 pct. og indlån 6 pct. pr. 31. december 2017 i forhold til ultimo 2016. Der var fremgang på næsten alle markeder. Tallene er negativt påvirket af valutakursjusteringer.

Kundetilfredshed fastholdes
Det er generelt lykkedes os at fastholde kundetilfredsheden på en god position på tværs af markeder. På de fleste markeder opnåede vi en placering i top to. Kundetilfredsheden har fortsat høj prioritet.

Kapital, udbytte og aktietilbagekøb
Danske Banks kapitalposition er meget solid med en solvensprocent på 22,6 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 17,6 pct. pr. 31. december 2017. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent ligger over målsætningerne.

Bestyrelsen indstiller på baggrund af bankens solide kapitalposition, at der for 2017 udbetales et udbytte på 10 kr. pr. aktie. Dette svarer til 45 pct. af årets resultat efter skat. Vi har revideret vores udbyttepolitik og vil fremadrettet udbetale 40-60 pct. mod tidligere 40-50 pct.

Bestyrelsen har desuden besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram for 10 mia. kr. i 2018. Formålet med aktietilbagekøbet er at tilpasse aktiekapitalen, så den bedre afspejler Danske Banks kapitalmålsætning. Tilbagekøbsprogrammet, der starter den 5. februar og vil blive afsluttet senest efter et år, er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 10 af d.d.

Forventninger for 2018 og finansielt mål
Årets resultat for 2018 forventes at ligge på 18-20 mia. kr.

Vi har nået vores langsigtede ambition om en egenkapitalforrentning på mindst 12,5 pct. Vores nye langsigtede mål er at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning. Denne relative målsætning tager højde for ændringer i konjunkturerne og i de forretningsmæssige vilkår.

Nyt hovedsæde i 2023
I 2023 flyttes Danske Banks hovedsæde fra Holmens Kanal i København til et nyopført domicil på Postgrunden ved Københavns Hovedbanegård. Flytningen er en fortsættelse af de senere års strategi om at skabe en mere enkel, effektiv og kundefokuseret Danske Bank.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00. 

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu