Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tilfredsstillende start på året trods usikkerhed på de finansielle markeder

Resultat på 4,9 mia. kr. efter skat og egenkapitalforrentning på 12,6 pct.

Danske Bank har offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2018.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Vi har fået en tilfredsstillende start på året på trods af udviklingen på de finansielle markeder, der medførte lavere aktivitet sammenlignet med samme periode sidste år. På tværs af vores forretning har vi set en god underliggende trend med fortsat positiv kreditefterspørgsel, ligesom vores partneraftaler i Norge, Sverige og Finland fortsætter med at tiltrække nye kunder og god aktivitet. Også i Danmark var aktiviteten god, delvist som følge af fortsat interesse for vores nye løsninger inden for boligfinansiering. Samtidig har vi på tværs af markeder fastholdt en solid kreditkvalitet. Vi fortsatte med at investere betydeligt i at lancere nye innovative løsninger, nogle sammen med eksterne partnere, hvilket er med til at levere forbedrede kundeoplevelser.”

Rapporten er tilgængelig på danskebank.com.
Her følger udvalgte hovedpunkter:

1. kvartal 2018 mod 1. kvartal 2017
Danske Bank opnåede i 1. kvartal 2018 et resultat på 4,9 mia. kr. – et fald på 12 pct. i forhold til 1. kvartal 2017. Det er en tilfredsstillende start på året på trods af usikkerhed på de finansielle markeder, der medførte lavere aktivitet sammenlignet med samme periode sidste år, og det afspejler en god udvikling i de nordiske økonomier.

Egenkapitalforrentningen efter skat var 12,6 pct. mod 14,4 pct. i 1. kvartal 2017.

Indtægter i alt udgjorde 11,5 mia. kr. og faldt 9 pct. i forhold til 1. kvartal 2017. Fortsat vækst i nettorenteindtægterne blev mere end udlignet af et fald i nettogebyrindtægter og handelsindtægter.
  • Nettorenteindtægterne steg 1 pct. til 5,9 mia. kr. på grund af udlånsvækst. Det var især aktiviteterne i Sverige, der bidrog til udlånsvæksten.

  • Nettogebyrindtægterne udgjorde 3,8 mia. kr. og faldt 4 pct. på grund af lavere kundeaktivitet især i C&I og Wealth Management.

  • Handelsindtægterne udgjorde 1,4 mia. kr. og faldt 43 pct. i forhold til 1. kvartal 2017, hvor handelsaktiviteten var høj. Derudover var investeringsafkastet fra syge- og ulykkesforretningen lavere i 1. kvartal i år.
Driftsomkostningerne udgjorde 5,6 mia. kr. og faldt 2 pct. i forhold til 1. kvartal sidste år. Udviklingen var positivt påvirket af lavere aktivitet og løbende effektiviseringer og negativt påvirket af omkostninger relateret til compliance og fortsat digitalisering. Omkostningsprocenten steg til 49,0 pct. fra 45,3 pct. i 1. kvartal 2017.

Kreditkvaliteten var solid. Nedskrivninger på udlån var fortsat lave med en nettotilbageførsel for 1. kvartal 2018 på 330 mio. kr.

Det samlede udlån steg 2 pct. pr. ultimo marts 2018 i forhold til ultimo marts 2017. Samtidig steg det samlede indlån 6 pct. Der var vækst i ind- og udlån på næsten alle markeder.

Udviklingen i forretningsenhederne

Personal Banking opnåede et resultat før skat på 1,5 mia. kr., hvilket var en stigning på 21 pct. i forhold til resultatet for 1. kvartal 2017. Resultatet var især drevet af fortsat stigende forretningsvolumen i Sverige og Norge, faldende driftsomkostninger og nettotilbageførsler af nedskrivninger.

Business Bankings resultat før skat udgjorde 2,2 mia. kr. og steg 5 pct. i forhold til samme periode sidste år. Der var fortsat god aktivitet og forretningsmomentum med stigende udlån på tværs af Norden.

Corporates & Institutions opnåede et resultat før skat på 1,4 mia. kr., der faldt 35 pct. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldtes primært lavere handelsindtægter i FICC og Capital Markets sammenlignet med samme periode sidste år, hvor aktiviteten var høj. Omkostningerne faldt 3 pct. på grund af lavere aktivitet og løbende fokus på effektiviseringer.

Wealth Management opnåede et resultat før skat på 0,9 mia. kr., hvilket var et fald på 18 pct. i forhold til samme periode sidste år. Resultatet var påvirket af usikkerhed på de finansielle markeder, der førte til et lavere investeringsafkast fra syge- og ulykkesforretningen, samt et mindre fald i kapital under forvaltning. Danica Pension oplevede stærk præmievækst.

Trods makroøkonomisk usikkerhed var den underliggende forretning for Danske Bank i Nordirland tilfredsstillende med fortsat vækst i ind- og udlån. Dog faldt resultatet før skat 45 pct. (i lokal valuta) som følge af øgede nedskrivninger på udlån.

Solide kapital- og solvensprocenter
Danske Banks kapitalposition er fortsat solid med en solvensprocent på 21,4 og en egentlig kapitalprocent på 16,4. Både solvensprocent og egentlig kernekapitalprocent ligger over målsætningerne.

Forventninger fastholdes
Årets resultat for 2018 forventes at ligge på 18-20 mia. kr. Vi fastholder vores ambition om at ligge i top tre blandt vores nordiske peers målt på egenkapitalforrentning.

Andre tiltag

Ændring i den baltiske forretning
Som et led i vores strategi om at fokusere på de nordiske markeder vil vi i de baltiske lande fremover udelukkende betjene datterselskaber af vores nordiske kunder og globale selskaber med interesser i Norden. Alle øvrige bankaktiviteter vil blive overført til vores Non-core enhed.

Ændringer i den finansielle rapportering
Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 23 af 6. april 2018 vil den finansielle rapportering blive tilpasset bankens nye organisationsstruktur, således at rapporten for 1. halvår 2018 viser proforma-tal, mens rapporten for 1.-3. kvartal 2018 afspejler den nye struktur.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.