Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Halvår præget af udlånsvækst og usikkerhed på de finansielle markeder

Resultat på 9,1 mia. kr. efter skat. Egenkapitalforrentning på 11,9 pct.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2018.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Første halvår var præget af fortsat positivt momentum i vores udlånsaktiviteter, mens udviklingen på de finansielle markeder trak i den modsatte retning. Den større globale usikkerhed og tilbageholdenhed hos investorer bidrog især til en svagere udvikling i handelsindtægterne. Dette blev delvist opvejet af en fremgang i udlånet, stigende nettorenteindtægter og vores solide kreditkvalitet, der medførte fortsatte tilbageførsler af hensættelser. Vi arbejdede fortsat på at forbedre kundeoplevelsen, og vi lancerede en række innovative tiltag inden for mobile løsninger, bæredygtige investeringer og boligfinansiering. Samlet set fastholder vi vores forventninger om et nettoresultat på mellem 18 og 20 mia. kr. for året. Grundet udviklingen på de finansielle markeder ventes resultatet nu at lande i den nedre del af intervallet.”

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com.
Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. halvår 2018 mod 1. halvår 2017
Danske Bank opnåede i 1. halvår 2018 et resultat efter skat på 9,1 mia. kr. – et fald på 12 pct. i forhold til 1. halvår 2017. Resultatet afspejler en fortsat god udlånsvækst, men også svage handelsindtægter og lavere gebyrindtægter på grund af usikkerhed på de finansielle markeder.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 11,9 pct. mod 13,5 pct. i 1. halvår 2017.

Indtægter i alt udgjorde 22,3 mia. kr. og faldt 8 pct. i forhold i 1. halvår 2017. Det skyldtes fald i primært handelsindtægterne, men også i gebyrindtægterne. Samtidig var indtægterne positivt påvirket af fortsat stigning i nettorenteindtægterne.

  • Nettorenteindtægterne steg 2 pct. til 11,8 mia. kr. i forhold til 1. halvår 2017. Det afspejler blandt andet en stigning i udlånet især i Sverige og Norge. I Danmark og Finland var nettorenteindtægterne stabile, dog med særlig god udvikling i Business Banking.

  • Usikkerheden på de finansielle markeder i 1. halvår 2018 påvirkede især indtægterne i Corporates & Institutions og Wealth Management og betød, at nettogebyrindtægterne faldt 3 pct. til 7,5 mia. kr., og handelsindtægterne faldt 40 pct. til 2,5 mia. kr.

  • Øvrige indtægter udgjorde 0,5 mia. kr. og faldt 45 pct. Det skyldtes, at regnskabet for 1. halvår 2017 indeholdt indtægter fra den norske ejendomsmæglerkæde Krogsveen, som blev solgt i 1. kvartal 2018, og at resultatet fra syge- og ulykkesforretningen i Wealth Management faldt i 1. halvår 2018.

Driftsomkostningerne udgjorde 11,4 mia. kr. og faldt 1 pct. i forhold til 1. halvår 2017. Faldet i omkostningerne skyldtes lavere aktivitet og løbende effektiviseringer. Der var dog også højere omkostninger relateret til blandt andet compliance, inklusive omkostninger relateret til Estland, og fortsat investering i vores digitale platforme.

Stabile makroøkonomiske forhold og en solid kreditkvalitet betød, at nedskrivningerne på udlån for 1. halvår 2018 udgjorde en nettotilbageførsel på 707 mio. kr.

Det samlede udlån steg i 1. halvår 2018 med 2 pct. i forhold til 1. halvår 2017. Der var vækst i udlån på næsten alle markeder. Samtidig steg det samlede indlån med 1 pct. i forhold til 1. halvår 2017.

Udviklingen i forretningsenhederne
I Personal Banking steg resultatet før skat 6 pct. til 2,7 mia. kr. i 1. halvår 2018 i forhold til 1. halvår 2017. Resultatet var drevet af fortsat stigende forretningsvolumen især i Sverige og Norge, lavere driftsomkostninger og nettotilbageførsler af nedskrivninger.

