Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Opdatering om afhjælpning af fejl i ældre kundesager

Arbejdet med at rette op på fejl i ældre kundesager skrider frem, og vi har nu løst seks problemstillinger i relation til disse sager. Med hensyn til inkassosagen har vi afsluttet de indledende undersøgelser på vores andre markeder.

I de senere år har vi systematisk styrket vores arbejde med compliance, risiko, kontrol og processer. Sideløbende har vi arbejdet med at skabe en ledelseskultur, hvor potentielle sager og problemer bliver både rejst og løst. Det har været medvirkende til, at vi har identificeret en række problemstillinger, der har medført tab for vores kunder. Medio februar 2022 har vi løst seks af disse problemstillinger.

”Vi har løst seks problemstillinger i relation til ældre kundesager, men jeg ved, at vi stadig har et stort arbejde foran os med at få løst især de yderligere problemstillinger i vores inkassosystemer. Vi beklager dybt, at nogle af vores kunder har været ramt af disse fejl. Desværre kan vi ikke lave om på de tidligere fejl – de fleste af dem ligger mange år tilbage – men vi er fuldt besluttet på at råde bod på de fejl, som vi har identificeret. Det er det, som vi har bestræbt os på og fortsat vil bestræbe os på at gøre,”siger Peter Rostrup-Nielsen, der er chef for den centrale enhed, der i oktober 2020 blev etableret for at sikre rettidig, konsekvent og proaktiv håndtering af problemstillinger, der er relateret til ældre kundesager.

Seks problemstillinger i ældre kundesager er løst
  • Vi har nu løst den problemstilling, der relaterer sig til 27.000 kunder, som potentielt har fået oplyst fejlbehæftede estimater for gevinster eller tab før aktiehandel, og kunderne får nu oplyst de korrekte estimater. Som led i vores undersøgelser har vi konkluderet, at kunderne altid har fået oplyst den korrekte aktiekurs og modtaget det korrekte beløb ved gennemførelsen af de enkelte aktiehandler.
  • 600 kunder har været registreret med en investeringsprofil, som ikke modsvarer den aftale, de har indgået med banken. Vi har kontaktet alle berørte kunder og afholdt kundemøder, hvor det har været muligt, for at sikre overensstemmelse mellem kundernes aftale og deres profil. Det faktiske afkast af kundens investering har i et betydeligt antal sager været højere som følge af registreringsfejlen, mens 320 kunder har været berettiget til kompensation. Bortset fra i nogle få særlige tilfælde har alle kunder modtaget kompensation.
  • Løbetiden på 39 kunders lån var desværre blevet uendelig, idet tilbagebetalingerne ikke dækkede påløbne renter efter forhøjelse af rentesatsen. Dette er nu tilrettet, og der er implementeret systemændringer for at forhindre, at løbetiden for lån overskrider en fastsat grænse.
  • Med undtagelse af særlige sager har vi kompenseret ca. 1.900 erhvervskunder, der havde betalt et kreditfornyelsesgebyr, som vi ikke var berettiget til at opkræve.
  • Vi har kompenseret de 2.000 kunder, der var berettiget til kompensation som følge af forsinkelser i vores skatteservices vedrørende udbytteskat på udenlandske værdipapirer (med undtagelse af særlige sager).
  • Vi har afsluttet vores analyse af de 915 handler – omfattende omkring 1.150 kunder – hvor der ikke er blevet forhandlet salær. Cirka 600 kunder har i alt modtaget 13,2 mio. kr. i kompensation, inklusive tids- og rentekompensation. Heraf er udestående gæld reduceret med 9,6 mio. kr. De resterede cirka 500 kunder er part i lukkede bosager, som afventer yderligere afklaring med myndighederne, før de kan færdigbehandles. Kompensationen (ekskl. tidskompensation og skat), der skal udbetales til denne gruppe af kunder, beløber sig til ca. 1,3 mio. kr.

Arbejdet med at rette op på fejlene i vores inkassosystemer fortsætter
Som tidligere meddelt har vi igangsat foreløbige undersøgelser af inkassosystemerne på vores andre markeder. De foreløbige undersøgelser i Finland og Sverige blev afsluttet i 2021, mens undersøgelserne i Norge og Nordirland blev afsluttet i januar 2022.
  • Den foreløbige undersøgelse i Norge viser, at Norge også kan være ramt af problemstillinger, der ligner dem, som vi har set i Danmark. Vi vil foretage en udvidet analyse i Norge for at klarlægge de potentielle konsekvenser samt potentielle afledte problemstillinger og behovet for en mulig indsats over for de berørte inkassokunder. Det norske finanstilsyn er orienteret.
  • Den foreløbige undersøgelse af vores inkassosystemer i Nordirland har ikke fundet forekomster af systemiske fejl. Det er dog nødvendigt at foretage en udvidet analyse for at bekræfte dette og for at undersøge de driftsmæssige problemstillinger, som kan have ramt vores inkassokunder i Nordirland. De finansielle myndigheder i Nordirland er orienteret.
”Vores fokus er på at løse de her komplekse problemstillinger for vores kunder så grundigt og så hurtigt som muligt. I takt med at vores undersøgelser og bestræbelser på at afhjælpe problemerne skrider frem, bliver vi klogere på, hvordan problemstillingerne hænger sammen, både i Danmark og på vores andre markeder. Det var også derfor vi valgte at foretage en yderligere undersøgelse af, hvordan vores inkassokunder på andre markeder potentielt kan være ramt. Vi vil fortsætte arbejdet med at sikre en endelig afklaring på tværs af vores markeder og beklager meget, at vi endnu ikke er i stand til at give en sådan afklaring,” siger Peter Rostrup-Nielsen.

Danske Bank

Journalister er velkomne til at kontakte os på vores pressetelefon +45 45 14 14 00.