Business Banking opnåede et resultat før skat på 4,2 mia. kr., svarende til en stigning på 3 pct. i forhold til 1. halvår 2017. Stigningen skyldtes et godt momentum i forretningen og stigende udlån på alle vores nordiske markeder. Driftsomkostningerne steg 4 pct., blandt andet som følge af øgede it-investeringer og omkostninger til compliance. Nettotilbageførsel af nedskrivninger udgjorde 451 mio. kr. i 1. halvår 2018 og var på et højt niveau.

Corporates & Institutions opnåede et resultat før skat på 2,6 mia. kr. Det var et fald på 28 pct. i forhold til 1. halvår 2017, hvor handelsindtægterne var høje på grund af positive markedsforhold og høj kundeaktivitet. Driftsomkostningerne faldt 3 pct. på grund af lavere performanceafhængig aflønning og fortsat fokus på effektiviseringer.

Wealth Management opnåede et resultat før skat på 1,6 mia. kr. - et fald på 24 pct. i forhold til 1. halvår 2017. Resultatet var negativt påvirket af usikkerhed på de finansielle markeder, der førte til et væsentligt lavere investeringsafkast fra syge- og ulykkesforretningen samt lavere gebyrindtægter. Driftsomkostningerne steg i forhold til niveauet i 1. halvår 2017, blandt andet på grund af regulatoriske omkostninger og omkostninger forbundet med SEB Pension Danmark.

Trods makroøkonomisk usikkerhed var der i Danske Bank i Nordirland fortsat vækst i ind- og udlån. Dog faldt resultatet før skat 30 pct. (i lokal valuta) på grund af nedskrivninger i 1. kvartal 2018.

Solide kapital- og solvensprocenter
Bestyrelsen har revurderet Danske Banks solvensbehov for at sikre en tilstrækkelig kapitalmæssig afdækning af compliance- og omdømmerisiko efter påbud fra Finanstilsynet af 3. maj 2018. Dette resulterede i en stigning i det samlede kapitalkrav på 0,7 procentpoint til 16,1 pct. og en stigning i kravet til egentlig kernekapital på 0,4 procentpoint til 11,1 pct.

Danske Banks kapitalposition er fortsat solid med en solvensprocent på 21,6 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 15,9 pct. Som følge af Finanstilsynets påbud til banken, er målet for solvensprocenten justeret fra ca. 19 pct. til over 19 pct. Målet for en egentlig kernekapitalprocent er uændret på 14-15 pct.

Undersøgelserne af filialen i Estland
Undersøgelserne af forholdene relateret til den nu nedlukkede non-resident portefølje i Danske Banks estiske filial i perioden 2007 til 2015 forløber fortsat planmæssigt. Der er tale om omfattende undersøgelser, der dækker en periode på 9 år og store mængder data, herunder mere end 9 millioner e-mails, 7.000 dokumenter og millioner af transaktioner.

Selvom det stadig er for tidligt at konkludere på omfanget af mistænkelige transaktioner, står det klart, at banken ikke har levet op til egne standarder eller samfundets forventninger i forhold til at forhindre, at filialen i Estland blev brugt til potentielt illegitime aktiviteter.

Bestyrelsen og direktionen er fast besluttet på, at der skal være åbenhed omkring resultaterne af undersøgelserne, herunder at der gives en klar fremstilling af forholdene, årsagerne og ansvaret. Bestyrelsen og direktionen er derudover af den klare holdning, at banken ikke skal drage en økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner i non-resident porteføljen i bankens filial i Estland. Det er derfor bankens hensigt at stille bruttoindtjeningen fra sådanne transaktioner i perioden 2007 til 2015 til rådighed for samfundsgavnlige tiltag, eksempelvis bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet.

Da de omfattende undersøgelser, som er forankret i bestyrelsen, endnu ikke er afsluttet, er det for tidligt at sige, hvor stort beløbet bliver. Det kan dog oplyses, at bruttoindtjeningen på non-resident porteføljen i perioden 2007 til 2015 er estimeret til at være ca. 1,5 mia. kr. Konklusionerne fra undersøgelserne vil blive offentliggjort i september 2018. Det beløb, der vil blive stillet til rådighed, og den måde, det vil blive gjort på, vil blive besluttet, når vi har konkluderet på undersøgelserne.

Forventninger til året
Vi forventer et resultat for 2018 på 18-20 mia. kr. Baseret på handelsindtægterne i 1. halvår 2018 forventer vi nu et resultat i den lavere ende af spændet.

Vi fastholder vores ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.